Ordin 1.509 din 2 septembrie 2008

privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare : 11 septembrie 2008

Forma actualizata valabila la data de : 4 februarie 2021

Prezenta forma actualizata este valabila de la 4 august 2020 pana la 4 februarie 2021

──────────

    *) Notă CTCE:

    Forma consolidată a DINULUI nr. 1.509 din 2 septembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 648 din 11 septembrie 2008, la data de 4 februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 953 din 27 iulie 2009; ORDINUL nr. 1.041 din 16 iulie 2010; ORDINUL nr. 1.517 din 3 noiembrie 2011; ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013; ORDINUL nr. 996 din 13 august 2015; ORDINUL nr. 1.109 din 6 octombrie 2016; ORDINUL nr. 905 din 3 august 2017; ORDINUL nr. 798 din 23 mai 2019; ORDINUL nr. 1.746 din 18 noiembrie 2019; ORDINUL nr. 1.880 din 16 decembrie 2019; ORDINUL nr. 1.348 din 30 iulie 2020.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

──────────

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N./9.169 din 1 septembrie 2008,

    având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

    ART. 1

    Se aprobă Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi continuă pregătirea conform duratei de pregătire şi curriculei în vigoare la data intrării în rezidenţiat.

 (la 06-10-2016 Articolul 2  a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.109 din 6 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 06 octombrie 2016)

    ART. 3

    La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reţeaua sanitară, publicate, în specialităţile create sau care au asimilat specialităţi sub incidenţa normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care şi-au păstrat vechea specialitate, cât şi cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

    ART. 4

    Medicii specialişti şi primari, confirmaţi în specialităţile a căror denumire s-a modificat sub incidenţa normelor anterioare, îşi pot păstra vechea denumire a specialităţii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4^1

    (1) Denumirea specialităţii «Recuperare, medicină fizică şi balneologie» se modifică în «Reabilitare medicală».

    (2) Denumirea specialităţii «Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă» se modifică în «Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă».

    (3) Modificarea denumirii specialităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică promoţiei 2013 şi ulterioare de medici confirmaţi rezidenţi în aceste specialităţi.

    (4) Formarea în specialităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe durata stabilită de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală în vigoare la data confirmării în rezidenţiat.

 (la 21-03-2013 Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.)

    ART. 5

    (1) Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea „Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari”, aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susţin examen de medic specialist şi se confirmă specialişti în specialitatea „Chirurgie cardiovasculară”.

    (2) Titularii certificatului de specialist în „Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari” pot desfăşura activităţile de medic specialist în „Chirurgie vasculară” şi pot ocupa post în specialitatea „Chirurgie vasculară”.

    (3) Titularii certificatului de specialist în „Chirurgie cardiovasculară/Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari” pot obţine gradul de medic primar în specialitatea „Chirurgie cardiovasculară”, respectiv „Chirurgie vasculară”, în funcţie de specialitatea practicată, cu respectarea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute de normele în vigoare.

    ART. 6

    Abrogat.

 (la 11-11-2011 Art. 6 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 1.517 din 3 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011.)

    ART. 7

    Abrogat.

 (la 21-03-2013 Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.)

    ART. 8

    Abrogat.

 (la 21-03-2013 Art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.)

    ART. 9

    Abrogat.

 (la 21-03-2013 Art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.)

    ART. 10

    Abrogat.

 (la 21-03-2013 Art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 360 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.)

    ART. 11

    (1)  Începând cu concursul de rezidenţiat sesiunea noiembrie 2019, locurile/posturile pentru specialitatea «Chirurgie orală şi maxilo-facială» se publică numai pentru domeniul medicină, după tematica de concurs aferentă acestui domeniu.

    (2)  Candidaţii care la concursul de rezidenţiat, domeniul medicină, obţin punctajul necesar pentru a opta pentru specialitatea «Chirurgie orală şi maxilo-facială» trebuie să deţină la momentul alegerii locului/postului de rezident atât diploma de licenţă de doctor-medic, cât şi diploma de licenţă de medic dentist/doctor-medic stomatolog.

