Ordin 869 din 9 iulie 2015

ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
EMITENT:MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI PUBLICAT ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015 Data intrării in vigoare:14 iulie 2015

Văzând Referatul comun de aprobare nr. 7.306/2015 al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios și al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
în scopul aplicării unitare de către unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie a dispozițiilor legale referitoare la ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi,
în temeiul art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 2
Se aprobă Metodologia privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 3
Se aprobă Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (proba C), prevăzută în anexa nr. 3.

ART. 4
Prevederile prezentului ordin se aplică unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie.

ART. 5
Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.

ART. 6
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 7
Direcția generală resurse umane, juridic și contencios, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătății, unitățile sanitare al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale, precum și ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat

București, 9 iulie 2015.

ANEXA 1

METODOLOGIE
privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi

CAP. I - Dispoziții generale

ART. 1
Ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi se face numai pe posturi normate și vacante sau temporar vacante, potrivit legii și prezentei metodologii.

ART. 2
Posturile vacante sau temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice se ocupă numai prin concurs/examen, potrivit dispozițiilor legale și prezentei metodologii.

CAP. II - Organizarea concursurilor și modul de ocupare a posturilor și funcțiilor ca urmare a acestor concursuri

SECȚIUNEA 1 - Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist

ART. 3
(1) Concursul/Examenul pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist se organizează la nivelul unității sanitare publice care are în statul de funcții postul vacant. (2) Posturile se publică la concurs cu precizarea gradului profesional și a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le dețină candidații, după cum urmează: a) pentru posturile de medic concurează medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul; b) pentru posturile de medicină generală/medicină de familie concurează medici de medicină generală cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea medicină generală/medicină de familie, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire; c) pentru posturile de medic dentist concurează medici dentiști cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea stomatologie generală, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire; d) pentru posturile de farmaciști concurează farmaciști cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea farmacie, farmaciști rezidenți aflați în ultimul an de pregătire; e) pentru posturile de biolog, biochimist și chimist candidează, după caz, biologi, biochimiști, chimiști debutanți, biologi, biochimiști, chimiști, respectiv biologi, biochimiști, chimiști specialiști sau principali. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), unitățile sanitare aflate în subordonarea sau coordonarea ministerelor ori instituțiilor cu rețea sanitară proprie pot introduce criterii specifice. (4) În situația în care, în urma concursului organizat în temeiul prezentei metodologii, nu s-au prezentat candidați pentru unul sau mai multe posturi vacante, posturile se pot publica din nou la concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, fără precizarea gradului profesional și a atestatelor de studii complementare. (5) În cazul prevăzut la alin. (4), managerul unității va prezenta ordonatorului de credite imediat superior, cu ocazia solicitării privind aprobarea organizării concursului, anunțul de concurs organizat anterior în temeiul alin. (2) și copia procesului-verbal în care a fost consemnat rezultatul concursului. (6) Candidații susțin concursul în baza tematicii anunțate de unitatea sanitară care a publicat postul în vederea scoaterii la concurs.

ART. 4
Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante se aprobă de către conducătorul unității, în urma obținerii: a) avizului consultativ al organizațiilor profesionale - colegiul medicilor, colegiul medicilor dentiști, respectiv colegiul farmaciștilor, al ordinului biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, după caz; b) aprobării ordonatorului de credite imediat superior, în funcție de subordonare.

ART. 5
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizelor prevăzute la art. 4 unitatea va face demersurile pentru asigurarea publicității concursului. (2) Publicarea în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici dentiști, farmaciști, biologi, biochimiști și chimiști se face la solicitarea unităților sanitare. (3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cercetarea științifică medicală se organizează cu avizul Academiei de Științe Medicale. Concursul se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare. (4) Anunțul de concurs este întocmit de către unitatea sanitară, indiferent de subordonare, este dat publicității simultan într-un ziar central cu profil medical agreat de către Ministerul Sănătății și este postat pe pagina de internet a unității sanitare și afișat la sediul acesteia. (5) Anunțul de concurs va cuprinde: a) unitatea sanitară, gradul profesional și specialitatea postului vacant și a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le dețină candidații; b) condiții de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcție de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaților, cu excepția ministerelor cu rețea sanitară proprie pentru care existau reglementări legislative specifice); c) pentru funcțiile de șef de secție, șef de laborator, șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi, precum și pentru funcția de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi se pot înscrie numai candidați care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin; d) condițiile pe care le oferă unitatea sanitară; e) conținutul dosarului de înscriere și locul de înscriere conform prezentei metodologii; f) tematica de concurs; g) termen de înscriere - 15 zile calendaristice de la data publicării, cu respectarea prevederilor alin. (4). În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile; h) cuantumul taxei de concurs.

