Ordin 1.406 din 16 noiembrie 2006

pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

EMITENT:     MINISTERUL SANATATII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 noiembrie 2006

Data intrarii in vigoare : 30 noiembrie 2006

Forma actualizata valabila la data de : 11 mai 2021

Prezenta forma actualizata este valabila de la 10 iulie 2019 pana la 11 mai 2021

──────────

    *) Notă CTCE:

    Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.406 din 16 noiembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 962 din 30 noiembrie 2006, la data de 11 mai 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 45 din 16 ianuarie 2007; ORDINUL nr. 442 din 8 aprilie 2015; ORDINUL nr. 947 din 22 august 2017; ORDINUL nr. 1.045 din 4 iulie 2019.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

──────────

    Având în vedere:

    –  prevederile art. 184 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

    –  Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 6.698 din 16 noiembrie 2006,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

    ART. 3

    Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare publice cu paturi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul

                    sănătăţii publice,

                    Eugen Gheorghe Nicolăescu

    Bucureşti, 16 noiembrie 2006.

    Nr. 1.406.

NORME din 16 noiembrie 2006

privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare

EMITENT:     MINISTERUL SANATATII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 noiembrie 2006

Data intrarii in vigoare : 30 noiembrie 2006

Forma actualizata valabila la data de : 10 mai 2021

Prezenta forma actualizata este valabila de la 10 iulie 2019 pana la 11 mai 2021

──────────

    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.406 din 16 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 noiembrie 2006.

──────────

──────────

    *) Notă CTCE:

    Forma consolidată a NORMELOR din 16 noiembrie 2006, publicate în Monitorul Oficial nr. 962 din 30 noiembrie 2006, la data de 10 mai 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:ORDINUL nr. 45 din 16 ianuarie 2007; ORDINUL nr. 442 din 8 aprilie 2015; ORDINUL nr. 947 din 22 august 2017; ORDINUL nr. 1.045 din 4 iulie 2019.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

──────────

    CAP. I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    (1) Funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu din unităţile sanitare publice se ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz.

    (2) Concursul sau examenul se organizează de către unitatea respectivă.

    (3) În secţiile clinice universitare funcţia de şef de secţie se ocupă de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu avizul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică.

    (4) Persoanele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani, în condiţiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d), nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.

 (la 10-07-2019 Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I  a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.045 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019)

    (5)  Persoanele sancţionate în ultimii 2 ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.

 (la 10-07-2019 Articolul 1  din  Capitolul I  a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.045 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019)

    (6)  În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (5) contestă conform legii sancţiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, interdicţia prevăzută la alin. (5) produce efecte de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.

 (la 10-07-2019 Articolul 1  din  Capitolul I  a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.045 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019)

    ART. 2

    (1) La concursurile sau examenele pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator (cu excepţia laboratorului de analize medicale) şi de şef de serviciu se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist).

    (2) La concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcţiei de şef de laborator analize medicale se pot prezenta medici primari şi/sau specialişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea medicină de laborator, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice, precum şi biologi, biochimişti şi chimişti cu cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă. Unităţile sanitare care organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef de laborator analize medicale vor stabili categoria profesională – medici/biologi/ biochimişti/chimişti -, care se poate prezenta la concurs.

    (3) Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca specialist.

    ART. 3

    Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd dreptul de practică medicală şi pot participa la concursul sau la examenul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu numai după redobândirea dreptului de exercitare a profesiei, obţinut în condiţiile legii.

    ART. 4

    Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu, publicate la concurs şi rămase neocupate, managerul spitalului public numeşte pe o perioadă de până la 6 luni o altă persoană care îndeplineşte condiţiile stabilite prin prezentele norme pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu.

    ART. 5

    Contractul de administrare încetează în următoarele cazuri:

    a) la încetarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de administrare;

    b) nerealizarea indicatorilor specifici de performanţă o perioadă de minimum un an din motive imputabile acestuia;

    c) prestaţia în funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu nu este conformă cu normele metodologice sau deontologice, ca urmare a sesizării autorităţii de sănătate publică, a Colegiului Medicilor din România sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;

    d) neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de administrare;

    e) acordul de voinţă al părţilor semnatare a contractului de administrare;

    f) apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzută de lege;

    g) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească;

    h) împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege.

    ART. 6

    Pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu concursul sau examenul se organizează la nivelul unităţii respective de către managerul unităţii sanitare publice.

    ART. 7

    Concursurile sau examenele se susţin în faţa comisiilor de examinare constituite potrivit dispoziţiilor prezentelor norme.

    ART. 8

    (1) Rezultatul concursului se consemnează într-un proces-verbal şi se aduce la cunoştinţă candidaţilor prin afişare la sediul comisiei de concurs sau de examen, în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.

    (2) După afişarea rezultatelor candidaţii pot depune contestaţii în scris la sediul comisiei de examinare, în termen de 24 de ore, iar răspunsul se va afişa de către aceasta în termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiei.

    ART. 9

    Candidaţii declaraţi reuşiţi la concursul sau la examenul de ocupare a funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu sunt numiţi în funcţie prin decizie emisă de managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor concursului sau examenului de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică.

