Decizia 12 din 29 iunie 2018

privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă,  a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă,  precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare  a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor

EMITENT:     COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 august 2018

Data intrarii in vigoare : 21 august 2018

    Având în vedere necesitatea trecerii într-o etapă calitativ superioară a tuturor procedurilor de acreditare a furnizorilor şi de creditare a manifestărilor de educaţie medicală continuă (EMC),

    ţinând cont de faptul că educaţia medicală continuă a devenit obiect de interes pentru o serie întreagă de persoane fizice fără calitate profesională sau didactică în domeniul medical sau persoane juridice având un obiect de activitate conex sau nu acestui domeniu, organizaţii ale altor profesionişti din sistemul de sănătate, societăţi/asociaţii de pacienţi, caritabile, sindicale, de media etc., firme producătoare de medicamente sau echipamente/aparatură medicale/medicală, societăţi comerciale cu răspundere limitată, asociaţii studenţeşti, ale medicilor rezidenţi sau asociaţii utilizând denumirea nespecifică de „tineri medici“, ori înglobând categorii profesionale vag definite, asociaţii constituite în scop de consultanţă, de gestionare de proiecte, de promovare a unor alte categorii de interese, asociaţii medicale care au ca scop studiile clinice, instituţii de cercetare-dezvoltare nemedicale, asociaţii care promovează medicina nebazată pe dovezi ştiinţifice acceptate şi susţinute de comunitatea academică, firme organizatoare de evenimente,

    având în vedere că experienţa acumulată în managementul sistemului naţional de EMC a relevat îndepărtarea furnizorilor de scopul exclusiv al manifestărilor de EMC, precum şi tendinţa de mercantilizare a unei activităţi ce are ca unic obiectiv perfecţionarea continuă a pregătirii şi practicii medicilor care îşi exercită profesia pe teritoriul României, în calitate de membri ai Colegiului Medicilor din România,

    luând în considerare necesitatea protejării conceptului de educaţie medicală continuă în interesul îmbunătăţirii actului medical şi siguranţei pacienţilor, dar şi al medicilor,

    în temeiul art. 414, 422 şi 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind reforma în domeniul sănătăţii, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România  d e c i d e:

    ART. 1

    (1)  Colegiul Medicilor din România realizează managementul activităţilor de educaţie medicală continuă (EMC) în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

    (2)  Colegiul Medicilor din România (CMR), în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, nu este furnizor de EMC.

    (3)  Managementul activităţilor de educaţie medicală continuă se realizează potrivit directivelor Uniunii Europene, acordurilor privind recunoaşterile mutuale ale creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME).

    ART. 2

    Colegiul Medicilor din România acreditează furnizorii de educaţie medicală continuă şi creditează activităţile de educaţie medicală continuă organizate de aceştia în condiţiile prezentei decizii.

    ART. 3

    (1)  Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care Colegiul Medicilor din România evaluează, selectează şi autorizează anual furnizorii să deruleze programele de EMC, cu respectarea standardelor de calitate agreate de organismul profesional şi organizaţiile europene şi internaţionale.

    (2)  Nu pot fi acreditaţi furnizorii şi creditate programele de formare profesională pentru practicienii de medicină complementară/alternativă reglementate prin <LLNK 12007   118 10 201   0 18>Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă.

    (3) Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 4

    (1)  Educaţia medicală continuă (EMC) cuprinde totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.

    (2)  Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.

    (3)  Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 6 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalenţa cu creditele europene de educaţie medicală continuă (ECMEC), emise de EACCME, este de 1/1, în limita a 6 ore/zi.

    (4)  CMR acordă credite EMC numai membrilor săi.

    (5)  Creditele acordate de CMR nu se pot echivala cu creditele acordate de alte organizaţii profesionale, cu excepţia creditelor europene ECMEC emise de EACCME.

    (6)  Creditele acordate de CMR nu sunt transferabile.

    (7) CMR acordă credite unor manifestări ştiinţifice sau educaţionale multidisciplinare, organizate numai de către furnizorii săi acreditaţi, conform prevederilor anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 5

    (1)  Medicii aflaţi în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CMR.

    (2)  Pentru a respecta principiul continuităţii educaţiei medicale, medicii prevăzuţi la alin. (1) vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.

    (3)  În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la alin. (1), calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.

    (4)  Prelungirea activităţii medicilor pensionari se face în baza dovezii obţinerii unui număr de minimum 40 de credite anual, acumulate în anul anterior.

    ART. 6

    (1)  Creditele de EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.

    (2)  Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii de specialitate, în afara specialităţii de bază.

    ART. 7

    (1)  Membrii Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a ţine evidenţa numărului de credite EMC obţinut.

    (2)  Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, va verifica punctajul acumulat, urmărind respectarea obligaţiilor impuse de art. 5 şi 6, în următoarele situaţii:

    a) la avizarea anuală;

    b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;

    c) la cererea medicului;

    d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;

    e) ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră justificat necesar.

    ART. 8

    Procedura de creditare a formelor de EMC este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

    ART. 9

    (1)  Acreditarea/reacreditarea obţinută de furnizorii EMC până la data intrării în vigoare a prezentei decizii rămâne valabilă până la expirarea perioadei pentru care a fost acordată.

    (2)  Furnizorii deja acreditaţi sau reacreditaţi până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, în vederea obţinerii unei noi reacreditări, vor face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta decizie.

    (3)  Cererile de acreditare/reacreditare depuse până la data intrării în vigoare a deciziei vor fi soluţionate conform procedurii prevăzute de reglementarea anterioară.

    (4)  Cererile de creditare a activităţilor de EMC depuse până la data intrării în vigoare a deciziei vor fi soluţionate conform procedurii prevăzute de reglementarea anterioară.

    ART. 10

    La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11

    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 15 zile de la data publicării.

    Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

    Gheorghe Borcean

    Bucureşti, 29 iunie 2018.

    Nr. 12.

    ANEXA 1

    PROCEDURĂ

    de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

    CAP. I

    Furnizorii de EMC

    ART. 1

    Furnizorul de EMC este o entitate instituţională sau profesional asociativă medicală fără scopuri comerciale sau de prestări servicii medicale acreditată de CMR să deruleze activităţi de EMC cu respectarea standardelor de calitate agreate de CMR şi organizaţiile europene şi internaţionale partenere.

    ART. 2

    (1)  Tipurile de furnizori de EMC acreditaţi de Colegiul Medicilor din România sunt: naţionali, regionali şi locali.

    (2)  Sunt furnizori naţionali:

    a) facultăţile de medicină din cadrul universităţilor de medicină şi farmacie;

    b) institutele medicale naţionale cu rol de învăţământ, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii;

    c) asociaţiile medicale de anvergură naţională;

    d) Academia de Ştiinţe Medicale.

    (3)  Sunt furnizori regionali:

    a) facultăţile de medicină acreditate din cadrul universităţilor pluridisciplinare;

    b) institutele medicale regionale cu rol de învăţământ, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii;

    c) asociaţiile medicale de anvergură regională;

    d) filialele asociaţiilor medicale naţionale.

    (4)  Sunt furnizori locali:

    a) colegiile teritoriale ale medicilor;

    b) asociaţiile medicale locale;

    c) filialele asociaţiilor medicale naţionale, regionale.