ART. 6
(1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea sanitară care a publicat postul vacant pentru concurs. (2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente: a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanța de plată a taxei de concurs. (3) Unitățile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs verifică și confirmă documentele din dosarele respective. (4) Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. (5) Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul unității. (6) Contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării, conducătorului unității care are obligația de a le soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

ART. 7
(1) Comisiile de concurs sunt formate din: a) pentru spitalele clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, spitale județene: 1. președinte - medic primar, cadru didactic cu funcție de predare în disciplina de profil sau, după caz, medic dentist primar, farmacist primar, biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului; 2. membri: - un cadru didactic cu funcție de predare în disciplina de profil, cu titlul egal sau mai mic decât al președintelui, ori medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar, farmacist primar, ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului; - un medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului; 3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcție de subordonare; 4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist; b) pentru celelalte unități sanitare: 1. președinte - medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal, în specialitatea postului; 2. membri: - medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului; - medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte; 3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcție de subordonare; 4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist. (2) În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentiști în structurile UPU-SMURD ori CPU, șeful structurii respective ori înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia de examinare a candidaților și are drept de notare numai în cazul în care deține gradul de primar de minimum un an în specialitatea postului publicat la concurs. (3) Pentru unitățile sanitare publice din subordinea administrației publice locale, din comisie va face parte și un reprezentant al direcției de sănătate publică din județul în care are sediul unitatea sanitară publică sau din municipiul București. (4) Reprezentanții autorităților administrației publice locale, ai direcției de sănătate publică, ai ministerului ori ai instituției cu rețea sanitară proprie, precum și cei ai Ministerului Sănătății nu notează candidații, având statut de observator. (5) În situația în care în cadrul unității sanitare publice nu există specialiști în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptați specialiști din afara unității. (6) Comisiile de concurs sunt propuse de către conducătorul unității sanitare care a publicat posturile la concurs și sunt aprobate de ordonatorul de credite superior ierarhic, prin act administrativ al conducătorului acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea propunerilor. (7) Propunerile se înaintează imediat după rezolvarea contestațiilor prevăzute la art. 6 alin. (6), precizându-se numărul candidaților pentru fiecare post. (8) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din 3 membri, dintre care cel puțin un membru trebuie să aibă experiența și cunoștințele necesare în domeniul în care urmează să se ocupe postul vacant, și este constituită prin act administrativ al conducătorului unității sanitare publice care a publicat postul la concurs. (9) Comisia de soluționare a contestațiilor are în componența sa un membru supleant pentru situația de incompatibilitate a unuia dintre membrii titulari ai comisiei. (10) Exercitarea calității de membru al comisiei de concurs sau al comisiei de contestații reprezintă atribuție de serviciu și nu este remunerată suplimentar.

ART. 8
(1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor. (2) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoanele care au calitatea de: a) soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați; b) au relații cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidați. (3) Situația de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidați, de conducătorul instituției publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, conducătorul unității sanitare publice constată situația de incompatibilitate și ia măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condițiile cerute.

ART. 9
(1) Concursurile se susțin în fața comisiilor de examinare constituite potrivit dispozițiilor din anexa nr. 2 la ordin. (2) Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului.

ART. 10
(1) Rezultatul concursului, indiferent de categoria posturilor publicate pentru care s-a concurat, se consemnează într-un proces-verbal și se comunică candidaților în termen de 24 de ore de la terminarea concursului. (2) După comunicarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot face contestație, în scris, în termen de două zile lucrătoare la sediul unității, sub sancțiunea decăderii din acest drept. (3) Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

ART. 11
(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, candidații care la proba scrisă a examenului de specialitate prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 3 la ordin nu au obținut minimum 60 de puncte vor fi declarați respinși și nu vor continua concursul. (2) În urma susținerii tuturor probelor vor fi declarați promovați candidații care au realizat un punctaj minim de 120 de puncte.

