Legea pentru organizarea Colegiului Medicilor (17 aprilie 1940)

Legea pentru organizarea Colegiului Medicilor (17 aprilie 1940)

Lege pentru organizarea Colegiului Medicilor
Promulgată cu Înaltul Decret Regal Nr. 1343 și publicată în ? Nr. 92 din 17 Aprilie 1940

ART. 1
Colegiul Medicilor este organul oficial care reprezintă interesele profesiunii medicale, asigură propășirea acestei profesiuni și păstrează prestigiul ei în cadrul vieții naționale de Stat și în armonie cu interesele superioare ale națiunii. Colegiul Medicilor este persoană juridică de drept public și cuprinde pe toți doctorii în medicina și chirurgie, domiciliați în țară și autorizați să practice profesiunea medicală.

Capitolul I – Atribuțiuni

ART. 2
Colegiul Medicilor are ca atribuțiuni principale:

 1. De a veghea la aplicarea legilor și regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiunii, precum și la respectarea principiilor de deontologie medicală;
 2. De a sprijini orice acțiune de ridicare și de progres a culturii medicale;
 3. De a stabili norme pentru reglementarea onorariilor și a fixa minimum de retribuțiune pentru medicii care sunt angajati de instituții particulare;
 4. De a arbitra la cererea simultană a parților diferendele dintre medici și instituțiunile particulare sau particulari;
 5. De a crea și sprijini instituțiuni de prevedere și asistență pentru medici și familiile lor;
 6. De a colabora cu autoritățile de resort la rezolvarea problemelor sanitare în care are competența tehnică.

Capitolul II – Înscrierea în Colegiu

ART. 3
Numai doctorii în medicină și chirurgie, civili sau militari, având dreptul de liberă practică potrivit legilor în vigoare și înscriși la Colegiul Medicilor, vor putea exercita profesiunea medicală. Sunt obligați a se înscrie în Colegiu și medicii funcționari publici, chiar dacă prin legile lor organice sunt opriți de a face clientela particulară. Contravenienții la dispozițiunile de mai sus, în afara de sancțiunile prevăzute de legile speciale, vor fi pedepsiți conform Art. 589 din Codul Penal.

ART. 4
Înscrierea se face la sediul secțiunei județene a Colegiului unde solicitantul își exercita profesiunea. Comitetul județean, primind cererea de înscriere, este obligat a o rezolva în cel mult 30 de zile. Deciziunile vor fi afișate la sediul Colegiului și se vor comunica individual, prin scrisoare recomandată, celor interesați. Contestațiunile la înscriere și apelurile contra deciziunilor Comitetului județean vor fi făcute în termen de 10 zile libere de la publicare în caz de contestație, sau de la comunicare în caz de apel. Apelurile și contestațiile împreuna cu dosarele respective se vor înainta în cel mai scurt timp Comitetului executiv al Consiliului Superior. Comitetul executiv este obligat a rezolva contestațiile și apelurile în cel mult 30 de zile de la primirea dosarului. Hotărârile Comitetului executiv sunt definitive și executorii. Ele vor fi motivate și se vor putea ataca cu recurs la Înalta Curte de Casație, care va judeca și în fond. În caz de nerezovare a cererilor, contestațiilor sau apelurilor de către Comitetul județean sau Comitetul executiv, în termenele prevăzute mai sus, cei interesați vor avea dreptul să se adreseze imediat instanței superioare, care va judeca în apel sau recurs, după cazuri, pronunțându-se asupra însuși fondului.

ART. 5
Pentru a fi înscris în Colegiul Medicilor se cer următoarele condițiuni:

 1. Cetațenia română;
 2. Exercițiul drepturilor civile;
 3. Diploma de doctor în medicină și chirurgie și autorizațiunea de liberă practică eliberată de autoritatea în drept;
 4. Să nu se găsească în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute în legea de față.

Capitolul III – Incompatibilități și nedemnități

ART. 6
Exercițiul profesiunii de medic este incompatibil cu:

 1. Profesiunea de comerciant;
 2. Profesiunea de farmacist;
 3. Orice profesiune de natură a aduce știrbire demnității profesionale de medic.

ART. 7
Sunt nedemni de a practica profesiunea cei condamnați la pedepse ca autori sau complici, pentru delicte și crime cari atrag dupa sine degradarea civilă sau corecțională.