    (5)  Anvergura naţională, regională sau locală a unei asociaţii medicale se stabileşte în funcţie de criterii geografice, numerice şi de specialitate, raportate la majoritatea membrilor lor, care deţin titluri de specialitate sau atestate de studii complementare, acestea fiind definitorii pentru evaluarea şi clasificarea lor.

    ART. 3

    (1)  Acreditarea furnizorilor se poate face pentru următoarele tipuri de evenimente EMC:

    –  formale;

    –  nonformale;

    –  educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD) formală şi nonformală.

    (2) Manifestările formale pot fi organizate de către furnizorii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) şi, respectiv, alin. (3) lit. a) şi b).

    (3)  Manifestările nonformale pot fi organizate de orice tip de furnizor.

    (4) Manifestările EMCD formale pot fi organizate de către furnizorii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. a) şi c) şi, respectiv, alin. (3) lit. a) şi c). Manifestările EMCD nonformale pot fi organizate de orice tip de furnizor.

    (5)  Furnizorii regionali sau locali nu pot organiza manifestări naţionale.

    (6)  Facultăţile de medicină acreditate ca având anvergură naţională pot organiza numai propriile manifestări naţionale, nu şi ale altor furnizori acreditaţi.

    ART. 4

    În vederea acreditării de către Colegiul Medicilor din România ca furnizori de EMC, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să aibă statut de persoană juridică română şi sediul pe teritoriul României;

    b) să fie o instituţie sau asociaţie medicală cu scop, rol, funcţii şi atribuţii prevăzute în statut, cu obiect principal de activitate de învăţământ şi de educaţie permanentă în domeniul medical, să aibă membri, colaboratori sau personal medical angajat de înaltă calificare profesională şi didactică;

    c) să deţină direct sau indirect resurse logistice, tehnice pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie medicală continuă.

    CAP. II

    Drepturile şi obligaţiile furnizorilor

    ART. 5

    (1)  Furnizorii acreditaţi au următoarele drepturi:

    a) să organizeze evenimente de educaţie medicală continuă;

    b) să se asocieze în vederea bunei desfăşurări a manifestărilor ştiinţifice;

    c) să solicite informaţii cu privire la conţinutul ştiinţific al evenimentelor de educaţie medicală continuă;

    d) să primească consultanţă cu privire la procedura de creditare a manifestărilor ştiinţifice pe care le organizează;

    e) să obţină creditarea manifestărilor ştiinţifice organizate conform prezentei decizii.

    (2)  Furnizorii acreditaţi au următoarele obligaţii:

    a) să respecte prevederile prezentei decizii;

    b) să promoveze domenii medicale bazate pe dovezi, pe adevăr ştiinţific verificabil şi reproductibil de fiecare dată, acceptate şi susţinute sine qua non de comunitatea medicală academică modernă, potrivit prevederilor legale în vigoare, emise de Ministerul Sănătăţii (Medicină bazată pe dovezi – utilizarea scrupuloasă, clară şi logică a celor mai bune dovezi medicale existente în prezent în luarea deciziei medicale asupra îngrijirii individualizate a pacientului);

    c) să respecte regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare, directă sau prin asociere, în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori, organizatori de evenimente ori persoane neîndrituite;

    d) să organizeze cel puţin o manifestare ştiinţifică pe an;

    e) să prezinte CMR un raport anual referitor la activităţile desfăşurate pe parcursul anului calendaristic;

    f) să nu delege atribuţiile ce decurg din calitatea de furnizor de EMC altor entităţi sau persoane fizice;

    g) să nu modifice agenda de program a manifestării după ce aceasta a fost creditată de CMR;

    h) să nu menţioneze în materialele publicitare un număr de credite prezumat, ci doar numărul de credite acordate de CMR;

    i) să înscrie pe certificatele de participare/absolvire doar numărul de credite acordat de CMR, aferent timpului efectiv de desfăşurare al manifestării.

    CAP. III

    Procedura de acreditare a furnizorilor

    ART. 6

    (1)  Solicitanţii vor depune la CMR în vederea acreditării cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1a care face parte integrantă din prezenta procedură, însoţită de următoarele documente:

    a) facultăţile de medicină:

    –  actul de înfiinţare;

    –  actul de acreditare emis de Ministerul Educaţiei Naţionale;

    b) institutele medicale:

    –  actul de înfiinţare;

    c) asociaţiile:

    –  hotărârea judecătorească privind înfiinţarea şi înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul;

    –  actul constitutiv sau statutul, cu ultimele modificări înregistrate în Registrul asociaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;

    –  documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte asociaţia în relaţie cu Colegiul Medicilor din România;

    –  lista tuturor membrilor asociaţiei, certificatele de membru CMR şi avizele care atestă dreptul de liberă practică în specialitate al membrilor persoane fizice, precum şi documentele de calificare didactică ale acestora;

    –  contractele de asociere a asociaţiei cu medici având calitate didactică, după caz;

    –  recomandarea şi/sau referinţele din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul asociaţiei;

    d) filialele asociaţiilor:

    –  hotărârea judecătorească privind înfiinţarea şi înregistrarea filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

    –  actul constitutiv sau statutul filialei, cu ultimele modificări înregistrate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;

    –  documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte filiala în relaţie cu Colegiul Medicilor din România;

    –  lista tuturor membrilor filialei, certificatele de membru CMR şi avizele care atestă dreptul de liberă practică în specialitate ale membrilor persoane fizice, precum şi documentele de calificare didactică ale acestora;

    –  recomandarea şi referinţele din partea colegiului teritorial pe raza căruia se află sediul filialei;

    –  acordul asociaţiei naţionale cu privire la obţinerea calităţii de furnizor EMC de către filială.

    (2)  Sunt exceptate de la obligaţia de a parcurge procedura de acreditare şi, respectiv, reacreditare colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România.

    ART. 7

    (1)  În vederea obţinerii acreditării, documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) se depun la sediul CMR prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului.

    (2)  Cererea de acreditare se soluţionează de Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ a Consiliului naţional al CMR, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii complete a documentaţiei.

    (3)  Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de acreditare ca furnizor, Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ a Consiliului naţional al CMR stabileşte categoria de furnizor de EMC în care se încadrează acesta, precum şi tipurile de evenimente pe care le poate organiza.

    (4)  Decizia privind acreditarea se comunică solicitantului, care va achita în termen de 5 zile lucrătoare taxa de acreditare. În baza dovezii achitării taxei se eliberează certificatul de furnizor EMC.

    (5)  În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.

    (6)  Acreditarea este valabilă numai pentru anul în curs.

    CAP. IV

    Procedura de reacreditare a furnizorilor

    ART. 8

    În vederea reacreditării furnizorii de EMC depun cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1a, însoţită, după caz, de:

    a) declaraţia pe propria răspundere a persoanei desemnate cu privire la menţinerea condiţiilor avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare;

    b) documentele ce atestă modificările intervenite de la acreditarea iniţială, respectiv ultima reacreditare.

    ART. 9

    (1)  Cererea de reacreditare se soluţionează de Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ a Consiliului naţional al CMR, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 8.

    (2)  Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de reacreditare, Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ a Consiliului naţional al CMR decide menţinerea sau schimbarea categoriei de furnizor EMC în care se încadrează acesta, precum şi tipurile de evenimente pe care le poate organiza.

