Caută
Close this search box.

Avizarea activității medicilor pensionari

avizari_si_acreditari_avizarea_activitatii_medicilor_pensionari

Vărsta de pensionare

În conformitate cu prevederile art. 391 alin. 1 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, medicii se pot pensiona în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice. La cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune de către medic la unitatea angajatoare, în vederea aprobării, sau, după caz, se notifică casei de asigurări de sănătate de către medicul care se află în relaţie contractuală în mod direct cu aceasta, cu cel puţin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de pensii publice.

Continuarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza următoarelor documente:

  1. Cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfășoare exclusiv în unități medicale private;
  2. Adeverință de la locul de muncă cu dovada activității medicale în specialitatea/specialitățile deținute la data încadrării, nu mai veche de 30 de zile (adeverința trebuie să specifice ziua/luna/anul încadrării și vechimea în activitatea medicală);
  3. Copie a actului de identitate;
  4. Certificatul de sanatate tip A5, care sa includa si viza medicului psihiatru (conform Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania);
  5. Copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
  6. Dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni.

Termenul de eliberare a avziului anual este de 5 zile lucrătoare.

Mențiuni
Toate avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare vor fi emise și eliberate de către colegiile teritoriale.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea mențiunii „conforme cu originalul”, datare, parafare și semnare.

Împotriva deciziilor colegiilor teritoriale prin care se refuză acordarea avizului pentru continuarea activității se poate face contestație. Contestația se depune la colegiul teritorial care a emis decizia și se soluționează de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România.

În termen de maximum 3 zile de la primirea contestației, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din România împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii deciziei.