Ordin 1406 din 16 noiembrie 2006

Ordin 1406 din 16 noiembrie 2006 ORDIN nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 noiembrie 2006 Data intrării in vigoare: 30 noiembrie 2006 Având în vedere: – prevederile art. 184 alin. (1) și (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; – Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 6.698 din 16 noiembrie 2006, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, ministrul sănătății publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice altă dispoziție contrară se abrogă. ART. 3 Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică, precum și unitățile sanitare publice cu paturi vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. ART. 4 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătății publice, Eugen Gheorghe Nicolăescu București, 16 noiembrie 2006. ANEXĂ NORME privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice CAP. I – Dispoziții generale ART. 1 (1) Funcția de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din unitățile sanitare publice se ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz. (2) Concursul sau examenul se organizează de către unitatea respectivă. (3) În secțiile clinice universitare funcția de șef de secție se ocupă de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituției de învățământ medical superior în cauză, cu avizul autorității în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică. (4) Persoanele sancționate în ultimii 5 ani de către unitățile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d) nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu. ART. 2 (1) La concursurile sau examenele pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator (cu excepția laboratorului de analize medicale) și de șef de serviciu se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist). (2) La concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcției de șef de laborator analize medicale se pot prezenta medici primari și/sau specialiști cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea medicină de laborator, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății publice, precum și biologi, biochimiști și chimiști cu cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă. Unitățile sanitare care organizează concurs pentru ocuparea funcției de șef de laborator analize medicale vor stabili categoria profesională – medici/biologi/ biochimiști/chimiști -, care se poate prezenta la concurs. (3) Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist. ART. 3 Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd dreptul de practică medicală și pot participa la concursul sau la examenul de ocupare a funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu numai după redobândirea dreptului de exercitare a profesiei, obținut în condițiile legii. ART. 4 Pentru funcțiile de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu, publicate la concurs și rămase neocupate, managerul spitalului public numește pe o perioadă de până la 6 luni o altă persoană care îndeplinește condițiile stabilite prin prezentele norme pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu. ART. 5 Contractul de administrare încetează în următoarele cazuri: la încetarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de administrare; nerealizarea indicatorilor specifici de performanță o perioadă de minimum un an din motive imputabile acestuia; prestația în funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu nu este conformă cu normele metodologice sau deontologice, ca urmare a sesizării autorității de sănătate publică, a Colegiului Medicilor din România sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice; neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de administrare; acordul de voință al părților semnatare a contractului de administrare; apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzută de lege; decesul sau punerea sub interdicție judecătorească; împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege. ART. 6 Pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu concursul sau examenul se organizează la nivelul unității respective de către managerul unității sanitare publice. ART. 7 Concursurile sau examenele se susțin în fața comisiilor de examinare constituite potrivit dispozițiilor prezentelor norme. ART. 8 (1) Rezultatul concursului se consemnează într-un proces-verbal și se aduce la cunoștință candidaților prin afișare la sediul comisiei de concurs sau de examen, în termen de 24 de ore de la terminarea concursului. (2) După afișarea rezultatelor candidații pot depune contestații în scris la sediul comisiei de examinare, în termen de 24 de ore, iar răspunsul se va afișa de către aceasta în termen de 24 de ore de la depunerea contestației. ART. 9 Candidații declarați reușiți la concursul sau la examenul de ocupare a funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu sunt numiți în funcție prin decizie emisă de managerul spitalului, pe baza validării rezultatelor concursului sau examenului de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică. ART. 10 (1) Probele concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu se susțin în ordinea prevăzută la art. 20, fiecare probă fiind eliminatorie dacă nu se obține punctajul minim de promovare. (2) Candidații care nu au obținut punctajul minim de promovare vor fi declarați respinși și nu vor continua concursul. (3) În urma susținerii tuturor probelor vor fi declarați promovați candidații care au realizat un punctaj minim de 200 de puncte. (4) La concursul de șef de secție cu profil chirurgical proba clinică este proba operatorie pe bolnav. Responsabilitatea actului chirurgical pentru secțiile clinice revine membrului cadru didactic cu funcție de predare din disciplina de profil, iar în cazul secțiilor neclinice, medicului primar desemnat de colegiul medicilor teritorial. ART. 11 Clasificarea candidaților promovați se întocmește pentru fiecare funcție publicată și pentru care s-a candidat, ocuparea funcției respective făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. ART. 12 (1) Candidații reușiți la concurs, care nu ocupă funcția în termen de 15 zile, pierd dreptul câștigat prin concurs. În cazul în care neprezentarea