    (3)  Decizia se comunică solicitantului, care va achita în termen de 5 zile lucrătoare taxa de reacreditare. În baza dovezii achitării taxei se eliberează un nou certificat de furnizor EMC.

    (4)  În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.

    (5)  Reacreditarea este valabilă numai pentru anul în curs.

    CAP. V

    Procedura de retragere a acreditării şi încetare  a calităţii de furnizor de EMC

    ART. 10

    (1)  Retragerea calităţii de furnizor se realizează prin decizia Comisiei profesional-ştiinţifice şi de învăţământ a Consiliului naţional al CMR în următoarele situaţii:

    a) au fost modificate condiţiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta decizie;

    b) furnizorul de EMC a încălcat obligaţiile prevăzute de prezenta decizie;

    c) nerespectarea în detaliu a programului declarat de furnizorul de EMC, aşa cum a fost creditat de CMR.

    (2)  În situaţia în care CMR a constatat încălcarea unor obligaţii de către furnizor, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c), va înştiinţa în scris conducerea furnizorului despre aceasta şi măsurile ce urmează a fi adoptate pentru remedierea neconformităţilor. Dacă furnizorul de EMC, deşi atenţionat, nu a luat măsurile care se impun şi/sau organizează noi evenimente cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezenta decizie, se aplică sancţiunea retragerii calităţii de furnizor.

    (3)  Calitatea de furnizor EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de 1 an de la aplicarea sancţiunii şi după parcurgerea procedurii de reacreditare.

    ART. 11

    Încetarea calităţii de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei profesional-ştiinţifice şi de învăţământ a Consiliului naţional al CMR în următoarele situaţii:

    a) la cererea expresă a furnizorului;

    b) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d);

    c) încetarea existenţei furnizorului ca persoană juridică.

    ART. 12

    În cazul retragerii sau încetării calităţii de furnizor, taxele achitate nu se restituie.

    CAP. VI

    Taxe aferente procedurii de acreditare şi reacreditare

    ART. 13

    (1)  Taxa pentru acreditarea ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în lei al sumei de 400 euro, calculat la cursul BNR valabil la data efectuării plăţii.

    (2)  Taxa pentru reacreditarea anuală reprezintă echivalentul în lei al sumei de 150 euro, calculat la cursul BNR valabil la data efectuării plăţii.

    (3)  Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se achită în numerar la sediul Colegiului Medicilor din România sau în contul acestuia, prin ordin de plată.

    CAP. VII

    Anexe

    ART. 14

    Anexa nr. 1a face parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA

    la procedura de acreditare/reacreditare

    CERERE-TIP

    de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

    Completarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie. Extragerea unor paragrafe din prezenta cerere este interzisă. În caz contrar, solicitarea va fi respinsă automat.

    Informaţii generale despre instituţie/asociaţie:

    1. Denumirea instituţiei de învăţământ/asociaţiei …

    2. Scopul principal al instituţiei/asociaţiei, conform Actului constitutiv, Statutului şi Certificatului de înregistrare …

    3. Autoevaluare în raport cu prevederile Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor

    4. Tipuri de EMC pentru care se solicită acreditarea în raport cu prevederile prezentei decizii ………………………………………………….

    5. Persoana de contact desemnată de instituţie (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)

*T*

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Numele                                                   │Prenumele                                              │

│…………………………………………………│……………………………………………….│

├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Titlu/grad profesional                                   │Specialitate                                           │

│……………………………….                    │……………………………………………… │

└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    Telefon ……………………..      Fax …………………….      E-mail ……………………………………………………..

    6. Experienţă anterioară în organizarea de forme de EMC ……………………………………………………………..

                                                                                                                                         (de menţionat formele de EMC

                                                                                                                                    organizate anterior prezentei solicitări)

    7. Membri, membri asociaţi ai ………………………………………………. implicaţi direct în activităţi de EMC

                                                                            (denumirea solicitantului)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    (de menţionat titlul ştiinţific, gradul profesional, calificarea didactică, documente de acceptare a asocierii semnate)

    Infrastructura din dotare:

    1. Săli de curs şi capacitatea acestora ……………………………………………………………………………………

    2. Aparatura de proiecţie şi tipul acesteia …………………………………………………………………………………

    3. Capacitatea de a desfăşura aplicaţii practice ………………………………………………………………………

    Posibilităţi de imprimare şi multiplicare ………………………………………………………………………………….

    4. Platforma EMCD în proprietate (descriere, conform anexei nr. 2 art. 17) …………………………………….

    5. Surse de finanţare – obligatoriu explicit menţionate ……………………………………………………………

    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de procedurile, criteriile şi normele prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, pe care mă oblig sa le respect întocmai şi declar că membrii …………………………….. sunt medici având calificări profesionale şi didactice (denumirea solicitantului) în perfectă conformitate cu misiunea pe care dorim să ne-o asumăm, în temeiul cunoştinţelor de educaţie a adultului şi a celor de specialitate pe care le deţin. Declar lipsa oricăror potenţiale interese comerciale directe, potenţiale conflicte de interese/bias în activitatea …………………………………….. (denumirea solicitantului) şi a membrilor acesteia.

    1. Conflict de interese – un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor în exercitarea calităţii cu care a fost învestit oficial.

    2. Bias – termen utilizat pentru descrierea unei tendinţe sau preferinţe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendinţa interferă cu abilitatea de a fi imparţial şi obiectiv. Biasul poate fi ştiinţific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural sau geografic. Biasul poate apărea în relaţie cu o anumită industrie sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relaţie cu o anumită viziune intelectuală, politică etc., în situaţii în care acţiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă.

    Data ……………………………..

    Semnătura/parafa ………………………….

    ANEXA 2

    PROCEDURĂ

    de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

    CAP. I

    Forme de educaţie medicală continuă

    ART. 1

    Colegiul Medicilor din România creditează ca forme de educaţie medicală continuă, denumite în continuare forme de EMC, manifestările ştiinţifice desfăşurate de furnizorii acreditaţi de CMR în acest sens, precum şi alte activităţi cu caracter educaţional profesional-ştiinţific şi, adiţional, obţinerea unor titluri de calificare postuniversitară definite în prezenta decizie.

    ART. 2

    Manifestările de educaţie medicală continuă sunt:

    a) formale – furnizate numai de instituţii de învăţământ superior medical sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate;

    b) nonformale – organizate de toate tipurile de furnizori acreditaţi de CMR în acest sens;

    c) educaţie medicală la distanţă – EMCD.

    ART. 3

    (1)  Manifestările de educaţie medicală continuă formale cuprind următoarele: cursurile de învăţământ postuniversitar şi cursurile de învăţământ postuniversitar la distanţă, organizate de instituţiile de învăţământ superior medical sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate în acest sens.

    (2)  Manifestările de educaţie medicală continuă nonformale cuprind următoarele:

    –  congrese;

    –  conferinţe;

    –  simpozioane;

    –  mese rotunde;

    –  programe educaţionale prin internet (webinar);

    –  ateliere de lucru (workshop);

    –  programe de acreditare ca formator, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar;

    –  programe de acreditare ca formator de formatori, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 716/2002.

    (3)  Educaţia medicală la distanţă – EMCD cuprinde:

    –  cursuri EMCD organizate numai de instituţii de învăţământ superior medical sau cu rol de învăţământ medical acreditate pentru acest domeniu;

    –  programe de EMCD prin poştă, caracterizate prin punerea în posesia cursantului a suportului educaţional în formă tipărită, pe suport electronic, sau e-mail personalizat, suport ce asigură integral baza pentru procesul de autoînvăţare, cu asigurarea evaluării finale prin testare în sesiune directă, faţă în faţă, prin chestionar tipărit trimis prin poştă ori prin internet, în situaţia revistelor în format electronic organizate de furnizori acreditaţi pentru acest domeniu;

    –  programe de EMCD prin internet, on-line, interactive fie prin suportul informaţional oferit, cu linkuri şi portaluri specifice, fie prin consultanţă cu tutori de program acreditaţi, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau prin testare scrisă în sală organizate de furnizori acreditaţi pentru acest domeniu.

    CAP. II

    Procedura privind obţinerea creditării  manifestărilor ştiinţifice

    ART. 4

    Obţinerea creditării manifestărilor ştiinţifice se realizează după parcurgerea procedurii de creditare de către furnizorii de EMC conform prevederilor prezentei decizii.

    ART. 5

    (1)  Organizarea unei manifestări ştiinţifice se poate face de către:

    a) un furnizor unic acreditat de CMR;

    b) un furnizor principal acreditat de CMR în colaborare cu unul sau mai mulţi furnizori asociaţi, acreditaţi de CMR.

    (2)  În cazul asocierii între furnizori, furnizorul principal va fi cel care desemnează coordonatorul de program şi formulează cererea de creditare.

    ART. 6

    (1)  În vederea creditării, furnizorii vor depune la CMR următoarele documente:

    a) cererea-tip de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, prevăzută în anexa nr. 2a;

    b) prezentarea programului de educaţie medicală continuă, prevăzută în anexa nr. 2b;

    c) agenda programului, cu menţionarea temelor şi lectorilor;

    e) împuternicirea şi datele de contact ale persoanei desemnate de furnizor în vederea obţinerii creditării;

    f) taxa de evaluare, respectiv taxa de urgenţă, după caz.

    (2)  Pentru manifestările ştiinţifice cu participare internaţională, în completarea documentelor prevăzute la alin. (1) se vor depune CV-urile lectorilor, precum şi avizul de practică temporară/ocazională în cazul în care manifestarea presupune şi o activitate/demonstraţie practică medicală.

    (3)  Pentru manifestările nonformale de anvergură locală sau regională, furnizorul va înştiinţa colegiul teritorial pe raza căruia se desfăşoară.

    (4)  Cererea-tip de creditare a cursurilor organizate de facultăţile de medicină acreditate, pe teritoriul acestora, trebuie să poarte avizul rectoratului sau decanatului, după caz.

    ART. 7

    (1)  Termenul de depunere a documentelor prevăzute la art. 6 pentru manifestări formale şi nonformale este de minimum 30 de zile înainte de data desfăşurării evenimentului, cu excepţia agendei definitive a programului care se depune cu minimum 10 zile înainte de data desfăşurării manifestării. În situaţii de excepţie, documentele de solicitare a creditării pot fi depuse în limita a maximum 10 zile înaintea desfăşurării manifestării, cu obligaţia achitării taxei de urgenţă.

    (2)  Termenul de depunere a documentelor prevăzute la art. 6 pentru manifestări EMCD este de 60 de zile înainte de data desfăşurării evenimentului. În situaţii de excepţie, documentele pot fi depuse în limita a maximum 30 de zile înaintea desfăşurării manifestării, cu obligaţia achitării taxei de urgenţă.

    ART. 8

    După depunerea documentaţiei la CMR, Departamentul profesional ştiinţific analizează dosarul şi comunică furnizorului solicitant necesitatea completării documentaţiei, dacă este cazul. Completarea documentaţiei se va realiza în limita a maximum 10 zile înainte de desfăşurarea  manifestării, respectiv 7 zile în situaţia manifestărilor pentru care s-a achitat taxa de urgenţă.

    ART. 9

    (1)  Documentaţia completă va fi evaluată şi cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea manifestării Departamentul profesional ştiinţific al CMR va comunica furnizorului solicitant şi colegiului teritorial:

    a) numărul de credite acordat;

    b) motivele pentru care nu se creditează manifestarea.

    (2)  Comunicările prevăzute la alin. (1) se postează pe site-ul CMR.

    ART. 10

    Creditarea manifestărilor ştiinţifice se realizează potrivit normelor de creditare prevăzute de prezenta procedură  şi se acordă după cum urmează:

    a) pentru întregul eveniment, situaţie în care numărul de credite nu se poate împărţi şi se acordă în întregime medicului participant, prezent pe toată durata programului;

    b) pe secţiuni, fiecare secţiune fiind creditată distinct şi evidenţiată pe certificatul de participare ca atare, numai dacă, ca urmare a aplicaţiei de creditare, CMR a creditat manifestarea astfel.

    ART. 11

    (1)  În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, furnizorul de EMC are obligaţia:

    a) să emită certificatele de absolvire medicilor care au promovat evaluarea finală, conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 2c, iar pentru medicii care nu au promovat evaluarea finală va elibera certificate de participare, fără credite, conform anexei nr. 2d;

    b) să emită certificatele de participare, conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 2d;

    c) să trimită la CMR numai lista participanţilor prezenţi la manifestarea ştiinţifică, în format electronic, listă ce va conţine numele, prenumele, specialitatea, gradul profesional/didactic şi codul unic de identificare ale medicului (CUIM);

    d) să trimită la CMR rapoartele privind desfăşurarea manifestării, elaborate pe baza chestionarului-tip prevăzut în anexa nr. 2g;

    e) să trimită la CMR copia unui certificat de participare completat conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 2d;

    f) să trimită la CMR copia unui certificat de absolvire completat conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 2c.

    (2)  În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, colegiul teritorial va transmite CMR un raport întocmit cu privire la modul de desfăşurare a evenimentului.

    (3)  Colegiile teritoriale vor trimite observatori anonimi la evenimentele care se desfăşoară pe teritoriul lor, în organizarea altor furnizori acreditaţi, aceştia urmând a face un raport asupra complianţei evenimentului cu prevederile prezentei decizii.

    (4)  Participanţii, lectorii sau colegiile teritoriale pot formula la CMR sesizări cu privire la modul de desfăşurare a manifestării, la conţinutul şi calitatea ştiinţifică a acesteia în maximum 45 de zile de la finalizarea manifestării.

    CAP. III

    Norme de creditare

    ART. 12

    (1)  Creditarea pregătirii teoretice şi practice se face în funcţie de numărul de ore efective, incluzând şi demonstraţiile practice, în raport de 1 credit/oră, în limita a maximum 6 ore/zi.

    (2)  Numărul de credite EMC acordate pentru un program de educaţie medicală continuă este de maximum 30, indiferent de numărul de zile şi ore prevăzut.

    (3)  Numărul de credite acordat pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi.

    (4)  CMR nu creditează manifestări ştiinţifice internaţionale.

    ART. 13

    (1)  Durata maximă a unei sesiuni de prelegeri este de două ore, fiind necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare astfel de interval. În cazul nerespectării acestei prevederi, timpul aferent creditării se va reduce cu 15 minute pentru fiecare două ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educaţional. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata sesiunii de prelegeri.

