Decizia 21 din 28 iulie 2017

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

EMITENT:     COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017

Data intrarii in vigoare : 1 noiembrie 2017

    În temeiul art. 390, 414, 416 şi 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    văzând prevederile:

    –  Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

    –  Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;

    –  Ordinului ministrului sănătăţii nr. 527/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate,

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

    ART. I

    Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 1

    (1) Certificatul de membru reprezintă documentul emis de Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul poate exercita profesia de medic pe teritoriul României, conform nivelului de pregătire în profesie şi prevederilor legale aplicabile. Certificatul de membru va fi compus din pagina principală şi din avizul anual privind exercitarea profesiei de medic.”

    2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 4

    (1) Pentru medicii care deţin un titlu profesional potrivit art. 386 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 1 şi nr. 1^1 la prezenta decizie.”

    3. La articolul 4 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”

    4. La articolul 4 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

    5. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i) şi j), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

    6. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

    „(4) În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) este şi medic rezident într-o altă specialitate, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi.

(5) În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) a finalizat pregătirea în rezidenţiat şi într-o altă specialitate, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidenţiat.”

    7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 5

    (1) Pentru medicii rezidenţi se eliberează, la cerere, certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi 2^1 la prezenta decizie.”

    8. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „d) copia carnetului de medic rezident, completat, ştampilat şi vizat la zi;”

    9. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”

    10. La articolul 5 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

    11. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), h) şi i), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

    12. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 6

    (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi 2^1 la prezenta decizie.”

    „f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”

    14. La articolul 6 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

    15. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), h) şi i), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

    16. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 7

    (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile ulterioare anului 2005, care nu au fost confirmaţi în rezidenţiat, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 2 şi nr. 2^1 la prezenta decizie.”

    17. La articolul 7 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „e) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”

    18. La articolul 7 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „h) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

    19. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), g) şi h), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

    20. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 8

    (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină din promoţiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 64 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 3 şi nr. 3^1 la prezenta decizie.”

    21. La articolul 8 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă şi viza medicului psihiatru;”

    22. La articolul 8 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere.”

    23. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(3) Documentele se depun în original, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i) şi j), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original.”

    24. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

    „(4) În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) este şi medic rezident, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi.

(5) În cazul în care medicul care deţine titlul prevăzut de alin. (1) a finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidenţiat.”

    25. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:

    „ART. 8^1

    În cazul în care medicul se prevalează de deţinerea uneia dintre calităţile prevăzute de art. 376 alin. (1) lit. c)-g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar ca la momentul înscrierii, documentele solicitate de art. 4-8 ale prezentei decizii să fie însoţite de copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii uneia dintre calităţile prevăzute mai sus.

    ART. 8^2

    (1) În cazul în care medicul mai deţine şi alte titluri în domeniul medicinei umane (grad universitar; doctor în ştiinţe medicale; master; cercetător ştiinţific; formator), pentru a fi menţionate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii calităţilor prevăzute mai sus.

    (2) În cazul în care medicul deţine atestate de studii complementare obţinute conform legii, pentru a fi menţionate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deţinerii acestor atestate.

    (3) Documentele prevăzute în cadrul alin. (1) şi (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.”

    26. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 9

    (1) Formularul de înscriere în Colegiul Medicilor din România este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.”

    27. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „c) codul numeric personal sau data naşterii;”

    28. La articolul 9 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

    „c^1) codul unic de identificare a medicului;”

    29. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    „(2) În cazul medicului cu două sau mai multe specialităţi, întreruperea activităţii profesionale sau situaţia de incompatibilitate cu privire la una dintre acestea nu împiedică avizarea, conform legii, pentru celelalte specialităţi.”

    30. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 15

    (1) În caz de pierdere, furt sau deteriorare a unor componente ale certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează un duplicat al acestora, document care va cuprinde menţiunea «Duplicat».

    (2) În caz de pierdere sau furt, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere în acest sens a titularului.

    (3) În caz de deteriorare, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoţită şi de documentul deteriorat, în vederea anulării lui.

    (4) Taxa pentru eliberarea duplicatului se stabileşte de consiliul colegiului teritorial emitent.”

    31. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 16

    (1) Avizarea reprezintă procedura prin intermediul căreia este atestată îndeplinirea condiţiilor de exercitare a profesiei de medic prevăzute de lege, conform nivelului de pregătire în profesie, şi se va face pentru specialitatea sau specialităţile în care medicul este confirmat, pe grupe de specialităţi conform Nomenclatorului de specialităţi medicale emis de Ministerul Sănătăţii.