Capitolul IV – Drepturile și obligațiunile membrilor

ART. 8
Membrii Colegiului se bucură de toate drepturile și prerogativele conferite medicilor prin legile și regulamentele de organizare a profesiunii medicale. Ei vor avea o carte profesională și vor putea purta o insignă.

ART. 9
Membrii Colegiului sunt obligați:

 1. Să se conformeze dispozițiunilor prezentei legi și regulamentelor în vigoare;
 2. Să se supună deciziunilor organelor locale, stabilite prin legea de față și regulamentul ei de aplicare;
 3. Să observe în orice împrejurare regulile de disciplină și de colegialitate profesională;
 4. Să achite regulat cotizațiunile stabilite de organele Colegiului;
 5. Să exercite în mod obișnuit profesiunea lor numai în localitatea unde își au domiciliul real.
  Se exceptează medicii balneologi din stațiunile balneare și cazurile de consult medical.

Capitolul V – Organizarea

Secțiunea I – Dispozițiuni generale

ART. 10
Colegiul Medicilor este împărțit și organizat pe județe. Toți medicii cu dreptul de liberă practică din cuprinsul unui județ, înscriși în Colegiu, alcătuiesc secțiunea județeană respectivă, cu sediul în capitala județului.

ART. 11
Pentru coordonarea activității secțiunilor județene, unitatea de conducere și exercitarea atribuțiunilor de for apelativ, Colegiul Medicilor are organizare centrală, al cărui sediu este în Capitala Țării.

Secțiunea II – Organe regionale

ART. 12
Organele de conducerea administrației, control și disciplină ale secțiunei județene sunt:

 1. Adunarea generală;
 2. Comitetul județean;
 3. Comisiunea de disciplină;
 4. Comisiunea de control financiar.

ART. 13
Adunarea generală se compune din totalitatea membrilor secțiunei județene respective. Ea se întrunește o dată pe an, în sesiunea ordinară în cursul lunei Septembrie și în sesiune extraordinară, ori de câte ori nevoia va cere, la convocarea Președintelui secțiunei sau locțiitorului său. Membrii vor fi înștiințați, cu 15 zile înainte de data adunărei, prin ziare și anunt la sediul respectiv. Pentru sesiuni extraordinare, termenul de mai sus se poate reduce la 3 zile. Ea este legal constituită, dacă la prima convocare vor fi prezenți jumătate plus unul din membrii care compun secțiunea. În caz când nu s’ar întruni acest număr, a doua adunare generală se va ține fără vreo altă convocare în a 8-a zi de la data celei precedente și va fi valabil constituită cu orice număr de membri prezenți.

ART. 14
Adunarea generală are următoarele atribuțiuni:

 1. Alege din sânul său, prin vot secret și cu majoritate absolută, Comitetul județean și pe membrii comisiunei disciplinare și ai comisiunii de control;
 2. Examinează darea de seamă prezentată de Comitet și aprobă gestiunea financiară a acestuia, dând descărcarea cuvenită.

ART. 15
Comitetul județean se compune dintr’un președinte și un număr de membri, toți aleși de adunarea generală pe termen de 3 ani și în proporția următoare: Secțiunile cu 1-200 membri vor avea patru membri și un supleant. Cele cu 201-500 membri, vor avea 6 membri și doi supleanți. Cele cu 501-1.000 membri, vor avea 8 membri și 3 supleanți. Cele cu mai mult de 1.000 membri, vor avea 10 membri și 4 supleanți. Dintre aceștia, cel puțin președintele și doi membri vor fi aleși dintre medicii domiciliați în capitala județului.

ART. 16
Comitetul are următoarele atribuțiuni:

 1. Primește și rezolvă cererile de înscriere și de transferare dintr’o secțiune în alta;
 2. Întocmește tabloul membrilor secțiunii și-l ține la curent; șterge din controale numele celor decedați sau celor cari au pierdut dreptul de a profesa, aducând la cunoștința Comitetului executiv al Colegiului schimbările survenite;
 3. Exercită controlul practicei medicale în cuprinsul județului și veghează la păstrarea prestigiului medical, luând măsurile ce va crede de cuviință, ca primă instanță;
 4. Administrează bunurile Colegiului date în folosință secțiunei județene; întocmește bugetul și-l execută conform aprobării forurilor superioare;
 5. Aduce la îndeplinire deciziunile Consiliului superior al Colegiului;
 6. Formulează propuneri în chestiunile care interesează bunul mers al profesiunei și le înaintează spre examinare și deciziune Consiliului superior.