se datorează unor situații obiective (probleme de sănătate, cursuri-stagii în străinătate, deces în familie etc.), unitatea poate prelungi termenul de prezentare cu 15 zile. (2) În cazul neocupării funcției în situațiile prevăzute la alin. (1), va fi declarat admis următorul candidat din lista de clasificare a candidaților promovați. CAP. II – Organizarea concursului ART. 13 Solicitările unităților sanitare publice de organizare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu se avizează de către autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară. ART. 14 Concursul sau examenul pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu se publică în săptămânalul „Viața Medicală”, cu minimum 30 de zile înainte de data organizării acestuia, de către unitățile sanitare publice. ART. 15 Publicația de concurs va cuprinde: unitatea sanitară publică și funcția care urmează să fie scoasă la concurs; condițiile de înscriere; nu se admite îngrădirea participării la concurs în funcție de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaților; la concursul pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu se prezintă candidații care au obținut atestatul în managementul serviciilor de sănătate și cei care depun declarație pe propria răspundere că vor obține acest atestat în maximum un an de la numirea în funcție; condițiile pe care le oferă unitatea sanitară publică; conținutul dosarului de înscriere și locul de înscriere, conform prezentelor norme; tematica de concurs; termenul de înscriere, care nu trebuie să fie mai apropiat sau să depășească 15 zile de la data publicării; cuantumul taxei de concurs. ART. 16 (1) Înscrierea la concurs pentru funcțiile publicate se face la unitatea sanitară publică care a publicat funcția vacantă pentru concurs. (2) La înscrierea pentru concurs sau examen, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidații vor depune la unitatea sanitară publică care a publicat funcția un dosar cuprinzând următoarele acte: cererea în care se menționează funcția pentru care doresc să concureze; copia xerox a diplomei de studii; adeverința din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la prezentele norme; declarația pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să concureze; declarația pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate; certificatul privind starea de sănătate; dovada/adeverința din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; copia xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România; copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate; un proiect de management privind evoluția viitoare a secției, laboratorului sau serviciului medical; chitanța de plată a taxei de concurs. (3) Unitățile sanitare publice unde s-au depus dosarele de înscriere la concurs sau la examen au obligația de a verifica originalele actelor depuse în copie și de a semna pentru conformitate exemplarele xerocopiate depuse la dosar. (4) Rezultatele analizării dosarelor se afișează la sediul unității sanitare publice în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii înscrierii. (5) Pentru dosarele respinse se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (5) dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte. (7) Contestațiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică, în termen de 24 de ore de la data afișării. Răspunsul la contestație se comunică în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. (8) Lista cuprinzând candidații înscriși la concurs, precum și dosarele depuse de aceștia se prezintă președintelui comisiei de examinare de către managerul unității sau de către reprezentantul legal al acestuia. ART. 17 Proba scrisă a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și legislația secundară aferentă. ART. 18 (1) Pentru proba interviu – susținerea proiectului de management care să permită evaluarea capacității manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul director al unității sanitare publice. (2) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componența comisiilor de examinare pentru medici se stabilește după cum urmează: președinte va fi directorul medical al unității sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil, pentru secțiile clinice, sau medic primar în specialitatea respectivă, pentru cele neclinice; un medic primar/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un medic primar din specialitatea respectivă, desemnat de colegiul medicilor la nivelul colegiului teritorial sau al Colegiului Medicilor Municipiului București; reprezentantul autorității în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic. (3) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componența comisiilor de examinare a biologilor, biochimiștilor sau chimiștilor se stabilește după cum urmează: președinte va fi directorul medical al unității sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil; un biolog, biochimist sau chimist principal/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un biolog/biochimist/chimist principal din specialitatea respectivă desemnat de Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România; reprezentantul autorității în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic. ART. 19 Componența comisiilor de examinare se aprobă de autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică, la propunerea acesteia. CAP. III – Desfășurarea concursului ART. 20 (1) Pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică. (2) Interviul – susținerea proiectului de management permite evaluarea capacității manageriale a candidatului și are următoarele caracteristici: este obligatoriu; se susține la nivelul unității care a publicat funcția la concurs; este eliminatoriu; în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiind necesare minimum 50 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat. (3) Proba scrisă constă în alegerea prin tragere la sorți a 10 titluri din tematica anunțată prin publicația de concurs, din care comisia va formula 10 subiecte din legislația sanitară, și are următoarele caracteristici: este obligatorie; este secretă; este eliminatorie; în cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, fiecare subiect fiind notat