ART. 12
(1) Clasamentul candidaților promovați se întocmește pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat. (2) Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. (3) În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare (aceeași specialitate, același loc de muncă), clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

ART. 13
(1) Concursul pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist se validează de către conducătorul unității care a publicat postul, iar catalogul definitiv se afișează la avizierul unității respective. (2) Contestațiile privind modul de validare a concursului se adresează autorităților administrației publice locale sau instituțiilor/ministerelor cu rețea sanitară proprie, respectiv Ministerului Sănătății, în funcție de subordonare, în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor finale. (3) Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face în termen de 15 zile de la depunerea acestora.

ART. 14
(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, încadrarea candidaților declarați promovați se face prin act administrativ al conducătorului unității care a organizat concursul. (2) Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la validarea concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la emiterea actului.

ART. 15
(1) Medicii, medicii dentiști, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii care nu se prezintă în termenul stabilit la posturile pentru care au candidat pierd dreptul câștigat prin concurs. (2) În cazul în care neprezentarea se datorează unor situații obiective, unitatea poate prelungi termenul de prezentare la post cu 30 de zile.

ART. 16
Încadrarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor declarați promovați în urma concursului se face de către conducătorul unității care a organizat concursul, pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

SECȚIUNEA a 2-a - Organizarea și desfășurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist

ART. 17
Organizarea examenului/concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante sau temporar vacante se aprobă de către conducătorul unității, cu avizul ordonatorului de credite imediat superior, în funcție de subordonare.

ART. 18
(1) Anunțul de examen/concurs întocmit de unitatea sanitară, indiferent de subordonare, va fi dat publicității simultan într-un ziar local și va fi postat pe pagina de internet a unității sanitare, respectiv afișat la sediul acesteia. (2) Anunțul de examen/concurs va cuprinde: a) unitatea sanitară, gradul profesional și specialitatea postului vacant, perioada pentru care se organizează examenul/concursul, cu precizarea, după caz, a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le dețină candidații; b) condiții de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcție de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaților, cu excepția ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie pentru care există reglementări legislative specifice); c) condițiile pe care le oferă unitatea sanitară; d) conținutul dosarului de înscriere și locul de înscriere conform prezentei metodologii; e) tematica de concurs; f) termenul de înscriere - 10 zile calendaristice de la data publicării; g) cuantumul taxei de examen/concurs.

ART. 19
(1) Înscrierea la examen/concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea sanitară care a publicat postul. (2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 6 alin. (2). (3) Unitățile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs vor verifica și vor confirma documentele din dosarele respective. (4) Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de două zile lucrătoare pentru completarea lor. (5) Ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (4) nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. (6) Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul unității. (7) Contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare de la afișare, conducătorului unității care are obligația de a le soluționa în termen de două zile lucrătoare de la depunere.

ART. 20
(1) Comisiile de examen/concurs vor fi formate din: a) președinte: - un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului; b) membri: - un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului; - un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului, desemnat de organizația profesională județeană sau a municipiului București; c) directorul medical al unității; d) secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist. (2) Directorul medical și secretarul comisiei nu notează candidații. (3) Din comisiile de examinare nu pot face parte persoane care se înrudesc cu candidații, până la gradul al IV-lea, sau care au relații cu caracter patrimonial ori interese patrimoniale cu oricare dintre candidați. (4) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentiști în structurile UPU-SMURD ori CPU, șeful structurii respective sau înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia de examinare a candidaților și are drept de notare numai în cazul în care deține titlul de specialist în specialitatea postului publicat la concurs. (5) Comisiile de examen/concurs sunt aprobate de managerul unității prin act administrativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

ART. 21
(1) Examenul/Concursul se susține în fața comisiei de examen constituite în conformitate cu art. 20. (2) Examenul/Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. (3) Examenul/Concursul cuprinde: a) o probă scrisă, care cuprinde 5 întrebări din tematica anunțată, fiecare întrebare fiind punctată cu 20 de puncte; și b) o probă practică/clinică, după caz, pentru care se acordă punctajul maxim de 50 de puncte.

