Avizarea activității medicilor pensionari

Vărsta de pensionare
Medicii se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex.

Desfasurarea activitatii peste vârsta de pensionare
La cerere, pot continua activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani de medicii care:

 1. dețin titlul de membru titular sau membru corespondent al Academiei Române și al Academiei de Științe Medicale;
 2. dețin titlul de profesor universitar;
 3. dețin titlul de cercetător științific gradul I;
 4. dețin titlul de doctor în științe medicale;
 5. au fost deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 6. din motive politice, au fost obligați să își întrerupă studiile o anumită perioadă, obținându-și licența cu întârziere, ori celor care au fost împiedicați să își reia activitatea profesională.

Medicii care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute anterior, vor prezenta dovada situației în care se încadrează cu ocazia avizării anuale prevăzute la art. 384 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Desfășurarea activității peste vârsta de pensionare - unități private
Medicii își pot continua activitatea medicală peste vârsta de pensionare (65 ani) dacă aceasta se desfășoară în unități sanitare private.

Continuarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza următoarelor documente:

 1. cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfășoare exclusiv în unități medicale private;
 2. copie a actului de identitate;
 3. certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru cu mențiunea "apt să lucreze în domeniul sanitar" și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea "apt să lucreze în specialitatea..." (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
 4. copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
 5. dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni.

Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este înregistrat medicul.

Desfășurarea activității peste vârsta de pensionare - unități publice
În unitățile sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activității peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situații excepționale, respectiv deficit de personal medical și numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs.

Continuarea activității se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcționează unitatea medicală în baza următoarelor documente:

 1. cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că este de acord să desfășoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
 2. copie a actului de identitate;
 3. certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru cu mențiunea "apt să lucreze în domeniul sanitar" și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea "apt să lucreze în specialitatea..." (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
 4. copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
 5. dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni;
 6. un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, și care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum și precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.

Avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare pot fi prelungite până la primirea deciziei de pensionare, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care s-a depus dosarul de pensionare de către angajator, cu excepția situatiilor prezentate anterior.

Nu se va mai acorda avizul prevăzut la aliniatul anterior, în situația în care unitatea medicală nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obținerea pentru prima dată a avizului de continuare a activității cu caracter medical.

Desfășurarea activității peste vârsta de pensionare - profesori universitari
În unitățile sanitare publice, profesorii universitari, medicii membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei Române, medicii primari doctori în științe medicale pot ocupa funcții de șef de secție până la vârsta de 70 de ani, cu aprobarea managerului și cu avizul consiliului de administrație al spitalului.

Mențiuni
Toate avizele de continuare a activității peste vârsta de pensionare vor fi emise și eliberate de către colegiile teritoriale.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea mențiunii "conforme cu originalul", datare, parafare și semnare.

Împotriva deciziilor colegiilor teritoriale prin care se refuză acordarea avizului pentru continuarea activității se poate face contestație. Contestația se depune la colegiul teritorial care a emis decizia și se soluționează de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România.

În termen de maximum 3 zile de la primirea contestației, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din România împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii deciziei.