    (2)  Sesiunile paralele de comunicări din cadrul unei manifestări educaţionale se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi prezent în acelaşi timp în două locuri.

    ART. 14

    (1)  Cursurile postuniversitare satelite unei manifestări ştiinţifice se pot credita numai dacă sunt prevăzute complet în afara programului general al manifestării de bază şi dacă au avizul unui furnizor acreditat de Colegiul Medicilor din România pentru educaţie formală, în limita a 6 ore de program creditabil pe zi.

    (2)  Având în vedere că CMR nu creditează programe de pregătire pentru obţinerea atestatului de studii complementare, pentru cursurile postuniversitare care au o tematică parcelar similară cu programe de studii complementare se vor elibera certificate cu menţiunea că nu se constituie ca o componentă a unui astfel de program. Nerespectarea acestei menţiuni pe certificat atrage necreditarea cursului.

    (3)  Un webinar este considerat educaţie medicală faţă în faţă în timp real şi se creditează ca atare.

    ART. 15

    În cazul manifestărilor ştiinţifice organizate pe secţiuni, creditarea se poate realiza la solicitarea expresă a furnizorului de EMC, fie global, pentru întreaga manifestare, dacă este justificat, fie pentru fiecare secţiune, caz în care se vor depune cereri distincte de creditare, pentru fiecare dintre acestea.

    ART. 16

    (1)  Nu pot fi introduse în calculul punctajului profesional al medicului creditările obţinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp şi în aceeaşi locaţie.

    (2)  Prezenţa efectivă pe toată durata de desfăşurare a manifestării ştiinţifice este obligatorie. În caz contrar, participantul nu va primi creditele aferente manifestării.

    ART. 17

    Pentru creditarea programelor de EMCD se aplică următoarele reguli:

    a) durata parcurgerii programului şi a învăţării efective, în scopul atingerii obiectivelor educaţionale, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, trebuie să se încadreze în limitele a maximum 18 ore pentru un singur program;

    b) pentru programele EMCD prin revistă se admit 5-8 pagini tipărite, cu cel mult două figuri sau tabele incluse pe pagină, corespunzătoare a două ore efective de asimilare;

    c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revistă va conţine minimum 10 întrebări, cu prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;

    d) pentru programe prin internet se consideră 5-8 pagini cu 2.500 de caractere pe pagină şi cu trimitere la maximum două figuri sau tabele ca fiind corespunzătoare unei ore de învăţare efectivă, respectiv un credit de EMC;

    e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin internet va permite un acces pentru maximum două încercări, va conţine un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;

    f) pentru programe EMCD propuse de furnizori acreditaţi prin articole de revistă se acordă maximum două credite EMC pe număr; publicaţiile incluse în Nomenclatorul CMR sunt numai purtătoare ale acestor programe, acestea fiind elaborate de furnizori acreditaţi pentru acest tip de educaţie medicală, publicaţiile neputând fi furnizori de EMC;

    g) cursurile de EMCD prin internet se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare efectivă, maximum 18 ore pe program, corespunzătoare a 18 credite EMC;

    h) intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participării în aceeaşi perioadă la două programe de EMCD prin internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel având cele mai multe credite;

    i) participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o universitate sau de un organism profesional european ori internaţional este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale conferite de organismul respectiv, raportat la limitele prezentei decizii;

    j) coordonatorii, autorii şi tutorii de programe de EMCD vor beneficia de o creditare egală cu de 3 ori numărul de credite aferent activităţilor efective din program, atestată printr-o adeverinţă eliberată de furnizorul acreditat. Calculul acestor credite se face numai de către colegiul teritorial.

    ART. 18

    (1)  Cadrele didactice, precum şi formatorii acreditaţi în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 716/2002, care susţin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România, vor beneficia de numărul de ore efectiv prestate de fiecare înmulţit cu 3, în cazul manifestărilor naţionale, şi cu 2, în cazul celor regionale sau locale.

    (2)  În cazul prevăzut la alin. (1) furnizorii de EMC vor elibera, după caz, certificatul de participare în care se va menţiona numărul de credite care a fost acordat de CMR pentru manifestare şi/sau o adeverinţă atestând durata prestaţiei didactice a fiecăruia. Numărul de credite aferent prestaţiei didactice se calculează numai de către colegiul teritorial în temeiul adeverinţei acordate de furnizorul principal.

    (3)  Pentru activitatea coordonatorilor şi îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptaţi pentru susţinerea pregătirii studenţilor, medicilor rezidenţi sau a celor cu competenţe limitate, ori pentru programele de pregătire în vederea obţinerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare şi a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi care atestă o activitate de cel puţin 40 de ore efective pe parcursul a minimum două luni pe an calendaristic.

    ART. 19

    (1)  Creditele AMA (American Medical Association), obţinute în Statele Unite ale Americii, vor fi luate în considerare ca atare, cu excepţia situaţiilor în care sunt convertite în ECMEC numai de către EACCME.

    (2)  Participarea la programe educaţionale medicale în alte ţari din afara Europei şi Statelor Unite ale Americii, creditate de un organism profesional acreditat ca atare, beneficiază de un număr de credite în limitele prezentei decizii.

    (3)  Participarea la orice manifestare educaţională medicală în străinătate care nu are numărul de credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de absolvire, nu beneficiază de creditare.

    (4)  Stagiile practice şi schimburile de experienţă efectuate în străinătate care nu au creditare internaţională nu se creditează.

    ART. 20

    (1)  Pentru obţinerea de titluri de calificare profesională sau ştiinţifică, certificate de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Educaţiei Naţionale, se acordă credite, adiţional/ suplimentar creditelor obţinute prin EMC, conform prevederilor prezentei decizii, după cum urmează:

    a) titlul de medic specialist – 40 de credite EMC;

    b) atestat de studii complementare – 30 de credite EMC;

    c) titlul de medic primar – 40 de credite EMC;

    d) titlul de doctor în medicină umană – 40 de credite EMC;

    e) titlul de master în domeniul medical uman – 30 de credite EMC;

    f) statutul de cadru didactic universitar în instituţii de învăţământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituţia universitară – 40 de credite EMC pe an.

    (2)  Certificatele atestând participarea sau absolvirea unor programe de educaţie medicală continuă cu titluri şi conţinut relativ similar cu unele elemente ale unor programe de studii complementare vor conţine obligatoriu menţiunea că nu fac parte integrantă dintr-un astfel de program.

    CAP. IV

    Editurile şi publicaţiile medicale

    ART. 21

    Se acordă credite numai autorilor de cărţi, manuale sau tratate ştiinţifice medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România.

    ART. 22

    Se acordă credite numai pentru articolele ştiinţifice medicale publicate sau pentru abonamentele la publicaţii incluse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, postat pe site-ul CMR.

    ART. 23

    Înscrierea în Nomenclatorul editurilor de carte medicală agreate de CMR se face în baza cererii-tip din anexa nr. 2e la prezenta procedură. Înscrierea editurilor de carte medicală nu reprezintă şi o acreditare ca furnizor de manifestări de EMC faţă în faţă.

    ART. 24

    (1) Înscrierea în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România se face în baza fişei publicaţiei cuprinse în anexa nr. 2f la prezenta procedură, iar criteriile de includere sunt următoarele:

    Grupa A:

    –  existenţa înregistrării ISI.