ART. 22
În urma susținerii tuturor probelor de examen/concurs sunt declarați promovați candidații care au realizat un punctaj minim de 100 de puncte.

ART. 23
(1) Clasamentul candidaților promovați se întocmește pentru fiecare post publicat și pentru care s-a candidat, obținerea postului respectiv făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat. (2) În cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare, același grad și aceeași specialitate, același loc de muncă, clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

SECȚIUNEA a 3-a - Ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, precum și a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi

ART. 24
Funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, precum și funcția de farmacist-șef din unitățile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, cu modificările ulterioare.

ART. 25
(1) La concursurile pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi se prezintă, după caz, medici, farmaciști, biologi, chimiști, biochimiști specialiști cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist. (2) Funcția de farmacist-șef din spitalele publice se ocupă în condițiile legii de către farmaciști cu minimum 2 ani de experiență profesională. (3) Medicii, farmaciștii, biologii, biochimiștii, chimiștii, cu vârsta de peste 65 de ani, nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi.

ART. 26
În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, funcția va fi ocupată cu delegație pe o perioadă de maximum 6 luni, prin decizia conducătorului unității, perioadă în care se reiau procedurile de concurs.

SECȚIUNEA a 4-a - Ocuparea posturilor prin integrare clinică

ART. 27
(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcționează în unitățile sanitare beneficiază de încadrare prin cumul de funcții cu jumătate de normă în respectiva unitate sanitară, în limita posturilor normate, vacante și bugetate existente în statele de funcții ale acestora. (2) Solicitările cadrelor didactice, însoțite de adeverința eliberată de instituția de învățământ superior medical, cu precizarea catedrei și a disciplinei unde funcționează și a certificatului de specialist/primar, sunt depuse la unitatea sanitară. (3) Solicitările prevăzute la alin. (2) sunt comunicate spre aprobare consiliului de administrație al unității, care va aproba aceste încadrări numai în secțiile/compartimentele cu paturi sau cabinetele din specialitatea în care este confirmat cadrul didactic. Încadrarea se face prin contract de muncă cu durată nedeterminată.

ART. 28
(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare poate beneficia de încadrare prin cumul de funcții cu jumătate de normă în unități sanitare publice, în condițiile prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), după obținerea aprobării consiliului de administrație al unității se va solicita și aprobarea Ministerului Sănătății.

ART. 29
(1) Personalul didactic medico-farmaceutic care a beneficiat de încadrare prin cumul de funcții cu jumătate de normă o perioadă mai mare de 5 ani în unități sanitare publice poate continua activitatea cu normă întreagă în unitatea sanitară respectivă, la cerere. Cererea va fi însoțită de avizul instituției de învățământ superior medical, de renunțarea la calitatea de cadru didactic, în cazul aprobării solicitării de trecere în rețeaua sanitară. (2) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către consiliul de administrație al unității sanitare, în limita posturilor normate, vacante și bugetate în statul de funcții al unității. Unitatea sanitară va informa Ministerul Sănătății cu privire la întregirea normei respectivei persoane.

CAP. III - Dispoziții finale

ART. 30
Întreaga responsabilitate privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante revine atât conducătorului unității care organizează concursul, cât și comisiei de concurs.

ART. 31
Taxa de concurs este stabilită la valoarea de 150 lei pentru fiecare participant.

ART. 32
Trecerea din rețeaua de cercetare științifică medicală în rețeaua de asistență medicală se face prin concurs organizat conform prevederilor prezentei metodologii.

ART. 33
Angajarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, pensionari de invaliditate care își redobândesc capacitatea de muncă și sunt depensionați, se face fără concurs, în unitatea în care au funcționat anterior pensionării, conform prevederilor legale.

ART. 34
Detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor se face de către unitățile sanitare publice interesate, în condițiile legii.

ART. 35
Ministerul Sănătății poate detașa personal sanitar, indiferent de subordonarea unității sanitare în care este încadrat, în caz de epidemii, calamități sau în alte situații deosebite, declarate conform reglementărilor legale în vigoare, cu acordul celui în cauză.

