Caută
Close this search box.

Decizia 6 din 30 iulie 2021

Colegiul Medicilor din România – CMR

Decizia nr. 6/2021 pentru modi_icarea Deciziei Consiliului național al

Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea

certi_icatului de membru al Colegiului Medicilor din România

În vigoare de la 30 iulie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 30 iulie 2021. Formă aplicabilă la 30 iulie 2021.

În temeiul art. 390, 414 și 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea

certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut de alin. (1) este și medic rezident într-o altă specialitate, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau a adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire.”

2. La articolul 5 alineatul (2), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) copie certificată «conform cu originalul» de către medic prin semnătură olografă sau semnătură electronica extinsă, în cazul depunerii în format electronic a diplomei de absolvire a facultății sau a adeverinței de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

d) copia carnetului de medic rezident completat și vizat la zi, respectiv copia adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire;”.

3. La articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) copie certificată «conform cu originalul» de către medic prin semnătură olografă sau semnătură electronica extinsă, în cazul depunerii în format electronic a diplomei de absolvire a facultății sau a adeverinței de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;”.

4. La articolul 8 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) copie de pe actele care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislației anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea dreptului de a exercita profesia, eliberat de către Ministerul Sănătății;”.

5. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut de alin. (1) este și medic rezident, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de resident completat și vizat la zi sau copia adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire, după caz.”.

6. La articolul 16 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) în cazul medicilor rezidenți, se va depune și copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau a adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire, după caz;”.

7. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) După introducerea datelor în sistemul informatic național și completarea tuturor mențiunilor necesare, colegiul teritorial va proceda la eliberarea certificatului, conform prezentei decizii.”

9. Anexa nr. 11 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

10. Anexa nr. 21 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

11. Anexa nr. 31 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor din România,

Daniel Coriu

București, 25 iunie 2021.

Nr. 6.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 11 la Decizia nr. 16/2016)

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 21 la Decizia nr. 16/2016)
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 31 la Decizia nr. 16/2016)