    (2) Procedura de avizare anuală a certificatului de membru se desfăşoară la nivelul colegiului teritorial care a eliberat certificatul, după depunerea următoarelor documente:

    a) cererea formulată de titular, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta decizie;

    b) copia certificată «conform cu originalul» a poliţei sau poliţelor de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialităţile pentru care solicită avizarea;

    c) în cazul medicilor pensionari, se vor depune şi certificatul de sănătate şi dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC (Educaţie Medicală Continuă);

    d) în cazul medicilor rezidenţi, se va depune şi copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi;

    e) în cazul absolvenţilor facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se va depune şi copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a rezidenţiatului.

    (3) Documentele prevăzute în cadrul alin. (2) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.

    (4) Finalizarea procedurii de avizare se concretizează prin eliberarea avizului anual conform prezentei decizii, ca parte componentă a certificatului de membru.”

    32. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „ART. 17

    (1) Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară. În acest sens, medicul va depune copii ale certificatelor obţinute la manifestările educaţionale, creditate ca EMC, la care a participat, precum şi copii ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare.

    (2) Documentele prevăzute în cadrul alin. (1) pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.”

    33. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:

    „ART. 17^1

    Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în specialităţile şi calificările profesionale în care este avizat şi numai în intervalul de timp pentru care există viza Colegiului teritorial al C.M.R., interval care va fi de maximum 1 an”

    34. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta decizie.

    35. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

    37. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta decizie.

    38. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta decizie.

    39. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta decizie.

    40. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta decizie.

    41. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezenta decizie.

    ART. II

    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. III

    Certificatele eliberate în intervalul 1 aprilie 2017-31 octombrie 2017 rămân valabile pe perioada avizată sau până la operarea de modificări în cuprinsul lor.

    ART. IV

    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2017.

                    Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

                    Gheorghe Borcean

    Bucureşti, 28 iulie 2017.

    Nr. 21.

    ANEXA NR. 1

    (Anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2016)

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA NR. 2

    (Anexa nr. 1^1 la Decizia nr. 16/2016)

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA NR. 3

    (Anexa nr. 2 la Decizia nr. 16/2016)

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA NR. 4

    (Anexa nr. 2^1 la Decizia nr. 16/2016)

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA NR. 5

    (Anexa nr. 3 la Decizia nr. 16/2016)

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA NR. 6

    (Anexa nr. 3^1 la Decizia nr. 16/2016)

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA NR. 7

    (Anexa nr. 4 la Decizia nr. 16/2016)

    FORMULAR DE ÎNSCRIERE

    în Colegiul Medicilor ………………….

*T*

    *Font 8*

        Subsemnatul(a), (nume) ………………………………., (iniţiala tatălui) ………………,

    (prenume) ……………………………….. solicit înscrierea în Colegiul Medicilor ………….

    şi eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, în conformitate cu datele

    personale completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii.

        Date personale

        CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sau data naşterii |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|, act

    de identitate ……. seria ……. nr. …………….. data expirării |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|,

    permis de şedere (dacă este cazul) seria …… nr. ………………., nume anterior (dacă este cazul)

    ……………………………………, statul de origine ………………………

    cetăţenia 1. ………………………….. cetăţenia 2. …………………………………….

        Titlul oficial de calificare în medicină:

        Diplomă/Adeverinţă

    (serie/număr/data eliberării) |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|, eliberată

    de ………………………………………………………………. promoţia ……………..

    recunoscută (dacă este cazul) prin certificatul de recunoaştere având

    seria/nr. |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|,

        Cod parafă |__|__|__|__|__|__|

        Pregătirea profesională

        ● Prima specialitate …………………………….. grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

        confirmată prin O.M.S. nr. |__|__|__| din data de |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

        ● A doua specialitate ……………………………. grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

        confirmată prin O.M.S. nr. |__|__|__| din data de |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

        ● A treia specialitate …………………………… grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

        confirmată prin O.M.S. nr. |__|__|__| din data de |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

        ● A patra specialitate …………………………… grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar

        confirmată prin O.M.S. nr. |__|__|__| din data de |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|

        Atestate de studii complementare: (dacă este cazul) …………………………………………

        ……………………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………….

        Titluri deţinute în domeniul medicinei umane:

        [ ] grad universitar ……………………….. la Universitatea ………………………….;

        [ ] doctor în medicină;

        [ ] master în …………………………………………..;

        [ ] cercetător ştiinţific gradul ……………………………………..;

        [ ] formator în ………………………………………….. .

