Îndreptar EMC

Glosar de termeni generali

Congresul - reuniune naţională sau internaţională în care delegaţii sau invitaţii dezbat probleme majore de ordin ştiinţific.

Conferinţa - expunere făcută în public asupra unei teme din domeniul ştiinţei, cu intenţia de a informa, de a instrui, de a omagia etc.

Simpozionul - discuţie organizată, pe baza unor scurte expuneri asupra unei teme ştiinţifice de actualitate, purtate de câţiva vorbitori şi cu participarea publicului.

Masa rotundă - dezbatere liberă între specialişti pe o temă dată.

Atelier de lucru - desfăşurarea unei anumite activităţi ştiinţifice sau organizatorice.

Program de formare - activitate de instruire integrată, abordare mai largă a domeniilor, succesiune de cursuri sau tematici într-o anumită ordine, timp mai larg de livrare, cu sau fără examinare finala.

Materiale de curs - totalitatea documentelor de lucru cu participantii imprimate pe hartie şi/sau electronic. Pentru anumite cursuri pot exista şi alte materiale didactice cu scop demonstrativ.

Suport de curs - ghid printat pe hârtie/electronic care conţine aspecte teoretice, practice şi bibliografice ale principalelor teme din curs. Poate fi folosit în timpul formarii sub forma de caiet metodic sau poate fi citit/consulatat de catre participanţi acasă.

Fişa de lucru - document printat pe hârtie care conţine una sau mai multe sarcini de lucru (individual sau grup) folosite în diferite momente ale cursului.

Agenda/programul/orarul cursului - document printat pe hârtie pe care-l primesc participanţii la începutul unui curs, conţinând reperele orare zilnice şi titlurile temelor livrate.

Agenda formatorului - document suport pentru formatori care conţine pe scurt temele, secvenţele, exerciţiile precum şi timpul detaliat alocat acestora pentru fiecare sesiune de formare. După acestă agendă îşi ghidează formatorul activitatea în cadrul cursului.

Echipamente pentru formare - totalitatea mijloacelor tehnice audio-video folosite într-un curs de formare (video-proiector, laptop, ecran proiectie, statie de amplificare, boxe, microfon, flipchart, tabla electronică/magnetică, etc.).

Consumabile pentru formare - totalitatea produselor de birotică folosite întrun curs de formare (ex. hartie A4, hartie flipchart, post-it, markere, pixuri, caiete, bandă adezivă, etc.).

Sala de formare - încăpere optimizată pentru activităţile de formare. După standardele actuale, sala trebuie să aiba o capacitate de minimum 25-30 persoane, mobilier modular, flipchart, video-proiector + ecran, sistem audio, etc.

Spaţiu pentru formare - orice spaţiu care poate fi adaptat de catre formator în scopuri educative.

Instrucţiuni de completare ale Anexei 6

Furnizor de EMC principal
Furnizorul de educaţie medicală continuă, este o instituţie ori o organizaţie cu specific educaţional medical ce asigură managementul formelor de educaţie medicală continuă. Tipurile de furnizori de EMC acreditaţi de Colegiul Medicilor din România sunt:

  • furnizorii de învăţământ postuniversitar, reprezentaţi de instituţii de învăţământ superior medical, respectiv de universităţi sau facultăţi de medicină legal acreditate;
  • furnizorii de educaţie permanentă sau formare continuă, reprezentaţi de instituţiile de învăţământ superior medical menţionate anterior, de instituţii cu rol de învăţământ, de colegiile teritoriale, precum şi de alte organizaţii recunoscute de Colegiul Medicilor din România, în colaborare cu instituţiile de mai sus;
  • furnizorii de EMC la distanţă, reprezentaţi de instituţiile de învăţământ superior medical menţionate mai sus şi de alte centre cu rol de formare la distanţă, numai în colaborare cu o universitate sau facultate de medicină acreditată;
  • furnizorii de manifestări ştiinţifice, reprezentaţi de colegiile medicilor, societăţile şi asociaţiile medicale profesionale, instituţiile de învăţământ superior medical menţionate mai sus, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Academia de Ştiinţe Medicale, institutele de cercetări medicale, direcţiile/autorităţile de sănătate publică, precum şi alţi furnizori de EMC acreditaţi de Colegiul Medicilor din România.

Coorganizatori sau parteneri
Dacă este cazul - denumirea lor (furnizori acreditati de CMR, nu companii farmaceutice sau altele asemenea).

Acreditarea şi calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică (cadre didactice şi/sau formatori)
Cadrul didactic universitar cu funcţie de predare (şef lucrări, conferenţiar, profesor) înseamnă o persoană cu o experienţă universitară şi/sau profesională excepţională care conferenţiază sau desfăşoară proiecte de cercetare în cadrul unei instituţii de învăţământ superior sau al unui centru de cercetare înfiinţate în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale.

Formator/Trainer - medic, certificat ca formator de Ministerul Sănătăţii, care concepe, proiectează, organizează şi susţine un curs destinat adulţilor cu specializare în domeniul său de expertiză. În accepţiune modernă este un facilitator al învăţării. Prin rolul şi funcţiunile sale diferă de profesor, lector, instructor, etc.

Echipa de formatori - doi sau mai mulţi formatori care furnizează un program de formare.

Co-training - formare în pereche, cursul este livrat de 2 formatori care îşi împart secvenţele şi se completează reciproc. Poate exista formula lead trainer şi assistant trainer, în care un formator conduce şi celalalt ajută şi completează.

Formator certificat - Formator care a obţinut o certificare a competenţelor din partea unei autorităţi publice sau de către o instituţie care este acreditată/autorizată de către autoritatea în domeniu, in cazul de faţă, Ministerul Sănătăţii. Certificatele obţinute în cadrul unor instituţii private interne sau internaţionale atestă competenţele însa ele nu sunt recunoscute în mod automat.