ART. 17
Comitetul se întrunește în mod obligatoriu o dată pe lună și ori de câte ori președintele o cere. Numărul minim al membrilor cu care se poate lucra este de trei pentru secțiunile cu 4 membri, de patru pentru secțiunile cu 6 membri, de cinci pentru secțiunile cu 8 membri și de șase pentru secțiunile cu 10 membri. Deciziunile se iau cu majoritea membrilor prezenți. Votul președintelui este decisiv în caz de paritate.

ART. 18
Membrii Comitetului care vor lipsi nejustificat de la 5 ședinte consecutive vor fi considerați ca demisionați. Vacantele produse în orice mod în Comitet, se vor completa de acesta, pentru restul timpului cât durează mandatul, prin cooptarea și sub rezerva ratificărei, de către prima adunare generală care va fi convocată în acest scop.

ART. 19
Gestiunile secțiunilor Colegiului se fac după normele stabilite de Consiliul Superior și Comitetul executiv. Controlul financiar se va exercita de Comisia de control financiar, compusă din 3 membri și 3 membri supleanți, aleși pe termen de 3 ani de adunarea generală.

ART. 20
Judecarea tuturor abaterilor profesionale ale medicilor este dată în competența unei Comisiuni de disciplină, care va funcționa pe lângă fiecare secțiune județeana. Comisiunea de disciplină se compune din 2 membri asesori și 2 supleanti, aleși pe termen de 3 ani de adunarea generală. Comisiunea va fi prezidată de primul președinte al tribunalului local, sau de președintele tribunalului, acolo unde nu este prim-președinte.

Secțiunea III – Organe centrale

ART. 21
Organele centrale de conducere, administrație, control și disciplina ale Colegiului sunt:

 1. Consiliul superior;
 2. Comitetul executiv;
 3. Președintele Colegiului;
 4. Comisiunea de control financiar;
 5. Comisiunea centrală de disciplină.

ART. 22
Consiliul superior se compune din totalitatea președinților secțiunilor județene și încă 3 membri numiți de Ministerul Sănătății. El se întrunește cel puțin o dată pe an în sesiune ordinară, în cursul lunei Noemvrie și, ori de câte ori nevoia va cere, în sesiune extraordinară, la convocarea președintelui Colegiului sau locțiitorului său. Membrii Consiliului superior vor fi înștiințați cu 15 zile înainte de data adunării, prin invitațiuni personale. În caz de sesiune extraordinară, termenul de mai sus se poate reduce până la 3 zile. Consiliul superior este legal constituit, dacă vor fi prezenți jumătate plus unul din membrii care-l compun. În cazul când nu s’ar întruni acest număr, Consiliul se va ține fără vreo altă convocare, în a 8-a zi de la data celei precedente și va fi legal constituit cu orice număr de membri prezenți.

ART. 23
Consiliul superior are următoarele atribuțiuni:

 1. Exercită supravegherea și controlul practicei medicale ca for superior;
 2. Examinează propunerile făcute de Comitetul executiv și își dă avizul asupra propunerilor venite din partea secțiunilor județene;
 3. Administrează averea Colegiului, aprobă bugetul întocmit de Comitetul executiv, precum și bugetele secțiunilor județene;
 4. Alege pe membrii Comisiunii de control financiar și pe acei ai Comisiunii centrale de disciplină;
 5. Fixează cotizațiile anuale obligatorii pentru membrii Colegiului;
 6. Se pronunță asupra chestiunilor de ordin material sau moral, care interesează profesiunea medicală și ia măsuri de ordin general cu privire la îndrumarea și conducerea Colegiului.

ART. 24
Comitetul executiv se compune dintr’un președinte și 4 membri. Președintele Comitetului județean al județului Ilfov, este de drept președinte al Consiliului Superior și al Comitetului executiv. Membrii Comitetului executiv sunt aleși prin vot secret și cu majoritate absolută, de Consiliul superior, dintre membrii săi, în sesiunea ordinară. Durata mandatului este de 3 ani. Comitetul nu poate lucra și lua hotărâri valabile cu mai puțin de 3 membri, inclusiv președintele. Deciziunile se iau cu majoritatea membrilor prezenți. Votul președintelui este decisiv în caz de paritate. Comitetul ține cel putin 4 ședinte pe an și poate fi convocat de președinte ori de câte ori nevoia va cere. Comitetul va avea un secretar numit la propunerea președintelui și care va fi un medic.

ART. 25
Membrii Comitetului executiv cari vor lipsi de la 5 ședinte consecutive vor fi considerați demisionați. Vacantele produse în orice mod se vor completa de Comitetul executiv pentru restul timpului cât durează mandatul, prin cooptare și sub rezerva ratificărei de către Consiliul superior la prima lui întrunire.

ART. 26
Atribuțiunile Comitetului executiv sunt:

 1. Îndeplinește însărcinările date prin delegație de Consiliul superior, iar în cazurile de urgență poate lua dispozițiuni din proprie inițiativă, rămânând ca măsurile luate să fie supuse ratificării Consiliului superior;
 2. Alcătuiește bugetul său și-l execută în limitele aprobărei Consiliului superior;
 3. Acceptă legatele și donațiunile făcute Colegiului;
 4. Încheie acte și convențiuni necesare bunei funcționari a Colegiului și administrării averii acestuia;
 5. Editează un Buletin al Colegiului, în care se vor publica și deciziunile Comisiunii Centrale de disciplină;
 6. Judecă apelurile și contestațiile împotriva hotărârilor de înscriere în Colegiu.

ART. 27
Președintele reprezintă Colegiul Medicilor în fața instanțelor judecătorești și autorităților admnistrative. El rezolvă cererile adresate Colegiului și semnează corespondența, care va fi totdeauna contrasemnată de secretarul general. Aprobă cheltuielile în limita delegațiunei dată de Comitet și ordonanțeaza sumele de plată. Îndeplinește orice alte însărcinări date de Comitetul executiv în limitele atribuțiunilor acestuia. Președintele Colegiului, pe tot timpul duratei mandatului său, va avea domiciliul în Capitala țării. În lipsa președintelui, cel mai în vârsta dintre membrii Comitetului îi va ține locul.

ART. 28
Comisiunea de control financiar se compune din 3 membri titulari și 3 supleanți, aleși de Consiliul superior în sesiunea ordinară. Durata mandatului este de 3 ani.

ART. 29
Comisiunea centrală de disciplină se compune din 4 membri titulari și 4 supleanți, aleși dintre membrii Colegiului cu domiciliul în Capitala țării. Comisiunea este prezidată de un președinte al Curții de Apel din București, desemnat de Ministerul de Justiție, la cererea Comitetului executiv și pe termen de 4 ani.

Capitolul VI – Alegeri

ART. 30
Sunt eligibili:

 1. În Comitetul executiv și Comisiunea Centrală disciplinară numai medicii înscriși în Colegiu și având o practică profesională de cel puțin 15 ani;
 2. În Comitetul de secțiune județeană, în Comisiunile de control financiar și în Comisiunile de disciplină județene numai cei cu o practică de cel puțin 10 ani.

ART. 31
Vor putea vota numai medicii care vor fi în regulă cu plata cotizațiunilor anuale.

Capitolul VII – Urmăriri, acțiune disciplinară, sancțiuni

ART. 32
Comitetele județene prin președintele lor, sunt în drept să sesizeze parchetele respective și autoritățile competinte, pentru urmărirea și trimiterea în judecată a celor care își vor atribui sau vor întrebuința fără drept titlul sau calitatea de medici, cari vor practica în mod ilicit medicina, putându-se constitui parte civilă pentru daune morale sau materiale. Prin practica ilicită a medicinei se înțelege faptul de a administra sau aplica în mod obișnuit medicamente și tratamente, sau de a practica operațiuni chirurgicale, fără a fi medic.

ART. 33
Membrii Colegiului care vor contraveni dispozițiunilor privitoare la practica profesională sau cari prin atitudinea lor vor lipsi de la îndatoririle firești ale profesiunei, vor fi trimisi în judecata Comisiei disciplinare respective.

ART. 34
Comisiunea de disciplină este sesizată de președintele secțiunii, fie din oficiu, fie în urma reclamațiunii. Președintele, primind reclamațiunea, însărcinează cu cercetarea cazului pe un membru din Comitet, care va asculta și pe medicul învinuit, invitându-l pentru aceasta prin scrisoare recomandată. După facerea cercetărilor, se va încheia un raport care va fi înaintat președintelui. Președintele, pe baza raportului, va decide dacă medicul învinuit trebuie trimis sau nu în fața Comisiunii de disciplină. Președintele, dacă va fi nevoie, poate convoca pe medicul învinuit pentru a fi ascultat.