ART. 36
Dispozițiile prezentei metodologii nu afectează drepturile câștigate de medici, medici dentiști, farmaciști, biologi, biochimiști, chimiști și ceilalți specialiști cu studii superioare, sub regimul actelor normative anterioare.

ART. 37
(1) Medicii, medicii dentiști, farmaciștii, biologii, biochimiștii și chimiștii care sunt disponibilizați potrivit legii din unitățile sanitare publice pot ocupa fără concurs un post vacant într-o altă unitate sanitară publică din localitate, din județul respectiv sau din alte județe, în cazul în care postul a fost publicat la concurs și nu s-au înscris candidați. (2) Orice alt post se poate ocupa numai prin concurs.

ANEXA 2

METODOLOGIE privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi Pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice și pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, concursul va consta în următoarele probe: proba scrisă (A), proba clinică sau practică (B), analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (C). Probele se susțin în următoarea ordine: 1. analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (C); 2. proba scrisă (A); 3. proba clinică sau practică (B). Calcularea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice se face de comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidați. Candidații vor semna de luare la cunoștință a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale și științifice, înainte de susținerea probelor A și B. A. Proba scrisă (obligatorie) se desfășoară pe durata a 3 ore și este: 1. secretă și constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise; 2. eliminatorie, cu un punctaj minim de promovare de: a) 60,00 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea unor posturi de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist; b) 70,00 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea postului de medic șef de secție, șef de compartiment, șef de laborator și farmacist-șef. Candidații nu au voie să păstreze cărți sau alte materiale informative. Tragerea la sorți a subiectelor de concurs se va desfășura în prezența comisiei de concurs, în sala de concurs. Președintele comisiei de concurs va depune într-o urnă bilete conținând fiecare un număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat, cât și de președintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă. Secretizarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce conține datele de identificare (nume, prenume, numărul și seria BI/CI) în plicul situat în partea interioară a coperții. Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul și va aplica ștampila stabilită de comisie, astfel încât să cuprindă și o porțiune din afara plicului. Totodată, președintele comisiei de concurs va semna deasupra ștampilei. Cele 10 subiecte stabilite de comisia de concurs vor fi dictate candidaților, iar aceștia le vor scrie la începutul fiecărei foi. Terminarea enunțării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei. În timpul probei scrise, candidații vor fi supravegheați, încălcarea disciplinei de concurs ducând la eliminarea din concurs a candidaților vinovați, comisia de concurs întocmind în acest sens un proces-verbal. În timpul probei scrise comisia de concurs se retrage și elaborează baremul de corectură, care va fi semnat de președinte și de către membrii comisiei. La sfârșitul celor trei ore, lucrările se strâng, se numără și se depozitează într-un dulap care se va sigila. Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă candidații pot obține maximum 100 de puncte. Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezența candidaților, și rezultatele se vor afișa la sediul comisiei de concurs. Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunțarea punctajului obținut la proba scrisă, iar comisia de concurs are obligația să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestației. După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei scrise, în care va consemna punctajele obținute de fiecare candidat. Numai candidații care au obținut minimum 60,00, respectiv 70,00 de puncte vor fi programați pentru următoarele probe, ceilalți candidați vor fi declarați respinși. B. Proba clinică sau practică (în funcție de particularitățile specialității și ale postului scos la concurs) La proba clinică sau practică se pot obține maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 60,00 de puncte. 1. În cazul în care se susține proba clinică, aceasta se va desfășura într-o secție de profil, în care candidații nu au avut acces în ultimele 30 de zile. Candidații vor fi izolați într-o cameră sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de concurs va alege câțiva pacienți, de preferință dintre cei nou-internați, pe care îi examinează, le fixează diagnosticul și întocmește pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului și diagnosticul complet stabilit de comisie și semnat de toți membrii acesteia. La alegerea pacienților se va avea în vedere ca diagnosticul să corespundă tematicii publicate. Numele acestor pacienți vor fi scrise pe câte un bilețel, iar candidații în serie de câte doi vor extrage din urnă, în fața comisiei de concurs, biletul de examen, ce va fi semnat de președintele comisiei și de candidat. După aceasta, candidatul însoțit de cel puțin doi membri ai comisiei de concurs este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinare, care va dura 20 de minute. În timpul examinării, candidații pot solicita comisiei de concurs rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului și necesare pentru stabilirea diagnosticului. După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiții pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziție 20 de minute pentru pregătirea expunerii și va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs. Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul pacientului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu președintele comisiei de concurs. După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute. La sfârșitul expunerii, președintele comisiei de concurs arată candidatului buletinul cu diagnosticul stabilit de către comisie. Pe perioada derulării probei clinice, foaia de observație a pacientului respectiv se păstrează de către președintele comisiei de concurs. Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunțarea punctajului obținut la proba clinică, iar comisia de concurs are obligația să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestației. După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei clinice, în care va consemna punctajele obținute de fiecare candidat. 2. În cazul în care se susține proba practică, aceasta se va desfășura potrivit celor menționate în tematică și conform criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcție de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.). Eventualele contestații se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunțarea punctajului obținut la proba practică, iar comisia de concurs are obligația să răspundă în scris candidatului, în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestației. După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei practice, în care va consemna punctajele obținute de fiecare candidat. Conținutul probei practice pentru farmaciști, biologi, biochimiști și chimiști va fi stabilit de comisie conform specificului specialității și postului. C. La punctajele obținute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A și B se va adăuga un punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice, pe baza documentelor depuse de candidați la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la ordin. Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de la probele A, B și C. Vor fi declarați promovați candidații care au obținut minimum 120 de puncte, respectiv 132 de puncte în cazul candidaților care concurează pentru ocuparea postului de medic șef de secție, șef de compartiment, șef de laborator și farmacist-șef. După întocmirea catalogului definitiv și a clasamentului pe posturi, conform opțiunii depuse de candidați la înscriere, se stabilesc candidații care vor ocupa posturile, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Comisia de concurs va consemna într-un proces-verbal modul de organizare și desfășurare a concursului.

