Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de litigii

ART. 1
Comisia de litigii funcționează pe lângă Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul București și este formată din trei persoane desemnate de către Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul București pentru realizarea acestei activități.

ART. 2
Scopul Comisiei este de a încerca stingerea unor litigii ori punerea de acord asupra unor atitudini și conduite viitoare ale medicilor membri ai Colegiului Medicilor București care, într-o anumită situație particulară au atitudini, opinii ori decizii divergente, de natură a afecta corecta și normala desfășurare a activității profesionale.

ART. 3
Procedura de soluționare a unui litigiu ori de amiabilizare și punere de acord a părților se declanșează prin decizia Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din Municipiul București care, primind sesizarea cu privire la existența unui litigiu ori solicitarea privind declașarea procedurii de stingere a unui litigiu, de amiabilizare ori de aducerea a părților într-o situație convenabilă și acceptabilă de ambele părți, decide convocarea comisiei de litigii și convocarea părților.

ART. 4
(1) Decizia de declanșare a procedurii se comunică departamentului de jurisdicție profesională și litigii care, în termen de maximum trei zile, stabilește cu membrii desemnați de Consiliul Colegiului Medicilor din Muncipiul București componența comisiei de litigii și de comun acord cu aceștia convocă părțile în cauza dată, în vederea realizării procedurii de amiabilizare.
(2) În situația în care una dintre părți, din motive obiective, nu poate fi prezentă la data stabilită de către comisia de litigii, departamentul de litigii va stabili de comun acord cu toate parțile o altă dată. Pe parcursul realizării procedurii de amiabilizare și stingere a litigiului fiecărei părți îi pot fi acordate, la cerere, maximum 2 reprogramări de termen.
(3)Termenul de soluționare litigului este de maximum 45 de zile de la data comunicării deciziei Biroului Executiv al Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiului București către departamentul de jurisdicție și litigii.

ART. 5
Departamentul de jurisdicție și litigii, concomitent cu demersurile de convocare a parților ori de stabilire a datei la care urmează ca acestea să se prezinte în fața comisiei de litigii, va solicita acestora transmiterea către comisia de litigii a tuturor documentelor, înscrisurilor ori informațiilor pe care le găsesc utile în soluționarea litigiului respectiv, acordându-le acestora un termen pentru comunicarea lor.

ART. 6
Primind documentele, respectiv înscrisurile transmise de către părți, departamentul de jurisdicție întocmește un dosar despre existența căruia informează în timp util Comisia de litigii și pe care-l pune la dispoziția membrilor Comisiei de litigii spre studiere, la solicitarea acestora.

ART. 7
La data, ora și locul stabilit în vederea desfășurării discuțiilor de amiabilizarea a părților și stingere a litigiului, părțile se întâlnesc exclusiv cu membrii Comisiei de litigii, fiind exclusă prezența sau participarea altor persoane, cu excepția persoanei din cadrul departamentului de jurisdicție care întocmește procesul verbal al ședinței.

ART. 8
În baza eventualelor documente puse la dispoziție de părți și a discuțiilor purtate cu părțile, Comisia de litigii va stărui și va încerca împăcarea părților ori, după caz, punerea de acord a acestora cu privire la atitudini ori conduite viitoare.

ART. 9
Pe tot parcursul procedurii, Comisia de litigii va acționa cu tact și moderație, fără a se antepronunța sau emite opinii personale în niciun mod sau sens cu privire la situația în cauză.

ART. 10
Comisia de litigii, având în vedere prevederile ART. 9, va putea pune la dispoziția părților orice informație utilă înțelegerii de către aceștia a situației ori pentru luarea unei decizii corecte.

ART. 11
În măsura în care unul dintre membrii comisiei de litigii are, după caz, vreun interes personal în cauză, în orice mod, ori se află într-o situație conflictuală sau este rudă sau afin cu una dintre părți își va declina calitatea de membru al Comisiei de litigii, urmând ca locul acestuia să fie luat de o altă persoană desemnată de către Consiliul Colegiului Medicilor din Muncipiul București.

ART. 12
Nicio persoană implicată în procedura de stingere a litigiului nu va putea face declarații publice cu privire la existența cauzei ori referitor la orice altă chestiune legată de aceasta.


ART. 13
(1) La terminarea procedurilor de soluționare amiabilă a litigiului dintre părți, comisia de litigii va încheia un proces-verbal în care va consemna situația de fapt, pozițiile părților, probele administrate și rezultatul final.
(2) Procesul verbal se va întocmi în trei exemplare, semnate de către toate persoanele prezente, din care câte un exemplar va fi înmânat părților, iar cel de al treilea va rămâne la departamentul de jurisidicție profesională, unde va fi păstrat pentru o durată de 3 ani.

ART.14 
Dacă una dintre părțile aflate în divergență nu se prezintă la ședința de amiabilizare ori refuză să semneze Procesul verbal, situația respectivă se va consemna în Procesul verbal, iar procedura de amiabilizare se consideră finalizată.