ART. 35
Ședintele comisiunii nu sunt publice. Medicul trimis în judecată va fi citat prin scrisoare recomandată, cu cel puțin opt zile libere înainte de termenul fixat pentru judecată. El își va putea face apărarea înaintea Comisiunii de judecată, fie singur, fie asistat de un coleg sau un avocat. Toate probele legale sunt admisibile în fața comisiunilor disciplinare.

ART. 36
Deciziunile Comisiunilor de judecată vor fi motivate și se vor redacta în termen de 10 zile de la pronunțare. În contra deciziunilor Comisiunilor de disciplină județene se poate face apel la Comisiunea centrală de disciplină în termen de 15 zile de la pronunțare. În caz când pronunțarea s’a făcut în lipsa celui condamnat, termenul va curge de la comunicarea deciziei. Apelul va fi îndreptat la Comisiunea care a pronunțat decizia și care, după primire, îl va înainta de îndata Comisiunii centrale împreuna cu dosarul. Deciziunile Comisiunii centrale de disciplină vor putea fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație, care va judeca și in fond. Recursul este suspensiv de executare.

ART. 37
Sunt considerate ca abateri profesionale în special:

 1. Faptul de a profesa în mod obișnuit în altă parte, decât în localitatea și județul unde medicul este domiciliat și înscris;
 2. Faptul de a avea două sau mai multe cabinete; Se exceptează clinicile particulare și sanatoriile.
 3. Atragerea clientelei prin mijloace incompatibile cu demnitatea profesională, precum ar fi: întrebuințarea de intermediari, reclame prin ziare și anunțuri cu conținut altul decât cel prevăzut de regulament, circulari și conferințe cu scopuri lucrative;
 4. Faptul de a anunța și întrebuința așa zise leacuri sau medicamente secrete, ori de a recomanda locul de procurare al medicamentelor;
 5. Faptul de a uza de firme cu conținut și dimensiuni diferite de cele ce se vor fixa de Comitetul executiv prin regulamentul privitor la deontologia medicală;
 6. Atribuirea de titluri de specialist, altele decât cele obișnuite și prevăzute în legile și regulamentele în vigoare;
 7. Faptul de a uza de titluri pe care nu le posedă în mod legal;
 8. Divulgarea secretelor profesionale fără autorizație legală;
 9. Neplata cotizațiilor fixate de organele Colegiului.

ART. 38
Comisiunile de disciplină vor putea pronunța, după gravitatea faptelor, următoarele sancțiuni:

 1. Avertisment oral;
 2. Avertisment scris și publicat;
 3. Ridicarea dreptului de a alege și a fi ales în vreuna din demnitățile profesionale de la 1-3 ani;
 4. Interdicția temporară a practicei medicinii de la o lună la un an;
 5. Excluderea din Colegiu cu pierderea drepturilor profesionale și a funcțiunii publice pentru medicii cari sunt funcționari publici.
 6. Pedeapsa excluderii din Colegiu se va da numai în cazul de recidivă.

Capitolul VIII – Dispozițiuni finale și tranzitorii

ART. 39
Colegiul Medicilor din România, astfel cum este organizat prin legea de față și Asociația Generală a Medicilor din România, recunoscută ca persoană juridica prin legea promulgată cu Înaltul Decret Regal Nr. 1.479 din 23 Martie 1900, se contopesc și se integrează într’o singură organizație profesională, sub denumirea de Colegiul Medicilor.

ART. 40
Întreg patrimoniul fostei Asociații Generale a Medicilor din România trece asupra Colegiului Medicilor.

ART. 41
Până la noile alegeri potrivit legii de față și care vor avea loc în cursul lunei Iunie 1940, organele actuale vor continua a funcționa și îndeplini atribuțiunile lor respective.

ART. 42
Medicilor cu autorizațiuni de liberă practică, neînscriși până azi în Colegiu, li se acordă un termen de o lună de la promulgarea legei de față, pentru îndeplinirea acestor obligațiuni. Cei ce nu vor fi înscriși până la această dată, vor pierde dreptul de a profesa.

ART. 43
Un regulament va stabili și desvolta normele de aplicare a prezentei legi.

ART. 44
Orice dispozițiuni, din legi și regulamente, contrarii celor de față, sunt și rămân abrogate.

Prezenta lege intra în vigoare pe data comunicării ei in ?.
Din Buletinul Ministerului Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Anul XLV, Mai 1940, No. 5