 (la 27-05-2019 Articolul 11  a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 798 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 27 mai 2019)

    ART. 12

    (1)  Rezidenţii confirmaţi în specialităţi pentru care, sub incidenţa normelor anterioare, s-a sistat formarea îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialităţile în care au fost confirmaţi. Aceştia au acces la formare în a doua specialitate, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.

    (2) Începând cu 1 februarie 2020 se reia formarea în specialităţile «farmacie generală» şi «industrie farmaceutică şi cosmetică».

 (la 16-12-2019 Alineatul (2) din Articolul 12  a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.880 din 16 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 16 decembrie 2019)

    (3) Începând cu rezidenţiatul din anul 2020 se reia formarea în specialitatea „stomatologie generală”

 (la 04-08-2020 Articolul 12  a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.348 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020)

 (la 22-11-2019 Articolul 12  a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 18 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2019)

    ART. 13

    Titlurile dobândite de medicii specialişti şi medicii dentişti specialişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, în unul dintre aceste state, care certifică dobândirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de către Ministerul Sănătăţii Publice.

    ART. 14

    Medicii specialişti şi medicii dentişti specialişti, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada experienţei profesionale de minimum 5 ani în specialitate, însuşită pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobândi gradul de medic primar şi, respectiv, medic dentist primar, după promovarea examenului de medic, respectiv farmacist primar, organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.

    ART. 15

    (1) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani, însuşită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, pot fi recunoscuţi ca specialişti.

    (2) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale însuşite în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice prevăzute în anexă, la pct. III, cu durata similară celei necesare dobândirii gradului de farmacist primar în România, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.

    ART. 16

    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii primari îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din gradul profesional dobândit.

    ART. 17

    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti şi primari pot obţine a doua specialitate şi pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condiţiile prevăzute de lege.

    ART. 18

    Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. 19

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.

    ART. 20

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul sănătăţii publice,

                    Gheorghe Eugen Nicolăescu

    Bucureşti, 2 septembrie 2008.

    Nr. 1.509.

    ANEXA 1

    NOMENCLATOR

    de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

    I. DOMENIUL MEDICINĂ

    I.1. Specialităţi clinice

    I.1.1. Grupa specialităţilor medicale

*T*

┌────┬───────────────────────┬─────────┐

│Nr. │Denumirea specialităţii│Durata de│

│crt.│                       │pregătire│

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│1.  │Alergologie şi         │5 ani    │

│    │imunologie clinică     │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│2.  │Anestezie şi terapie   │5 ani    │

│    │intensivă              │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│3.  │Boli infecţioase       │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│4.  │Cardiologie            │6 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│5.  │Cardiologie            │5 ani    │

│    │pediatrică*)           │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│6.  │Dermatovenerologie     │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│    │Diabet zaharat,        │         │

│7.  │nutriţie şi boli       │5 ani    │

│    │metabolice*)           │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│8.  │Endocrinologie         │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│9.  │Expertiza medicală a   │4 ani    │

│    │capacităţii de muncă*) │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│10. │Farmacologie clinică   │4 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│11. │Gastroenterologie      │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│12. │Gastroenterologie      │5 ani    │

│    │pediatrică*)           │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│13. │Genetică medicală      │4 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│14. │Geriatrie şi           │5 ani    │

│    │gerontologie           │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│15. │Hematologie            │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│16. │Medicină de familie    │4 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│17. │Medicină de urgenţă    │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│18. │Medicină internă       │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│19. │Medicină fizică şi de  │5 ani    │

│    │reabilitare            │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│20. │Medicina muncii        │4 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│21. │Medicină sportivă**)   │4 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│22. │Nefrologie             │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│23. │Nefrologie pediatrică*)│5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│24. │Neonatologie*)         │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│25. │Neurologie             │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│26. │Neurologie pediatrică*)│5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│27. │Oncologie medicală     │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│    │Oncologie şi           │         │

│28. │hematologie            │5 ani    │

│    │pediatrică*)           │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│29. │Pediatrie              │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│30. │Pneumologie            │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│31. │Pneumologie            │5 ani    │

│    │pediatrică*)           │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│32. │Psihiatrie             │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│33. │Psihiatrie pediatrică  │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│34. │Radioterapie           │4 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│35. │Reumatologie           │5 ani    │

