Decizia 1 din 27 ianuarie 2017

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16 din 2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

EMITENT:     COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 9 februarie 2017

Data intrarii in vigoare : 9 februarie 2017

    În temeiul art. 412 alin. (2) şi art. 440 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

    ART. I

   Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 19 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

    După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:

    „Art. 8^1. – (1) Eliberarea avizului privind oportunitatea desfăşurării unor activităţi medicale cu caracter umanitar ori cu caracter didactic organizate de către Ministerul Sănătăţii ori de către unităţile medicale clinice cu participarea unor medici cetăţeni ai unor state terţe ce urmează să îndrume, respectiv să sprijine echipele medicale româneşti în cauze de o complexitate deosebită ori care necesită cunoştinţe şi experienţă medicală ce exced personalului medical propriu se face în baza următoarele documente:

    1. cererea formulată de către unitatea medicală unde urmează să se desfăşoare activităţile medicale ori didactice;

    2. un memoriu al unităţii medicale cuprinzând cel puţin următoarele elemente:

    a) numele şi prenumele, precum şi datele de identificare şi domiciliul, respectiv locul de muncă stabil al medicilor cetăţeni ai unor state terţe care urmează să desfăşoare activităţi cu caracter didactic ori umanitare împreună cu medicii români;

    b) specialităţile medicale, competenţele, atestatele, supraspecializările medicilor cetăţeni ai unor state terţe,

    c) activităţile medicale ori didactice ce urmează să se desfăşoare în cadrul unităţii medicale;

    d) motivarea necesităţii prezenţei alături de medicii români ai medicilor respectivi;

    e) perioada în care urmează să aibă loc activităţile pentru care urmează să fie acordat avizul;

    f) în cazul acţiunilor umanitare, indicarea pacienţilor care urmează să beneficieze de serviciile medicale respective;

    g) măsurile luate la nivelul unităţii medicale în vederea constituirii echipei formate din medicii români ce urmează să beneficieze de consultanţă şi îndrumarea directă a medicilor cetăţeni ai unui stat terţ.

    (2) Avizul eliberat de către Colegiul Medicilor din România se comunică Ministerului Sănătăţii în calitatea de organ al administraţiei centrale de stat şi autoritate competentă, precum şi unităţii medicale solicitante.”

    ART. II

    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

                                Gheorghe Borcean

    Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

    Nr. 1.