Avizarea activității medicilor pensionari

avizari_si_acreditari_avizarea_activitatii_medicilor_pensionari

Vărsta de pensionare

Medicii se pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puţin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. (la 06-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 391 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul XII a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 359 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 03 ianuarie 2019)


Continuarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza următoarelor documente:

 1. cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfășoare exclusiv în unități medicale private;
 2. copie a actului de identitate;
 3. certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru cu mențiunea „apt să lucreze în domeniul sanitar” și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea „apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
 4. copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
 5. dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni.

Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este înregistrat medicul.

Desfășurarea activității peste vârsta de pensionare – unități publice
În unitățile sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activității peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situații excepționale, respectiv deficit de personal medical și numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs.

Continuarea activității se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcționează unitatea medicală în baza următoarelor documente:

 1. cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că este de acord să desfășoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
 2. copie a actului de identitate;
 3. certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru cu mențiunea „apt să lucreze în domeniul sanitar” și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea „apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
 4. copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
 5. dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni;
 6. un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, și care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum și precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.

Avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare pot fi prelungite până la primirea deciziei de pensionare, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care s-a depus dosarul de pensionare de către angajator, cu excepția situatiilor prezentate anterior.

Nu se va mai acorda avizul prevăzut la aliniatul anterior, în situația în care unitatea medicală nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obținerea pentru prima dată a avizului de continuare a activității cu caracter medical.

Desfășurarea activității peste vârsta de pensionare – profesori universitari
În unitățile sanitare publice, profesorii universitari, medicii membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei Române, medicii primari doctori în științe medicale pot ocupa funcții de șef de secție până la vârsta de 70 de ani, cu aprobarea managerului și cu avizul consiliului de administrație al spitalului.

Mențiuni
Toate avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare vor fi emise și eliberate de către colegiile teritoriale.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea mențiunii „conforme cu originalul”, datare, parafare și semnare.

Împotriva deciziilor colegiilor teritoriale prin care se refuză acordarea avizului pentru continuarea activității se poate face contestație. Contestația se depune la colegiul teritorial care a emis decizia și se soluționează de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România.

În termen de maximum 3 zile de la primirea contestației, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din România împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii deciziei.