Formator internaţional - Formator care deţine o certificare recunoscută în mai multe state/lucrează într-o instituţie multilaterală/multinaţională, are expertiza dovedită în susţinerea de cursuri în mai multe ţări.

Titlul programului
Titlul dat programului de pregătire, de către coordonatorul de program.

Data sau perioada de desfăşurare
Evident, se completează cu data sau perioada (dacă durează mai mult de o zi). Atenţie la respectarea depunerii cu 30 de zile înaintea evenimentului a Anexei 3, cele 30 de zile fiind necesare pentru procesarea şi mai ales asistarea de către Departamentul Profesional-Ştiinţific şi Educaţie Medicală, a furnizorului, inclusiv în completarea Anexei 6 şi în special a asigurării respectării prevederilor Deciziei 1 în derularea evenimentului.

Tipul şi numărul de participanţi estimat (minimum 6, maximum 25 şi optim 12-15 după caz)
Formabil din specialitatea/specialităţile - participant la un curs de formare.

Grup de formabili - totalitatea participanţilor la un program de formare continuă. După unele teorii ale formării numărul optim este de 12-15 participanţi/curs. Pentru cursuri se admit maxim 25 de participanţi. Dacă există mai mulţi formatori sau se organizează mai multe serii, pot exista serii a câte maximum 25 de cursanţi. Pentru evenimente educaţionale, altele decât cursurile prezentate mai sus, numărul participanţilor (grupul ţintă) se precizează estimativ.

Grup mic - împărţirea grupului mare în grupuri mici, de lucru, de 3-6 persoane/grup în vederea derulării activităţilor practice.

Identificarea nevoilor de formare cărora li se adresează
Nevoile/cerinţele de formare se referă la identificarea şi acoperirea deficitului în cunoştinţe, abilităţi, atitudini sau comportamente într-un anumit domeniu. Identificarea acestora presupune o cercetare prealabilă şi obiectivarea acestor cerinţe cărora li se adresează programul de formare.

Analiza acestor nevoi şi motivaţia organizării
Prezentarea pe scurt a necesităţii programului educaţional (vezi supra) şi motivarea organizării acestuia pentru grupul ţintă.

Rezultate aşteptate
Se enumeră rezultatele aşteptate în urma programului educaţional (dobândirea de cunoştinţe, abilităţi, atitudini, ameliorarea unor indicatori de performanţă, etc).

Obiective educaţionale
Un obiectiv educaţional este un scop declarat care se aşteaptă ca participanţii să-l poată demonstra că l-au atins la sfârşitul programului de pregătire ("La sfârşitul programului de pregătire, ne aşteptăm ca participantul să...").

Programa de pregătire
Programa de formare (curriculum)- document descriptiv care fixează cadrul şi finalităţile unui demers educaţional. Cuprinde obiectivele, competenţe dezvoltate, tematici abordate, forme de susţinere şi evaluare, etc.

Metodologie didactică utilizată (mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice)
Se precizează metodologia didactică utilizată (foarte util pentru cei care nu au noţiunile de bază ale formării este manualul formatorului, partea generală): prezentarea, demonstraţia, brainstorming, discuţii, interpretarea pe roluri (joc de rol), acvariul/observaţia (fish bowl), studii de caz, soluţionarea problemelor, etc.

Strategia de organizare (paşi, intrări, ieşiri, resurse, costuri)
Sesiune de formare - unitate de timp în care se livrează un curs/parte de curs de formare. Ex. durata standard a unei sesiuni de formare = maximum 2 ore.

Secvenţa de formare - unitate de conţinut care se livrează la un moment dat în timpul cursului.

Modul de formare - parte a unui curs sau program de formare, include abordarea teoretică şi practică a unui subdomeniu/tematică/unitate de conţinut. Câteodată folosit pentru a delimita grupajele de zile de formare. Ex. Săptămâna 1 (în care se abordează subiectul X) = Modulul I.

Se vor preciza resursele materiale şi financiare şi costurile necesare, după caz.

Evaluarea formabililor (de cunoştinţe şi abilităţi)
Evaluarea formabililor este procesul prin care se demonstrează, obişnuit în termeni măsurabili, dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor în urma procesului de formare. Elaborarea întrebărilor chestionarului are la bază premisa că un chestionar de evaluare trebuie să cuprindă o gamă cât mai largă de întrebări, care să poată surprinde şi evalua toate dimensiunile unei forme de pregătire.

Relativ la cele de faţă, evaluarea este sine-qua-non numai pentru curs.

Evaluarea lectorilor (a formatorilor)
Întrebările de solicitare academică (cu funcţie informativă) furnizează date despre caracteristicile cursului şi formatorului. Aprecierile oferite de participanţi se organizează pe o scală în 5 trepte de la foarte slab la excelent. Întrebările globale (cu funcţie sumativă) oferă informaţii generale asupra cursului şi formatorilor, cu implicaţii în luarea deciziilor de personal. Participanţii sunt solicitaţi să evalueze cursul în ansamblul său, conţinutul cursului, efortul depus de formator pentru a spori accesibilitatea şi eficienţa în predare.

Chestionar de opinie - a programului - chestionar de evaluare a evenimentului
(Anexa 9 la decizia 1/18 ianuarie 2013)
Chestionarul de evaluare generală a evenimentului, este un document printat pe hârtie care conţine un set de întrebări legate de percepţia cursanţilor asupra celor întâmplate în timpul cursului (întrebările, închise sau deschise, pot fi legate de atmosfera cursului, organizare, tematică, materiale, prestaţia formatorului, etc). Chestionarul este completat de cursanţi la finalul unui curs de formare.