ANEXA 3

METODOLOGIA DE CALCUL al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (proba C) ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │Activitatea profesională și științifică │ Punctajul │ │crt.│ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │1. │Rezidențiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează│10 puncte │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2. │Media la examenul de specialitate │*) │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │3. │Media la examenul pentru obținerea titlului de medic primar │**) │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │4. │Doctorat │10 puncte │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │5. │Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul │5 puncte │ │ │universității de medicină și farmacie sau de Academia de Științe│ │ │ │Medicale la data înscrierii la concurs) │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │6. │A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului │*) │ │ │sănătății │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │7. │Fiecare atestat obținut │5 puncte │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │8. │Activitate științifică, dovedită pe bază de adeverință cu │1/10 puncte din punctajul │ │ │totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional, la care│candidatului obținut prin │ │ │candidatul este în evidență în ultimii 5 ani │programele de educație medicală│ │ │ │continuă, creditate de │ │ │ │colegiile profesionale (se │ │ │ │acordă maximum 50 de puncte) │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │9. │Activitatea de organizare (minimum un an) │***) │ │ │a) manager de spital sau alte instituții sanitare │3 puncte │ │ │b) funcție de conducere în cadrul direcției de sănătate publică │3 puncte │ │ │județene, respectiv a municipiului București │ │ │ │c) funcție de conducere în cadrul Ministerului Sănătății sau în │3 puncte │ │ │alte unități ale ministerului cu rol de management sanitar sau │ │ │ │educațional la nivel național │ │ │ │d) șef de secție │2 puncte │ │ │e) șef de dispensar - policlinică │2 puncte │ │ │f) competență în managementul sanitar sau în conducerea │4 puncte │ │ │serviciilor medicale ori sociale acordate în plus față de cele │ │ │ │prevăzute la poziția 7 │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │10. │membru al societății/asociației de specialitate │3 puncte │ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ ────────── *) Media obținută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obținută. **) Media obținută la examenul pentru obținerea titlului de medic primar. ***) Pentru funcțiile de șef de secție, șef de compartiment, șef de laborator și farmacist-șef. ────────── ///

ART. 1
Punctul I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctul 10, care va avea următorul cuprins:

10. membru al societății/asociației de specialitate 3 puncte

ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.