    ART. 10

    (1) Probele concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu se susţin în ordinea prevăzută la art. 20, fiecare probă fiind eliminatorie dacă nu se obţine punctajul minim de promovare.

    (2) Candidaţii care nu au obţinut punctajul minim de promovare vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul.

    (3) În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 200 de puncte.

    (4) La concursul de şef de secţie cu profil chirurgical proba clinică este proba operatorie pe bolnav. Responsabilitatea actului chirurgical pentru secţiile clinice revine membrului cadru didactic cu funcţie de predare din disciplina de profil, iar în cazul secţiilor neclinice, medicului primar desemnat de colegiul medicilor teritorial.

    ART. 11

    Clasificarea candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare funcţie publicată şi pentru care s-a candidat, ocuparea funcţiei respective făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

    ART. 12

    (1) Candidaţii reuşiţi la concurs, care nu ocupă funcţia în termen de 15 zile, pierd dreptul câştigat prin concurs. În cazul în care neprezentarea se datorează unor situaţii obiective (probleme de sănătate, cursuri-stagii în străinătate, deces în familie etc.), unitatea poate prelungi termenul de prezentare cu 15 zile.

    (2) În cazul neocupării funcţiei în situaţiile prevăzute la alin. (1), va fi declarat admis următorul candidat din lista de clasificare a candidaţilor promovaţi.

    CAP. II

    Organizarea concursului

    ART. 13

    Solicitările unităţilor sanitare publice de organizare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu se avizează de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară.

    ART. 14

    Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu se publică în săptămânalul „Viaţa Medicală”, cu minimum 30 de zile înainte de data organizării acestuia, de către unităţile sanitare publice.

    ART. 15

    Publicaţia de concurs va cuprinde:

    a) unitatea sanitară publică şi funcţia care urmează să fie scoasă la concurs;

    b) condiţiile de înscriere; nu se admite îngrădirea participării la concurs în funcţie de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaţilor;

    c) abrogată;

 (la 25-08-2017 Litera c)  din  Articolul 15 , Capitolul II  a fost abrogată de Articolul 1 din ORDINUL nr. 947 din 22 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 25 august 2017)

    d) condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară publică;

    e) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere, conform prezentelor norme;

    f) tematica de concurs;

    g) termenul de înscriere, care nu trebuie să fie mai apropiat sau să depăşească 15 zile de la data publicării;

    h) cuantumul taxei de concurs.

    ART. 16

    (1) Înscrierea la concurs pentru funcţiile publicate se face la unitatea sanitară publică care a publicat funcţia vacantă pentru concurs.

    (2) La înscrierea pentru concurs sau examen, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidaţii vor depune la unitatea sanitară publică care a publicat funcţia un dosar cuprinzând următoarele acte:

    a) cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;

    b) copia xerox a diplomei de studii;

    c) adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;

    d) actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la prezentele norme;

    e) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;

    f) declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;

    g) certificatul privind starea de sănătate;

    h) dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din România;

 (la 10-04-2015 Lit. h) a alin. (2) al art. 16 din norme a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 442 din 8 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015.)

    h^1) în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (6), un document, certificat de grefă, emis de instanţa judecătorească competentă, din care să reiasă existenţa pe rolul instanţei a unui litigiu cu privire la sancţiunea aplicată;

 (la 10-07-2019 Alineatul (2)  din  Articolul 16 , Capitolul II  a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.045 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019)

    i) copia xerox a autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;

    j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;

    k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau serviciului medical;

    l) chitanţa de plată a taxei de concurs.

    (3) Unităţile sanitare publice unde s-au depus dosarele de înscriere la concurs sau la examen au obligaţia de a verifica originalele actelor depuse în copie şi de a semna pentru conformitate exemplarele xerocopiate depuse la dosar.

    (4) Rezultatele analizării dosarelor se afişează la sediul unităţii sanitare publice în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii înscrierii.

    (5) Pentru dosarele respinse se stabileşte un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor.

    (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (5) dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte.

    (7) Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică, în termen de 24 de ore de la data afişării. Răspunsul la contestaţie se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

    (8) Lista cuprinzând candidaţii înscrişi la concurs, precum şi dosarele depuse de aceştia se prezintă preşedintelui comisiei de examinare de către managerul unităţii sau de către reprezentantul legal al acestuia.

    ART. 17

    Proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu se susţine după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia secundară aferentă.

    ART. 18

    (1) Pentru proba interviu – susţinerea proiectului de management care să permită evaluarea capacităţii manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul director al unităţii sanitare publice.

    (2) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de examinare pentru medici se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al unităţii sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil, pentru secţiile clinice, sau medic primar în specialitatea respectivă, pentru cele neclinice; un medic primar/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un medic primar din specialitatea respectivă, desemnat de colegiul medicilor la nivelul colegiului teritorial sau al Colegiului Medicilor Municipiului Bucureşti; reprezentantul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic.