    Grupa B+:

    1. să fie o publicaţie ştiinţifică medicală prin esenţa sa, având o periodicitate a apariţiei de cel puţin 4 numere pe an, în ediţii tipărite şi electronice;

    2. obligativitatea deţinerii de către publicaţie a International Standard Serial Number (ISSN);

    3. existenţa înregistrării într-o bază internaţională de date;

    4. să conţină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi;

    5. adresabilitatea strict medicală, generală sau pe specialităţi;

    6. deţinerea girului ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice medicale, universităţi de medicină etc.;

    7. includerea în consiliul editorial sau colectivul redacţional de cadre didactice universitare cu rol de predare.

    Grupa B:

    1. să fie o publicaţie ştiinţifică medicală prin esenţa sa, având o periodicitate a apariţiei în ediţii tipărite sau electronice;

    2. obligativitatea deţinerii de către publicaţie a International Standard Serial Number (ISSN);

    3. existenţa înregistrării într-o bază internaţională de date;

    4. să conţină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi;

    5. adresabilitatea strict medicală generală sau pe specialităţi;

    6. deţinerea girului ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice medicale sau universităţi de medicină şi farmacie;

    7. includerea în consiliul editorial sau colectivul redacţional de cadre didactice universitare cu rol de predare.

    (2)  Publicaţiile pot fi purtătoare de programe de EMCD organizate numai de furnizori acreditaţi în acest domeniu, nu de publicaţii. Creditarea acestor programe se obţine numai ca urmare a aplicaţiei făcute de furnizorul acreditat, nu de publicaţie.

    ART. 25

    (1)  Normele de creditare stabilite pentru articole cuprinse în publicaţiile medicale sunt:

    a) articole ştiinţifice în reviste de specialitate româneşti agreate de CMR sau internaţionale, catalogate BDI şi ISI, după cum urmează:

    –  grupa A – (ISI) – 40 de credite pentru un articol;

    –  grupa B+ – (BDI +) – 30 de credite pentru un articol;

    –  grupa B – (BDI ediţie tipărită sau electronică) – 15 credite pentru un articol;

    b) capitole de cărţi în tratate de medicină – 30 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini şi 40 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;

    c) carte sau monografie medicală – 40 de credite pentru o carte, ca unic autor;

    d) traduceri de carte medicală – 30 de credite pentru o carte, ca unic traducător;

    e) existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un articol într-o publicaţie medicală agreată de CMR sau a unui capitol ori unei cărţi publicate la o editură agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea respectivă; autorul principal primeşte suplimentar 25% din punctajul celorlalţi autori; prin autor principal se înţelege primul, ultimul sau autorul de corespondenţă sau toţi dacă este stipulat că autorii au contribuit în mod egal;

    f) un articol publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată;

    g) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată;

    h) comunicarea studiilor de farmacovigilenţă confirmate oficial de Agenţia Naţională a Medicamentului – 5 credite pentru o comunicare, dar nu mai mult de 2 comunicări pe an;

    i) pentru abonamente la:

    –  revistele ştiinţifice medicale naţionale cuprinse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România şi aparţinând categoriei B se acordă 5 credite/abonament anual;

    –  revistele categoria B+ şi A, agreate de CMR, din ţară – 10 credite;

    –  reviste din străinătate, indexate Med-Line, Pubmed Resources guide, Medscape şi altele similare – 10 credite pentru un abonament anual;

    –  pentru abonamentele la revistele ştiinţifice medicale din străinătate, editate şi traduse în România, creditarea se face ca la revistele naţionale;

    –  pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult 2 abonamente anual.

    (2)  Publicaţiile creditate de CMR se menţionează în Nomenclatorul publicaţiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România.

    CAP. V

    Taxe

    ART. 26

    (1)  Taxa de evaluare a documentelor de creditare a manifestărilor ştiinţifice se calculează după cum urmează:

    a) în cazul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi EMCD:

    –  cu o durată de o zi – 150 euro;

    –  cu o durată de două zile – 200 euro;

    –  cu o durată de trei sau mai multe zile – 250 euro;

    b) în cazul manifestărilor ştiinţifice regionale sau locale:

    –  cu o durată de o zi – 50 euro;

    –  cu o durată de două zile – 100 euro;

    –  cu o durată de trei sau mai multe zile – 150 euro.

    (2)  În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educaţional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puţin de 10 zile înaintea datei de debut a manifestării, respectiv mai mic de 60 de zile, dar nu mai puţin de 30 de zile, în cazul EMCD, se instituie o taxă de urgenţă al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxele prevăzute la alin. (1).

    ART. 27

    (1)  Facultăţile de medicină acreditate ca furnizor de EMC vor achita pentru creditarea planului anual de cursuri postuniversitare o taxă de 200 euro pentru fiecare pachet de maximum 100 cursuri, începând cu anul universitar 2018-2019.

    (2)  Pentru alte manifestări ştiinţifice în afara celor prevăzute la alin. (1), facultăţile de medicină acreditate ca furnizor de EMC vor achita taxele prevăzute de art. 26.

    ART. 28

    Sunt exceptate de la plata taxei prevăzute la art. 26 alin. (1) colegiile teritoriale în situaţia în care organizează manifestări ştiinţifice ca unic furnizor, numai dacă respectă condiţiile şi termenele generale prevăzute de prezenta decizie; în caz contrar vor achita taxa de urgenţă prevăzută la alin. (2) al aceluiaşi articol.

    ART. 29

    (1)  Taxele se achită în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plăţii.

    (2)  În cazul respingerii creditării manifestărilor ştiinţifice după analiza dosarului, taxele achitate nu se returnează.

    ART. 30

    (1)  Taxa pentru includerea în Nomenclatorul editurilor, respectiv al publicaţiilor agreate de CMR este de 400 euro, cu excepţia editurilor şi publicaţiilor care aparţin colegiilor teritoriale ale medicilor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la decizie.

    (2) Taxa pentru reincludere anuală este de 150 euro, cu excepţia editurilor şi publicaţiilor care aparţin colegiilor teritoriale ale medicilor, care se încadrează în parametrii prezentaţi în anexa nr. 1 la decizie.

    CAP. VI

    Anexe

    ART. 31

    Anexele nr. 2a-2g fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 2a

    la procedura de creditare

    CERERE-TIP

    de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

    Aviz facultatea de medicină/universitatea de medicină şi farmacie  (numai pentru cursuri)

    Semnătură decan/rector/prorector*

    Aviz colegiul medicilor ……………………………. (pentru manifestări nonformale)

    Semnătură preşedinte sau vicepreşedinte*

    Completarea câmpurilor marcate* din cererea-tip este obligatorie. Extragerea unor paragrafe din prezenta cerere este interzisă. În cazul nerespectării acestor prevederi solicitarea va fi respinsă automat.

