Ordin 240 din 3 martie 2004

Ordin 240 din 3 martie 2004 ORDIN nr. 240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 11 martie 2004 Data intrării in vigoare: 11 martie 2004 Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și inspecția sanitară de stat OB. 2.253/2004, având în vedere prevederile: – Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare; – Legii protecției muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare; – Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare; – Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Standardele minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii, prevăzute în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă Baremul minimal de dotare a cabinetului medical de medicina muncii, prevăzut în anexa nr. 2. ART. 3 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 4 Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, comisiile județene de acreditare a cabinetelor medicale, precum și celelalte structuri menționate vor duce la îndeplinire prezentul ordin. ART. 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică corespunzător Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003. ART. 6 Prezentul ordin va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătății, Ovidiu Brînzan București, 3 martie 2004. ANEXA 1 STANDARDE MINIMALE pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii I. Standarde referitoare la organizare Cabinetul medical de medicina muncii este organizat în specialitatea medicina muncii conform reglementărilor legale în vigoare. Cabinetul medical de medicina muncii are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de direcția de sănătate publică, conform prevederilor legale în vigoare. Cabinetul medical de medicina muncii are autorizație sanitară de funcționare în vigoare, conform legii. Cabinetul de medicina muncii autorizat poate deschide puncte de lucru în întreprinderi. Unitatea mobilă medicală destinată controlului medical periodic se definește ca un centru de examinare screening, dotat cu aparatură autorizată de Ministerul Sănătății, care se deplasează la sediul unităților pe ai căror angajați îi supraveghează. Cabinetul medical de medicina muncii are un regulament de organizare și funcționare de care întregul personal a luat cunoștință în scris. II. Standarde referitoare la resursele fizice Cabinetul medical de medicina muncii are un sediu aflat într-un spațiu de care dispune în mod legal. Materialele sanitare și aparatele medicale utilizate în cadrul activității medicale sunt înregistrate în inventarul unității și depozitate în mod adecvat. Dotarea minimală a cabinetului medical de medicina muncii este conform baremului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. La sediul cabinetului medical de medicina muncii există cel puțin un aparat telefonic funcțional, care are alocat un număr de apel. III. Standarde referitoare la resursele umane Medicii specialiști de medicina muncii, alt personal cu studii superioare și asistenții medicali care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au autorizație de liberă practică valabilă, conform prevederilor legale. Personalul angajat care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii are contract de muncă legal. Medicii de medicina muncii care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Colegiului Medicilor din România. Asistenții medicali care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali din România. Toate persoanele care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au fișe de post în care sunt definite atribuțiile acestora, semnate de persoana în cauză și aprobate de reprezentantul legal al cabinetului medical. La nivelul cabinetului medical de medicina muncii trebuie să existe un document intern prin care patronul cabinetului medical se angajează să respecte independența profesională a medicilor de medicina muncii și dreptul de decizie al acestora. Medicii și asistentele medicale care lucrează în cabinetul medical de medicina muncii au un program de lucru organizat, la care se face referire expresă în programul afișat. Pe întreaga perioadă de lucru în cabinetul medical de medicina muncii lucrează un medic de medicina muncii titular, precum și alte persoane angajate legal. Personalul poartă în permanență un ecuson pe care sunt scrise numele și calificarea respectivei persoane. IV. Standarde funcționale generale Cabinetele medicale de medicina muncii au un program de lucru afișat vizibil. Programul de lucru poate fi flexibil, adaptându-se solicitărilor beneficiarilor. Atât la intrarea, cât și în interiorul cabinetului medical de medicina muncii nu trebuie să existe pericol de accidentare sau de vătămare corporală nici pentru pacienți, nici pentru personal. Cabinetul medical de medicina muncii respectă prevederile