Societăți comerciale cu personalitate juridică

despre_cmb_statutul_cmmb

Societatea comercială cu obiect de activitate furnizarea de servicii medicale poate fi înființată de către orice persoană fizică (medic sau nemedic) sau juridică, cu următoarele condiții:

 1. sa aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale (Grupa CAEN 862), cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei;
 2. administratorul societății comerciale sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație sa fie medici;
 3. sa fie înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Procedura înființării unei societăți comerciale cu personalitate juridică

 1. Înființarea societății comerciale conform prevederilor legale și a condițiilor de la alineatul precedent, urmată de întocmirea dosarului de către Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB).
  Dacă societatea comercială nu are obiect unic de activitate furnizarea de servicii adiționale, Consiliul Director va modifica Statutul în acest sens, obținându-se de la organele în drept un act adițional care să ateste modificarea.
 2. Prezentarea la CMMB, cu următoarele documente:
  1. Dovada de deținere a spațiului (comodat, act de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, donație etc.), la care se vor anexa:
   1. Schița spațiului (cu numerotarea camerelor componente) — copie
   2. Distribuția specialităților pe camere — original semnat de către conducere
  2. Notificare eliberarată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
  3. Dacă spațiul respectiv se află într-o locație unde locuiesc sau își desfășoară activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociației de locatari, al Conducerii întreprinderii etc.) — copie
  4. Certificatul de înregistrare și rezoluția judecatorească de la Registrul Comerțului — copie
  5. Certificat constatator (sau Anexa eliberate de către Registrul Comerțului pentru sediul social și pentru punctul / punctele de lucru)
  6. Actul constitutiv al societății și, după caz, actul adițional (împreuna cu actele corespunzătoare eliberate de Registrul Comerțului) prin care se modifică prevederile statutare — copie
  7. Declarația prin care Organul de conducere se obligă să respecte independența profesională a medicilor angajați
  8. Regulamentul de organizare și funcționare prin care să se ateste independenta profesională și dreptul de decizie al personalului medical
  9. Fișele de atribuție ale posturilor prin care să se respecte competența profesionala a fiecărei specialități, ori competența medicală și condiția prevazuta la punctul anterior
  10. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unității
  11. Diploma de medic a administratorului societății sau diplomele celor 1/3 din membrii Consiliului de Administrație (conform prevederilor Statutului) — copii
  12. Taxa de avizare: echivalentul în lei a 100 Euro (pentru fiecare specialitate – în cazul în care există mai multe specialități), plătibil în lei, la cursul zilei, la casieria CMMB (conform dispoziției de încasare emisă de departamentul Avizări-Acreditări la depunerea dosarului) + copie după chitanță
  13. Cerere tip completată de către reprezentantul legal al unității (modelul se găsește la CMMB).
  14. În cazul în care societatea nu este la prima avizare, trebuie predate:
 • Certificatul de Avizare plus anexele, eliberate de CMMB — original
 • Certificatul de înregistrare, eliberat de DSPMB — copie

Nu se primesc dosare incomplete.

După depunerea actelor, CMMB vă va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspecției. La această inspecție se verifică  existența dotării minime, a numărului de cabinete și a repartiției acestora pe camere, conform schiței anexate.

În termen de maxim 30 de zile lucrătoare (respectiv în termen de 7 zile lucrătoare – pentru avizele efectuate cu taxă de urgență), CMMB vă va anunța definitivarea certificatul de avizare a înregistrării societății comerciale în Registrul unic al cabinetelor medicale, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu pentru a fi depus împreună cu celelalte acte solicitate de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

Avizări și Acreditări