între 0-10 puncte, conform baremului întocmit de comisia de examinare înainte de începerea corectării, fiind necesare minimum 70 de puncte pentru promovare, în caz contrar candidatul fiind eliminat din concurs chiar în lipsa unui contracandidat. (4) Proba clinică sau proba practică pentru medici se susține în fața comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist, iar proba practică pentru biologi, biochimiști și chimiști va avea conținutul stabilit de comisia de examinare. În cadrul probei se pot acorda maximum 100 de puncte, conform baremului stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei, punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte. ART. 21 La punctajele obținute în urma promovării probelor prevăzute la art. 20 se va adăuga un punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice, pe baza documentelor depuse de candidați la dosar, conform prevederilor anexei la prezentele norme. ART. 22 (1) După desfășurarea tuturor probelor vor fi declarați promovați ca didații care au obținut minimum 200 de puncte. (2) După întocmirea clasificației, conform înscrierii candidaților pe funcții, se stabilesc candidații care vor ocupa funcțiile pentru care au fost declarați reușiți, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. CAP. IV – Dispoziții finale ART. 23 (1) La numirea în funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu candidații declarați reușiți vor încheia cu spitalul public, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatori specifici de performanță. Contractul de administrare poate fi prelungit și poate înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specificI de performanță. Pe perioada existenței contractului de administrare eventualul contract individual de muncă încheiat cu o altă instituție publică din domeniul sanitar se suspendă. (2) Conținutul contractului de administrare și metodologia de încheiere a acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății publice. Dacă șeful de secție selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare. ART. 24 Concursul sau examenul pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu se organizează în termen de maximum 90 de zile de la publicarea anunțului. ART. 25 Dispozițiile cuprinse în prezentele norme se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. ART. 26 (1) Persoanelor care au ocupat prin concurs funcția de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu și care au fost alese sau numite în funcții în cadrul unei autorități executive, legislative, prefecturi și în alte organe ale administrației publice centrale sau locale li se suspendă funcția de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu, până la terminarea mandatului. (2) După terminarea mandatului prevăzut la alin. (1) funcția de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu, care a fost suspendată, poate fi reocupată fără organizare de concurs sau examen. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) managerul spitalului public numește cu delegație, pe toată perioada suspendării din funcția de șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu, o altă persoană care îndeplinește condițiile de studii și vechime stabilite pentru funcția respectivă. ART. 27 Celelalte funcții de conducere din spitalele publice se ocupă pe bază de concurs organizat de managerul spitalului, în condițiile legii. ANEXĂ la norme METODOLOGIE privind calcularea punctajului la concursul ori examenul pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice **fixme: de terminat astea 1. Interviu – susținerea proiectului de management care să permită evaluarea capacității manageriale a candidatului ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Interviu – susținerea Punctaj crt. proiectului de management care să permită evaluarea capacității manageriale a candidatului ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Eliminatoriu, fiind obligatorie obținerea 0-100 de puncte a minimum 50 de puncte ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Proba scrisă ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Probă scrisă Punctaj crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Eliminatorie, fiind obligatorie obținerea 0-100 de puncte a minimum 70 de puncte ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Proba clinică sau practică ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Proba clinică sau practică Punctaj crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte 0-100 de puncte ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Analiza și evaluarea activității Punctaj crt. profesionale și științifice ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Rezidențiat prin concurs în specialitatea 10 puncte pentru care candidează ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Titlul de specialist 5 puncte ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Gradul de primar/principal 10 puncte ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Doctorat 10 puncte ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Doctorand la data concursului (atestat de 5 puncte rectoratul Universității de Medicină și Farmacie sau de Academia de Științe Medicale) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. A doua specialitate confirmată prin ordin 2 puncte al ministrului sănătății publice ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Fiecare atestat obținut1 punct ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Activitatea științifică dovedită: – numărul de lucrări publicate ca prim autor 0,5 puncte/lucrare – numărul de cărți publicate 2 puncte/carte ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Activitatea de organizare (minimum un an): – director de spital sau de alte unități sanitare 5 puncte – autoritate de sănătate publică 7 puncte – Ministerul Sănătății Publice (sau alte unități 10 puncte ale Ministerului Sănătății Publice cu rol de management sanitar sau educațional la nivel național) – medic șef ambulatoriu de specialitate2 puncte – șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu 2 puncte – atestat în managementul serviciilor de sănătate 10 puncte acordate în plus față de cele prevăzute la nr. crt. 7 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────