Ordin 895 din 11 iunie 2019

privind condiţiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog şi, respectiv, farmacist pe teritoriul României în cadrul unităţilor sanitare publice şi private

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 12 iunie 2019

Data intrarii in vigoare : 12 iunie 2019

Forma actualizata valabila la data de : 11 mai 2021

Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 iunie 2019 pana la 11 mai 2021

    Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 7.459/2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

    având în vedere prevederile art. 379, 385 şi art. 386 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. 1

    (1)  În vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog sau farmacist pe teritoriul României, unităţile sanitare publice şi private solicită următoarele documente:

    a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

    b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

    c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

    d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

    e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) şi f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original;

    f) cazierul judiciar, în original;

    g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

    h) actul de identitate în termen de valabilitate, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate şase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.

    (3)  În situaţia persoanelor fizice independente, pe lângă documentele menţionate la alin. (1), este necesar să se solicite şi certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală în care domiciliază medicul, medicul stomatolog şi, respectiv, farmacistul.

    ART. 2

    Centrul de resurse umane în sănătate publică, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul sănătăţii,

                    Sorina Pintea

    Bucureşti, 11 iunie 2019.

    Nr. 895.

    —-