Legea nr. 192 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea și completarea art. 9 din legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România

Legea nr. 192 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. I
Articolul 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 14 iulie 1995, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

ART. 9
(1) Medicii au dreptul la pensie pentru munca depusă și limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 de ani femeile și 65 de ani bărbații, cu excepția doctorilor în medicină care pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani femeile și 70 de ani bărbații.

2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

(51) Medicii deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. 1 și 2 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pot fi menținuți, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate, până la împlinirea vârstei de 65 de ani femeile și 70 de ani bărbații. Aceste prevederi se aplică și medicilor care, din motive politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori celor care au fost împiedicați să își reia activitatea profesională.

ART. II
Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constituția României.
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 560 din data de 10 noiembrie 2000.