└────┴───────────────────────┴─────────┘

*ST*

    I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale

*T*

┌────┬───────────────────────┬─────────┐

│Nr. │Denumirea specialităţii│Durata de│

│crt.│                       │pregătire│

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│36. │Chirurgie              │6 ani    │

│    │cardiovasculară**)     │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│37. │Chirurgie generală     │6 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│38. │Chirurgie orală şi     │5 ani    │

│    │maxilo-facială***)     │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│39. │Chirurgie pediatrică   │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│    │Chirurgie plastică,    │         │

│40. │estetică şi            │6 ani    │

│    │microchirurgie         │         │

│    │reconstructivă         │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│41. │Chirurgie toracică     │6 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│42. │Chirurgie vasculară    │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│43. │Neurochirurgie         │6 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│44. │Obstetrică-ginecologie │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│45. │Oftalmologie           │4 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│46. │Ortopedie pediatrică*) │6 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│47. │Ortopedie şi           │5 ani    │

│    │traumatologie          │         │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│48. │Otorinolaringologie    │5 ani    │

├────┼───────────────────────┼─────────┤

│49. │Urologie               │5 ani    │

└────┴───────────────────────┴─────────┘

*ST*

    I.2. Specialităţi paraclinice

*T*

┌────┬─────────────────────┬───────────┐

│Nr. │Denumirea            │Durata de  │

│crt.│specialităţii        │pregătire  │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│1.  │Anatomie patologică  │5 ani      │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│2.  │Epidemiologie*)      │4 ani      │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│3.  │Igienă*)             │4 ani      │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│4.  │Medicină de laborator│4 ani      │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│5.  │Medicină legală*)    │4 ani      │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│6.  │Medicină nucleară    │4 ani      │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│7.  │Microbiologie        │4 ani      │

│    │medicală*)           │           │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│8.  │Radiologie-imagistică│5 ani      │

│    │medicală             │           │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│9.  │Sănătate publică şi  │4 ani      │

│    │management           │           │

└────┴─────────────────────┴───────────┘

*ST*

    II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

*T*

┌────┬──────────────────────┬──────────┐

│Nr. │Denumirea             │Durata de │

│crt.│specialităţii         │pregătire │

├────┼──────────────────────┼──────────┤

│1.  │Chirurgie             │3 ani     │

│    │dento-alveolară       │          │

├────┼──────────────────────┼──────────┤

│    │Ortodonţie şi         │          │

│2.  │ortopedie             │3 ani     │

│    │dento-facială         │          │

├────┼──────────────────────┼──────────┤

│3.  │Endodonţie*)          │3 ani     │

├────┼──────────────────────┼──────────┤

│4.  │Parodontologie*)      │3 ani     │

├────┼──────────────────────┼──────────┤

│5.  │Pedodonţie*)          │3 ani     │

├────┼──────────────────────┼──────────┤

│6.  │Protetică dentară*)   │3 ani     │

├────┼──────────────────────┼──────────┤

│    │Chirurgie             │          │

│7.  │stomatologică şi      │5 ani     │

│    │maxilo-facială*)      │          │

├────┼──────────────────────┼──────────┤

│8.  │Stomatologie          │3 ani     │

│    │generală*)            │          │

└────┴──────────────────────┴──────────┘

*ST*

 (la 04-08-2020 Punctul II din Anexă  a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.348 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020)

    III. DOMENIUL FARMACIE

*T*

┌────┬─────────────────────┬───────────┐

│Nr. │Denumirea            │Durata de  │

│crt.│specialităţii        │pregătire  │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│1.  │Farmacie clinică*)   │3 ani      │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│2.  │Laborator            │3 ani      │

│    │farmaceutic*)        │           │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│3.  │Farmacie generală*)  │3 ani      │

├────┼─────────────────────┼───────────┤

│    │Industrie            │           │

│4.  │farmaceutică şi      │3 ani      │

│    │cosmetică*)          │           │

└────┴─────────────────────┴───────────┘

*ST*

──────────

    * Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

    ** Specialităţi în curs de armonizare.

    *** Specialitate chirurgicală cu acces special.

──────────

 (la 22-11-2019 Punctul III din Anexă  a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.746 din 18 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2019)

    ——-