    I. Informaţii generale despre instituţia organizatoare

    1. Denumirea furnizorului acreditat care propune evenimentul educaţional*……………………

    2. Coordonatorul de program (obligatoriu medic, cadru didactic cu rol de predare sau formator acreditat de Ministerul Sănătăţii, membru al Colegiului Medicilor din România)*

*T*

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Titlu/grad profesional        │Numele*                                    │Prenumele                                         │

│*………………………..│…………………………………….│…………………………………….       │

├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤

│Specialitate* ……………………………………..                                                                   │

├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤

│Telefon                       │Fax …………………………         │E-mail                                            │

│……………………….. │                                           │…………………………………………..│

└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    3. Persoana de contact desemnată de furnizorul acreditat (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)*

*T*

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Titlu/grad profesional *                     │Numele                                       │Prenumele *                                      │

│………………………..                │*……………………………………..│…………………………………..        │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Specialitate*                                │                                             │                                                 │

│………………………………………│                                             │                                                 │

├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Telefon ………………………..        │Fax …………………………           │E-mail*                                          │

│                                             │                                             │………………………………………….│

└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    II. Informaţii privind evenimentul educaţional propus creditării

    1.     a) Tipul de activitate propus*

*T*

┌──────────────────────────────────┬───┐

│Curs (inclusiv atelier de formare)│[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Congres                           │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Curs pre-congres/conferinţă       │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Simpozion pre-congres/conferinţă  │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Conferinţă                        │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Simpozion                         │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Masă rotundă                      │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Atelier de lucru                  │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Webinar                           │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Serie de …                      │[ ]│

├──────────────────────────────────┼───┤

│Program mixt                      │[ ]│

└──────────────────────────────────┴───┘

*ST*

    Altele ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    b) Program EMCD [ ] tip program ………………………………………………………………………………………………………………………..

    c) Program EMCD în cadrul unui program mixt ……………………………………………………………………………………………………..

    2. Titlul programului* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    a) Manifestarea nu este parte componentă a unui program pentru obţinere de atestat de studii complementare*

    3. Obiectivul educaţional-ştiinţific urmărit ……………………………………………………………………………………………………………..

    4.     a) Perioada de desfăşurare* ……………………………………………………………………………………………………………………………..

    b) Descrierea timpului de studiu aferent programului – (EMCD) ……………………………………………………………………………..

    c) Platforma de suport – scurtă descriere (EMCD) ……………………………………………………………………………………………….

    5. Proprietarul platformei – (EMCD) ……………………………………………………………………………………………………………………

    6. Coordonator ştiinţific – (EMCD) ……………………………………………………………………………………………………………………..

    7. Grupul-ţintă (descrierea strictă a specialităţilor şi gradului profesional al medicilor cărora li se adresează evenimentul educaţional; orice alţi participanţi, în afara grupului-ţintă, nu beneficiază de creditele acordate de CMR)* ………………………………………

    8. Numărul de participanţi scontat* …………………………

    9. Programul ştiinţific exact (va fi ataşat ca anexă, în limba română)*

    NOTĂ:

    Organizatorul se obligă să anunţe Departamentul profesional ştiinţific şi învăţământ al CMR cu privire la orice modificări ulterioare survenite în programul educaţional şi, în termen de maximum 30 de zile de la încheierea programului, să prezinte un raport semnificativ asupra acestuia.

    10. Evaluarea rezultatelor aşteptate la finalul programului educaţional* (obligatorie în cazul cursurilor) Da/Nu

    11. Tipul materialelor publicate pentru prezentarea/susţinerea evenimentului educaţional (se vor anexa). Materialele publicate nu pot conţine referiri asupra sponsorilor decât pe ultima pagină şi nu trebuie să conţină reclame privind locaţiile turistice.* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    III. Informaţii privind finanţarea evenimentului educaţional*

    1. Denumirea sponsorilor* – obligatoriu ………………………………………………………………………………………………………………

    2. Cuantumul sponsorizării* – obligatoriu ……………………………………………………………………………………………………………..

    3. Tipul de activităţi finanţate* ……………………………………………………………………………………………………………………………..

    4. Alte surse de finanţare* – va fi menţionat obligatoriu cuantumul acestora* ……………………………………………………………..

    5. Cuantumul taxei de participare – obligatoriu ……………………………………………………………………………………………………….

    Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional propus în conformitate cu procedurile, criteriile şi normele prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor. Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale evenimentului educaţional propus pentru creditare.

    Declaraţie asupra unor potenţiale conflicte de interese/bias, privind programul în general şi fiecare lector implicat în program*:

    …………………………………………………………………………………………..

    1. Conflict de interese – un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor în exercitarea calităţii cu care a fost învestit oficial.

    2. Bias – termen utilizat pentru descrierea unei tendinţe sau preferinţe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendinţa interferă cu abilitatea de a fi imparţial şi obiectiv. Biasul poate fi ştiinţific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural sau geografic. Biasul poate apărea în relaţie cu o anumită industrie sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relaţie cu o anumită viziune intelectuală, politică etc., în situaţii în care acţiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă.

    Data*

    ……………………..

    Semnătura/parafa*

    …………………………

    ANEXA 2b

    la procedura de creditare

    MODEL-TIP

    de prezentare a unui program de educaţie medicală continuă

    Completarea tuturor câmpurilor marcate* din cererea-tip este obligatorie. Extragerea unor paragrafe din prezenta cerere este interzisă. În caz contrar, solicitarea va fi respinsă automat.

    *Furnizor de EMC principal acreditat de CMR: ………………………………………………………………………..

    *Furnizori asociaţi (furnizori acreditaţi de CMR) …………………………………………………………………………

    *Calificarea profesională şi didactică a persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică (cadre didactice cu rol de predare şi/sau formatori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii potrivit prevederilor Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar) * …………………………………………………………….

    *CV-uri lectori străini

    Titlul programului* ………………………………………………………………………………………………………………….

    *este o parte componentă a unui program de studii complementare pentru obţinere de atestat  Da/Nu

    Data sau perioada de desfăşurare* ……………………………………………………………………………………..

    Grupul-ţintă (specialitate, grad profesional)

    *numărul estimat al participanţilor (în cazul cursurilor numărul nu poate depăşi 25 de persoane/cadru didactic de predare): ……………………………………….

    *cerinţele de formare identificate ……………………………………………………………………………………………….

    analiza acestor cerinţe şi motivaţia organizării* ………………………………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    *Rezultate aşteptate* ………………………………………………………………………………………………………………

    *Obiective educaţionale* ………………………………………………………………………………………………………….

    *Metodologie didactică utilizată (mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea, asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice) ………………………………………………………………………………..

    *Strategia de organizare …………. ……………………………………………………………………………………………..

    *Evaluarea:

    –  absolvenţilor/participanţilor (cunoştinţe şi abilităţi) Da/Nu

    –  lectorilor – chestionar de opinie Da/Nu

    –  programului – chestionar de evaluare a evenimentului (anexa nr. 2g la procedura de creditare) Da/Nu

    În temeiul acestor evaluări se alcătuieşte raportul asupra desfăşurării evenimentului care se trimite către CMR în termen de maximum 30 de zile.

    Data*

    ……………………….

    Semnătura/parafa*

    …………………………

    ANEXA 2c

    la procedura de creditare

    MODEL-TIP

    de certificat de absolvire

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2d

    la procedura de creditare

    MODEL-TIP

    de certificat de participare

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA

    la procedura de creditare

    CERERE-TIP

    de includere în Nomenclatorul editurilor de carte medicală agreate de CMR

    Completarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie. Extragerea unor paragrafe din prezenta cerere este interzisă. În caz contrar, solicitarea va fi respinsă.