legale în vigoare, referitoare la examenele medicale la angajare, controalele medicale de adaptare, periodice, la reluarea activității sau pentru consultațiile spontane. Cabinetul medical de medicina muncii acordă servicii în mod nediscriminatoriu în limitele contractului de prestări de servicii încheiat cu angajatorul. Cabinetul medical de medicina muncii folosește pentru manevre care implică soluții de continuitate materiale sanitare sterile de unică folosință, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizează în mod adecvat. V. Standarde funcționale specifice Cabinetul medical de medicina muncii asigură în principal servicii privind: evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale; monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin: examene medicale la angajare în muncă, examen medical de adaptare, examen medical la reluarea activității, control medical periodic; comunicarea existenței riscului de îmbolnăvire profesională către toți factorii implicați în procesul muncii; îndrumarea activității de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în caz de accident de muncă, boală legată de profesie sau după afecțiuni cronice; consilierea angajatorului privind adaptarea muncii și a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaților; consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate și sănătate la locul de muncă; transmiterea la sistemul informațional național a datelor privind accidentele de muncă și bolile profesionale. Pentru examinări și evaluări specifice toxicologice, cabinetele de medicina muncii vor fi abilitate de Ministerul Sănătății. Cabinetul medical de medicina muncii asigură îndeplinirea responsabilităților specifice privind declararea bolilor profesionale. VI. Standarde referitoare la managementul informației Cabinetul medical de medicina muncii realizează evidența examenelor medicale de angajare, controalelor medicale de adaptare și periodice, examenelor medicale la reluarea activității și a consultațiilor spontane, a angajatorilor/angajaților care au solicitat aceste servicii medicale, persoanelor care au furnizat serviciile, precum și momentele când s-au furnizat. Dosarele medicale de medicina muncii, fișele de expunere la riscuri profesionale și datele de morbiditate profesională vor fi păstrate la nivelul cabinetelor de medicina muncii pe perioada prevăzută de legislația în vigoare. Cabinetul medical de medicina muncii are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se menționează că întregul personal este obligat să păstreze confidențialitatea față de terți (conform reglementărilor în vigoare) privind rezultatele investigațiilor efectuate în cadrul examenelor medicale de medicina muncii. Angajații cărora li s-au oferit servicii medicale de medicina muncii au acces la toate informațiile referitoare la starea lor de sănătate și conținute în dosarul medical. Angajatorilor și angajaților li se vor transmite fișele de aptitudine. Cabinetul medical de medicina muncii trebuie să ia măsuri pentru protecția informației și a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării și folosirii acesteia de către persoane neautorizate. În cazul schimbării furnizorului de servicii de medicina muncii, înregistrările medicale se vor preda noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator. La transferul în altă unitate angajatului i se vor înmâna copii ale dosarului medical și ale fișei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la cabinetul de medicina muncii al unității respective. Angajatorii în procedură de faliment vor informa cabinetul de medicina muncii și vor preda înregistrările medicale structurilor de medicina muncii din direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București. La întreruperea temporară sau definitivă a activității angajatului, cabinetul de medicina muncii va preda o copie a dosarului medical al acestuia medicului de familie. Dosarul medical este protejat de prevederile legislației în vigoare privind secretul medical și este necomunicabil angajatorului. VII. Controlul profesional al activității Controlul profesional al activității angajatului se face de către direcția de sănătate publică pe raza căreia funcționează structura de medicina muncii. ANEXA 2 BAREM MINIMAL de dotare a cabinetului medical de medicina muncii Dotare minimală: canapea pentru consultații; dulap pentru instrumente și medicamente; stetoscop; tensiometru; ciocan de reflexe; cântar pentru adulți; taliometru; optotip pentru distanță și aproape. Opțional (în afara baremului minimal): electrocardiograf; audiometru; otoscop; set de diapazoane; spirometru; negatoscop; aparatură specifică evaluării factorilor de muncă (sonometru, detectoare portabile de gaze, luxmetru, anemometru, hygrometru, psihrometru, globtermometru, catatermometru etc.).