        Loc/Locuri de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent,

    activitate medicală, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state.)*

        1. unitatea medicală ……………………………………………………………… adresa

    …………………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        2. unitatea medicală ……………………………………………………………… adresa

    …………………………………………………………..tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        3. unitatea medicală …………………………………………………………….. adresa

    …………………………………………………………..tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        Adresă de domiciliu

        Str. ………………………………. nr. ……., bl. …….., sc. ……., et. ……….,

    ap. ………., cod poştal |__|__|__|__|__|__|, localitatea ……………….,…………………,

    satul (dacă este cazul) …………………….. sectorul (judeţul) ………………………….,

    tel. fix |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, mobil |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

    e-mail ………………………………………………………….

        Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu)

        Str. …………………………………. nr. ………., bl. ……………, sc. ……….,

    et. ……, ap. ……., cod poştal |__|__|__|__|__|__|, localitatea …………………………..,

    satul (dacă este cazul) ……………………sectorul (judeţul) ……………………………..

        Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 388 şi 389

    din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi

    completările ulterioare, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, inclusiv a CNP-ului, şi mă

    oblig să aduc la cunoştinţa Colegiului Medicilor ……………………… orice modificare a acestor

    date.

                       Data                                       Semnătura

                ……………..                            ………………

                                                             ………………

                                                           (numele şi prenumele)

        Loc/Locuri de muncă (continuare)*

        4. unitatea medicală …………………………………………………………………..

    adresa …………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        5. unitatea medicală …………………………………………………………………..

    adresa …………………………………………………. tel. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        6. unitatea medicală …………………………………………………………………..

    adresa …………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        7. unitatea medicală …………………………………………………………………..

    adresa …………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        8. unitatea medicală …………………………………………………………………..

    adresa …………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        9. unitatea medicală …………………………………………………………………..

    adresa …………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        10. unitatea medicală ………………………………………………………………….

    adresa …………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        11. unitatea medicală ………………………………………………………………….

    adresa …………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        12. unitatea medicală ………………………………………………………………….

    adresa …………………………………………………. tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        Documentul se va tipări faţă-verso.

*ST*

    ANEXA NR. 8

    (Anexa nr. 5 la Decizia nr. 16/2016)

    CERERE

    de avizare anuală a certificatului de membru

*T*

    *Font 8*

        Subsemnatul(a), (numele) ……………………………………., (iniţiala tatălui) ……….,

    (prenumele) ……………………………………………………………………………….,

    cod numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, act de identitate …………………..

    seria …………… nr. …………………………………………………………………..,

    domiciliat în oraşul …………………………………, str. ……………………… nr. ….,

    bl. ……….., sc. …….., et. ……., ap. ……., sectorul (judeţul) ………………………,

    cod poştal |__|__|__|__|__|__|, tel. fix |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

    mobil |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, e-mail …………………………………………………,

    posesor(oare) al(a) Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România nr. ……………….

    din data …………………………, având codul unic de identificare a medicului

    nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|, vă rog să îmi aprobaţi avizarea anuală a

    Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România pentru următoarele specialităţi şi/sau

    calificări profesionale:

        1. ……………………………………………………………………………………

        2. ……………………………………………………………………………………

        3. ……………………………………………………………………………………

        4. ……………………………………………………………………………………

        Anexez prezentei cereri copia poliţei de asigurare civilă pentru greşeli în activitatea profesională

    care acoperă specialităţile sau calificările pentru care doresc acordarea vizei, certificată conform cu

    originalul.

        Anexez, de asemenea, documente doveditoare atât pentru completarea punctajului EMC, cât şi pentru

    modificările care au survenit de la comunicarea anterioară, pe care le declar conforme cu originalul.

        Declar pe propria răspundere că:

        [ ] Nu au intervenit modificări în datele furnizate de subsemnatul în formularul de înscriere în

    Colegiul Medicilor ……………….. şi în cazul în care vor interveni modificări le voi comunica

    într-un termen de maximum 30 de zile.

        [ ] Datele furnizate cu ocazia înscrierii/avizării anterioare s-au modificat după cum urmează:

    ………………………………………………………………………………………….

        [ ] Locul/locurile de muncă actual(e) este/sunt:

        1. ……………………………………………………………………………………

        2. ……………………………………………………………………………………

        3. ……………………………………………………………………………………

        4. ……………………………………………………………………………………

        Sunt de acord ca numărul de telefon şi adresa de e-mail să fie făcute publice, astfel:

        [ ] telefon ……………………… [ ] e-mail …………………………………………

        Doresc ca avizul anual să îmi fie transmis astfel: [ ] ridicare personal/împuternicit;

    [ ] prin servicii de curierat cu plata la destinatar; [ ] prin mijloace electronice (dacă este posibil

    la nivelul colegiului teritorial).

                      Data                                                  Semnătura

                ……………                                         …………….

              Domnului Preşedinte al Colegiului Medicilor din ………………..

*ST*

    —-