Caută
Close this search box.

Decizia 2 din 6 februarie 2020

DECIZIE nr 2 din 6 februarie 2020

pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România  de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

EMITENT:     COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 28 februarie 2020

Data intrarii in vigoare : 1 iunie 2020

 

    În temeiul art. 414 alin. (1) lit. a) şi d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

    ART. 1

    Se aprobă Procedura privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 2

    La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 10/2009 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 28 septembrie 2009.

    ART. 3

    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2020.

                    Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

                    Gheorghe Borcean

 

    Bucureşti, 6 februarie 2020.

    Nr. 2.

  

 ANEXA 1

 

PROCEDURĂ din 6 februarie 2020

privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

EMITENT:     COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 28 februarie 2020

Data intrarii in vigoare : 1 iunie 2020

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 1 iunie 2020

Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 iunie 2020 pana la 12 mai 2021

 

──────────

    Aprobată prin DECIZIA nr. 2 din 6 februarie 2020, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 164 din 28 februarie 2020.

──────────

    ART. 1

    Membrii Colegiului Medicilor din România înscrişi într-un colegiu teritorial se pot transfera în cadrul altui colegiu teritorial cu respectarea prevederilor art. 418 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2

    (1)  În vederea declanşării procedurii de transfer, medicul va depune la colegiul teritorial în care este înscris:

  1. a) cererea de transfer prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură – în original;
  2. b) copia actului de identitate sau adeverinţă de la noul loc de muncă;
  3. c) certificatul de membru – în original.

 

    (2)  Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse personal de către solicitant, printr-un reprezentant cu împuternicire notarială, prin serviciile poştale sau de curierat.

    (3)  Transmiterea documentelor se poate realiza şi prin intermediul poştei electronice, caz în care cererea de transfer va purta semnătură electronică extinsă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În acest caz, certificatul de membru în original va fi remis colegiului teritorial în care este înscris medicul, cel mai târziu până la data aprobării cererii de transfer, în vederea anulării lui.

    ART. 3

    (1)  În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de transfer, colegiul teritorial în care este înscris medicul va verifica dacă solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin în calitate de membru.

    (2)  Dacă medicul nu are obligaţii restante faţă de colegiul teritorial, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1) colegiul teritorial în care este înscris medicul va transmite cererea de transfer, documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), precum şi dosarul medicului (certificat de membru, avize anuale, poliţe de malpraxis etc.) în format electronic, prin poşta electronică, colegiului în care acesta doreşte să se înscrie, denumit în continuare „colegiu teritorial primitor“.

    (3)  În cazul în care medicul are obligaţii restante, colegiul teritorial în care este înscris îl notifică în acest sens, în acelaşi termen. Dacă în termen de 15 zile de la data primirii notificării, medicul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, cererea de transfer se consideră respinsă.

    ART. 4

    (1)  După confirmarea primirii datelor în format electronic de către colegiul teritorial primitor, în cel mult 2 zile lucrătoare colegiul teritorial în care este înscris medicul va completa în aplicaţia Colegiului Medicilor din România formularul de transfer.

    (2)  Formularul de transfer va conţine cel puţin următoarele date:

  1. a) dacă există cauze disciplinare pe rol;
  2. b) dacă medicului i s-au aplicat sancţiuni pentru care nu a intervenit radierea conform legii;
  3. c) funcţia în organele de conducere ale colegiului teritorial în care este înscris, dacă este cazul;
  4. d) numărul de puncte de educaţie medicală continuă (EMC);
  5. e) orice alte informaţii relevante.

    ART. 5

    (1)  În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului de transfer, colegiul teritorial primitor verifică concordanţa dintre documentele transmise şi datele din sistemul informatic şi comunică medicului şi colegiului teritorial în care acesta este înscris acceptarea sau respingerea cererii de transfer.

    (2)  Decizia de respingere a cererii de transfer şi, respectiv, de înscriere a medicului trebuie să fie motivată în fapt şi în drept.

    ART. 6

    Dacă transferul nu este acceptat de colegiul teritorial primitor, medicul va rămâne membru în colegiul teritorial în care este înscris.

    ART. 7

    În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei privind acceptarea transferului, colegiul teritorial primitor va invalida în aplicaţia informatică certificatul de membru şi va emite noul certificat de membru şi avizul necesar exercitării profesiei, eliberat pe baza poliţei de asigurare de răspundere civilă, iar colegiul teritorial unde a fost înscris medicul va anula certificatul de membru emis în formă materială.

    ART. 8

    (1)  În situaţia achitării în avans a cotizaţiei de membru, colegiul teritorial în care este înscris medicul va restitui medicului suma primită în avans cu titlu de cotizaţie.

    (2)  Totodată, în cazul în care pe rolul colegiului teritorial în care este înscris medicul este înregistrată o plângere formulată în condiţiile art. 451 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, aceasta va fi înaintată împreună cu dosarul disciplinar dacă acesta a fost constituit colegiului teritorial primitor.

    ART. 9

    (1)  În cazul în care medicul deţine o funcţie în organele de conducere la nivel naţional sau teritorial în colegiul teritorial în care este înscris, această calitate va înceta de drept la data transferului în colegiul teritorial primitor.

    (2)  După încetarea mandatului conform dispoziţiilor alin. (1), colegiul teritorial va lua măsurile statutare şi legale ce se impun pentru alegerea unui nou membru în locul rămas vacant.

 

    ANEXA 1

    la procedură

*T*

*ST*

    CERERE DE TRANSFER

    din Colegiul Medicilor ………………. în Colegiul Medicilor …………..

    Subsemnatul(a), nume ………………………………., iniţiala tatălui ………., prenume …………………………., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| act de identitate …… serie …… nr. …………, nume anterior ……………………………, domiciliat(ă) în oraşul …………………………………., str. ……………………………… nr. ……., bl. …….., sc. ….., et. ….., ap. ……., sectorul (judeţul) …………………………………, codul poştal |_|_|_|_|_|_|, tel. fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, email ………………………………………………., posesor(oare) al(a) Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România nr. ……………. din data ……………., vă rog să îmi aprobaţi transferul din Colegiul Medicilor ……………………………. în Colegiul Medicilor …………………………

    Ataşez următoarele documente:

    …………………………………………………………………………………………………..

    Adresa de domiciliu

    Str. ……………………………… nr. ……., bl. ……., sc. …., et. ….., ap. ……., sectorul (judeţul) ……………………………., codul poştal |_|_|_|_|_|_|, oraşul ……………………….., tel. fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, email ………………….

    Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu)

    Str. ……………………………………………… nr. ……., bl. ……., sc. …., et. ….., ap. ……., sectorul (judeţul) ……………………………………, codul poştal |_|_|_|_|_|_|, oraşul …………………………………………………….., tel. fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, email ………………………………………………………..

    Doresc ca documentele să îmi fie transmise astfel:

    |_| ridicare personal/împuternicit;

    |_| prin servicii de curierat cu plata la destinatar la adresa de domiciliu/adresa de corespondenţă.

 

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Colegiul Medicilor din România necesare procesării cererii de transfer (emitere şi predare/transmitere documente, avizarea anuală etc.), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a (01)      19>Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele anexate corespund realităţii.

    Data

    ……………………

    Semnătura

    …………………………….

    –-