    Informaţii generale despre editură

    1. Denumirea editurii ……………………………………………………………………………………………………………

    2. Motivaţia solicitării ……………………………………………………………………………………………………………

    3. Proprietarul editurii …………………………………………………………………………………………………………..

*T*

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Numele                              │Prenumele                     │Titlul                                       │

│………………………………│…………………………│………………………………………│

├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│Telefon ……………………… │Fax                           │E-mail                                       │

│                                    │………………………   │…………………………………….  │

└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    4. Persoana de contact desemnată de editură (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)

*T*

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Titlul/grad profesional                                    │Specialitate                                            │

│…………………………………                    │………………………………………………  │

├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│Numele                                                     │Prenumele                                               │

│…………………………………………………..│………………………………………………..│

└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

*T*

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│Telefon                    │Fax                        │E-mail                                     │

│………………………│………………………│…………………………………….│

└───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

*ST*

    5. Experienţă în publicarea de carte medicală (de menţionat titlurile de carte medicală publicate în ultimii 3 ani)

    –

    –

    –

    –

    –

    6. Consiliul ştiinţific care acordă gir cărţilor medicale publicate (de menţionat titlul didactic/ştiinţific, gradul profesional al membrilor):

    –

    –

    –

    7. Surse de finanţare – obligatoriu explicit menţionate ……………………………………………………………

    8. Potenţiale conflicte de interese/bias: …………………………………………………………………………………..

    1. Conflict de interese – un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor în exercitarea calităţii cu care a fost învestit oficial.

    2. Bias – termen utilizat pentru descrierea unei tendinţe sau preferinţe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendinţa interferă cu abilitatea de a fi imparţial şi obiectiv. Bias-ul poate fi ştiinţific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural sau geografic. Biasul poate apărea în relaţie cu o anumită industrie sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relaţie cu o anumită viziune intelectuală, politică etc., în situaţii în care acţiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă.

    NOTĂ:

    Includerea unei edituri în Nomenclatorul CMR nu este similară cu acreditarea ca furnizor de manifestări de EMC faţă în faţă. O editură nu este şi nu poate deveni furnizor de manifestări de EMC.

    Data

    ………………..

    Editor-şef,

    ……………………………….

    ANEXA

    la procedura de creditare

    FIŞA PUBLICAŢIEI

    pentru includerea în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România

 (a se vedea imaginea asociată)

 (a se vedea imaginea asociată)

    Informaţii generale despre editură

    1. Denumirea editurii ………………………………………………………………………

    2. Motivaţia solicitării ………………………………………………………………………

    3. Proprietarul editurii ……………………………………………………………………..

*T*

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Numele                                       │Prenumele                                   │Titlul                                               │

│………………………………………│……………………………………..│……………………………………………..│

├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│Telefon …………………………       │Fax …………………………          │E-mail                                               │

│                                             │                                            │…………………………………………..   │

└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    4. Persoana de contact desemnată de editură (obligatoriu medic, membru al Colegiului Medicilor din România)

*T*

┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─┐

│Titlul/grad profesional                    │Specialitate                                 │ │

│…………………………………….│………………………………………│ │

├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┴─┤

│Numele                                     │Prenumele                                      │

│…………………………………… │………………………………………..│

└───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

*ST*

*T*

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Telefon                       │Fax                           │E-mail                                            │

│…………………………│…………………………│…………………………………………..│

└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

    5. Experienţă în publicarea de carte medicală (de menţionat titlurile de carte medicală publicate în ultimii 3 ani)

    –

    –

    6. Consiliul ştiinţific care acordă gir cărţilor medicale publicate (de menţionat titlul didactic/ştiinţific, gradul profesional al membrilor):

    –

    –

    –

    7. Surse de finanţare – obligatoriu explicit menţionate …………………………………………………………………………………………..

    8. Potenţiale conflicte de interese/bias: …………………………………………………………………………………………………………………..

    Data

    Semnătura

    1. Conflict de interese – un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor în exercitarea calităţii cu care a fost învestit oficial.

    2. Bias – termen utilizat pentru descrierea unei tendinţe sau preferinţe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendinţa interferă cu abilitatea de a fi imparţial şi obiectiv. Biasul poate fi ştiinţific, politic, economic, financiar, religios, general sau particular discriminatoriu, etnic, rasial, cultural sau geografic. Biasul poate apărea în relaţie cu o anumită industrie sau produs comercial, cum ar fi un dispozitiv medical sau un produs farmaceutic, ori în relaţie cu o anumită viziune intelectuală, politică etc., în situaţii în care acţiunea produselor sau viziunilor poate fi, la fel de bine, utilă sau validă.   

    NOTĂ:

    Includerea unei publicaţii în Nomenclatorul CMR în condiţiile cuprinse în anexa nr. 1 la procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC nu transformă publicaţia sau trustul de presă care o deţine în furnizor de manifestări de EMC faţă în faţă.

    ANEXA

    la procedura de creditare

    MODEL-TIP

    de formă de evaluare a evenimentelor de educaţie medicală continuă

    Titlul şi organizatorul manifestării de EMC

    Data/perioada

    Locaţia

    Înregistrarea participanţilor la o manifestare EMC în funcţie de calitatea fiecăruia:

    –  participant/cursant

    –  lucrare prezentată

    –  coordonator

    –  lector

    1. Am învăţat ceva în urma acestui eveniment?

*T*

┌──────────────────┬───────────────┬───┐

│Da                │Neutru         │Nu │

├──────────────────┴───────────────┴───┤

│1 2 3 4 5                             │

└──────────────────────────────────────┘

*ST*

    2. Va schimba acest eveniment practica mea?

*T*

┌──────────────────┬───────────────┬───┐

│Da                │Neutru         │Nu │

├──────────────────┴───────────────┴───┤

│1 2 3 4 5                             │

└──────────────────────────────────────┘

*ST*

    3. A fost evenimentul organizat bine?

*T*

┌──────────────────┬───────────────┬───┐

│Da                │Neutru         │Nu │

├──────────────────┴───────────────┴───┤

│1 2 3 4 5                             │

└──────────────────────────────────────┘

*ST*

    4. Calitatea conţinutului ştiinţific a fost?

*T*

┌───────────┬─────────────┬─────────────┐

│Bună       │Neutru       │Slabă        │

├───────────┴─────────────┴─────────────┤

│1 2 3 4 5                              │

└───────────────────────────────────────┘

*ST*

    5. Calitatea lectorilor a fost?

*T*

┌───────────┬─────────────┬─────────────┐

│Bună       │Neutru       │Slabă        │

├───────────┴─────────────┴─────────────┤

│1 2 3 4 5                              │

└───────────────────────────────────────┘

*ST*

    6. A fost adecvat locul de desfăşurare a evenimentului?

*T*

┌──────────────────┬───────────────┬───┐

│Da                │Neutru         │Nu │

├──────────────────┴───────────────┴───┤

│1 2 3 4 5                             │

└──────────────────────────────────────┘

*ST*

    7. Am simţit că evenimentul a fost părtinitor?

*T*

┌──────────────────┬───────────────┬───┐

│Da                │Neutru         │Nu │

├──────────────────┴───────────────┴───┤

│1 2 3 4 5                             │

└──────────────────────────────────────┘

*ST*

    Colegiile teritoriale vor verifica prin sondaj, pe baza documentelor doveditoare, acurateţea celor de mai sus.

    —-