    (3) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de examinare a biologilor, biochimiştilor sau chimiştilor se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al unităţii sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil; un biolog, biochimist sau chimist principal/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un biolog/biochimist/chimist principal din specialitatea respectivă desemnat de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; reprezentantul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic.

    ART. 19

    Componenţa comisiilor de examinare se aprobă de autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică, la propunerea acesteia.

    CAP. III

    Desfăşurarea concursului

    ART. 20

    (1) Pentru ocuparea funcţiilor vacante de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu susţinerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

    (2) Interviul – susţinerea proiectului de management permite evaluarea capacităţii manageriale a candidatului şi are următoarele caracteristici:

    a) este obligatoriu;

    b) se susţine la nivelul unităţii care a publicat funcţia la concurs;

    c) este eliminatoriu;

    d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 50 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat.

    (3) Proba scrisă constă în alegerea prin tragere la sorţi a 10 titluri din tematica anunţată prin publicaţia de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislaţia sanitară, şi are următoarele caracteristici:

    a) este obligatorie;

    b) este secretă;

    c) este eliminatorie;

    d) în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind notat între 0-10 puncte, conform baremului întocmit de comisia de examinare înainte de începerea corectării, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat.

    (4) Proba clinică sau proba practică pentru medici se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist, iar proba practică pentru biologi, biochimişti şi chimişti va avea conţinutul stabilit de comisia de examinare. În cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte.

    ART. 21

    La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la art. 20 se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme.

    ART. 22

    (1) După desfăşurarea tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 200 de puncte.

    (2) După întocmirea clasificaţiei, conform înscrierii candidaţilor pe funcţii, se stabilesc candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

    CAP. IV

    Dispoziţii finale

    ART. 23

    (1) La numirea în funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu candidaţii declaraţi reuşiţi vor încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatori specifici de performanţă. Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specificI de performanţă. Pe perioada existenţei contractului de administrare eventualul contract individual de muncă încheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar se suspendă.

    (2) Conţinutul contractului de administrare şi metodologia de încheiere a acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Dacă şeful de secţie selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.

    ART. 24

    Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu se organizează în termen de maximum 90 de zile de la publicarea anunţului.

    ART. 25

    Dispoziţiile cuprinse în prezentele norme se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26

    Abrogat.

 (la 31-01-2007 Art. 26 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 45 din 16 ianuarie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2007.)

    ART. 27

    Celelalte funcţii de conducere din spitalele publice se ocupă pe bază de concurs organizat de managerul spitalului, în condiţiile legii.

    ANEXA 1

    la norme

    METODOLOGIE

    privind calcularea

    punctajului la

    concursul ori examenul

    pentru ocuparea funcţiei

    de şef de secţie,

    şef de laborator sau

    şef de serviciu din

    unităţile sanitare publice

    1. Interviu – susţinerea proiectului de management care să permită evaluarea capacităţii manageriale a candidatului

*T*

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Nr.                      Interviu – susţinerea             Punctaj

     crt.                   proiectului de management

                            care să permită evaluarea

                            capacităţii manageriale a

                                  candidatului

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     1. Eliminatoriu, fiind obligatorie obţinerea              0-100 de puncte

        a minimum 50 de puncte

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

    2. Proba scrisă

*T*

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Nr.                         Probă scrisă                   Punctaj

     crt.

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     1. Eliminatorie, fiind obligatorie obţinerea              0-100 de puncte

        a minimum 70 de puncte

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

    3. Proba clinică sau practică

*T*

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Nr.                 Proba clinică sau practică             Punctaj

     crt.

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     1. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte      0-100 de puncte

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

    4. Analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice

*T*

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Nr.              Analiza şi evaluarea activităţii          Punctaj

     crt.               profesionale şi ştiinţifice

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     1. Rezidenţiat prin concurs în specialitatea              10 puncte

        pentru care candidează

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     2. Titlul de specialist                                   5 puncte

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     3. Gradul de primar/principal                             10 puncte

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     4. Doctorat                                               10 puncte

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     5. Doctorand la data concursului (atestat de              5 puncte

        rectoratul Universităţii de Medicină şi

        Farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale)

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     6. A doua specialitate confirmată prin ordin              2 puncte

        al ministrului sănătăţii publice

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     7. Fiecare atestat obţinut                                1 punct

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     8. Activitatea ştiinţifică dovedită:

        – numărul de lucrări publicate ca prim autor           0,5 puncte/lucrare

        – numărul de cărţi publicate                           2 puncte/carte

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     9. Activitatea de organizare (minimum un an):

        – director de spital sau de alte unităţi sanitare      5 puncte

        – autoritate de sănătate publică                       7 puncte

        – Ministerul Sănătăţii Publice (sau alte unităţi       10 puncte

          ale Ministerului Sănătăţii Publice cu rol de

          management sanitar sau educaţional la nivel

          naţional)

        – medic şef ambulatoriu de specialitate                2 puncte

        – şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu     2 puncte

        – atestat în managementul serviciilor de sănătate      10 puncte acordate

                                                               în plus faţă de

                                                               cele prevăzute la

                                                               nr. crt. 7

     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*