Creditarea formelor de educație medicală continuă

În conformitate cu Anexa 1 din Decizia 1/18 ianuarie 2013, Colegiul Medicilor din România creditează ca forme de educaţie medicală continuă (EMC), formele de învăţământ postuniversitar medical uman, formele de educaţie medicală permanentă, precum şi manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific.

Regulile generale de creditare a cursurilor și manifestărilor științifice sunt prevăzute de Art. 5 Anexa 1 din Decizia 1/18 ianuarie 2013.

Orice formă de EMC se creditează în baza cererii-tip de creditare, prevăzută în Anexa 3 din Decizia 1/18 ianuarie 2013, completată de furnizorul de EMC acreditat. Aceasta va fi obligatoriu însoţită de programul detaliat pe ore al cursului sau al manifestării ştiinţifice (dacă lectorii sunt străini, se vor anexa CV-urile lor).

Cererea de creditare a manifestărilor naţionale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii cu mai puţin de 30 de zile înaintea începerii programului şi/sau nedepunerea programului ştiinţific definitiv cu minimum 5 zile anterior începerii programului, atrag respingerea solicitării de creditare, respectiv nerecunoaşterea creditării.

MANIFESTARI STIINTIFICE

Pentru creditarea manifestărilor științifice care se vor desfășura în București (simpozion, conferință locală, congres local, masă rotundă, atelier de lucru), se depun la nivelul Colegiului Medicilor din Municipiul București (CMMB) următoarele documente, completate corespunzator.

Documentele necesare creditării manifestărilor ştiinţifice desfăşurate în Bucureşti:

 1. Cerere tip de creditare (Anexa 3 din Decizia 1/18 ianuarie 2013);
 2. Model-tip de prezentare a unui program de formare profesională continuă creditabil ca educație medicală continuă (Anexa 6 din Decizia 1/18 ianuarie 2013).
  Pentru completarea anexei consultați îndreptarul EMC elaborat de Colegiul Medicilor din România;
 3. Programul detaliat pe ore și lectori;
 4. CV-urile şi documentele de atestare a calificării - pentru lectorii din afara României;
 5. Taxa de certificare pentru fiecare manifestare ce se va credita, cuprinsă între 50 – 100 euro, conform Art. 25 din Decizia 1/18 ianuarie 2013, se plătește în contul CMMB.

După obținerea avizului CMMB documentele se depun la Colegiul Medicilor din România, la nivelul căruia se va face creditarea evenimentelor educaţionale. Aceasta se va face contra unei taxe în funcţie de durata programului respectiv:

 • 25 de euro pentru o zi;
 • 50 de euro pentru două zile;
 • 100 de euro pentru 3 sau mai multe zile,

plătibilă de către furnizorul acreditat care propune programul, cu excepţiile prevăzute la Art. 9 din Anexa 2 la decizie, în contul Colegiului Medicilor din România, în lei, la cursul zilei în care se face plata.

La sfârșitul manifestării, organizatorii vor elibera participanților certificate de participare, completate conform Anexei 8 din Decizia 1/18 ianuarie 2013 a CMR.

Modelul tip de formă de evaluare a evenimentelor EMC este prevăzut în Anexa 9 din Decizia 1/18 ianuarie 2013.

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

Pentru creditarea cursurilor de formare profesională care se vor desfășura în București, se depun la nivelul Colegiului Medicilor din Municipiul București (CMMB) următoarele documente, completate corespunzator.

Documentele necesare creditării cursurilor de formare profesională desfăşurate în Bucureşti:

 1. Cerere tip de creditare, prevazuta in Anexa 3 din Decizia 1/18 ianuarie 2013;
 2. Model-tip de prezentare a unui program de formare profesională continuă creditabil ca educație medicală continuă (Anexa 6 din Decizia 1/18 ianuarie 2013).
  Pentru completarea anexei consultați îndreptarul EMC elaborat de Colegiul Medicilor din România;
 3. Programul detaliat pe ore și lectori;
 4. CV-urile şi copiile atestatelor dobândite de formatorii ce susţin programul în cauză - în cazul în care lectorii nu sunt cadre didactice (*);
 5. Viza Rectoratului UMF Carol Davila.

(*) Pentru programele de învăţământ postuniversitar precum şi pentru cadrele didactice autohtone, procedura este acoperită de girul instituţiei de învăţământ superior medical ce avizează organizarea programului. În cazul în care programele se organizează cu cadre didactice din afara României, sunt necesare CV-urile şi documentele de atestare a calificării didactice ale acestora.

La sfârșitul cursului organizatorii vor elibera participanților certificate de absolvire, completate conform Anexei 7 din Decizia 1/18 ianuarie 2013 a CMR.

Modelul tip de evaluare a evenimentelor educație medicală continuă este prevăzut în Anexa 9 din Decizia 1/18 ianuarie 2013.

După terminarea programului de EMC, indiferent de forma sa, organizatorii au obligaţia de a trimite Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale lista participanţilor, atât în formă tipărită, cât şi în format electronic. Lista trebuie să cuprindă următoarele rubrici: (1) numele, (2) prenumele, (3) codul numeric personal, (4) specialitatea, (5) gradul profesional şi (6) locul de muncă.

Pentru detalii privind formele de învățământ postuniversitar medical uman, formele de educație medicală permanentă, cursurile de EMC la distanță (EMCD), se vor consulta Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 și Art. 12 (Anexa 1) din Decizia 1/18 ianuarie 2013.

Pentru detalii se poate consulta Decizia 1/18 ianuarie 2013 a Colegiului Medicilor din România, privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și criteriile și normele de acreditare, respectiv de creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă.